J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2011/07/20/2011031386/justel

Titel
20 JULI 2011. - Ordonnantie tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 10-08-2011 nummer :   2011031386 bladzijde : 45555       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-07-20/26
Inwerkingtreding : onbepaald

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2008031362        2007031269        2004A31182        1999031155       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 40 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu wordt vervangen als volgt :
  " Art. 40. - Als de geldboete niet wordt betaald, vaardigt de door de Regering aangewezen ambtenaar een dwangbevel uit.
  Het dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door een andere door de Regering aangewezen ambtenaar.
  Het wordt bij een aangetekende postzending of elektronische aangetekende zending ter kennis gebracht. "

  Art. 3. Artikel 313septies van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke ordening, ingevoegd bij de ordonnantie van 19 maart 2009, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 313septies. - In geval van niet-betaling van de boete, vaardigt de door de Regering aangewezen ambtenaar een dwangbevel uit.
  Het dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door een andere door de Regering aangewezen ambtenaar.
  Het wordt bij een aangetekende postzending of elektronische aangetekende zending ter kennis gebracht. "

  Art. 4. In artikel 33 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, wordt paragraaf 5, ingevoegd bij de ordonnantie van 14 mei 2009, vervangen als volgt :
  " § 5. - Als de geldboete niet wordt betaald, vaardigt de door de Regering aangewezen ambtenaar een dwangbevel uit.
  Het dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door een andere door de Regering aangewezen ambtenaar.
  Het wordt bij een aangetekende postzending of elektronische aangetekende zending ter kennis gebracht. "

  Art. 5. Artikel 88 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg wordt vervangen als volgt :
  " Art. 88. - Bevelschrift.
  § 1. - Een bevelschrift wordt uitgevaardigd door de ambtenaar die daartoe door de Regering wordt aangewezen of door de gemeentelijke ontvanger in geval van :
  1° niet-betaling van de in artikel 9 verschuldigde bedragen, de in artikel 84 bedoelde administratieve boetes en de in artikel 87 bedoelde dossierrechten;
  2° niet-terugbetaling van de in artikel 62, § 2, bedoelde kosten voor de herstelling in goede staat van de openbare weg en van de uitgaven voortvloeiend uit de toepassing van de in artikel 74 bedoelde procedurele maatregelen.
  Het bevelschrift wordt bij een aangetekende postzending of elektronische aangetekende zending ter kennis gebracht.
  § 2. - Indien het bevelschrift wordt uitgevaardigd door de overeenkomstig § 1 aangewezen ambtenaar, wordt het geviseerd en uitvoerbaar verklaard door een andere door de Regering aangewezen ambtenaar. "

  Art. 6.De Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van iedere bepaling van deze ordonnantie.
  
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 2, 3, 4 en 5 vastgesteld op het moment van de oprichting van de fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ; zie BESL 2011-10-20/05, art. 1)
  
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 20 juli 2011.
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
  Ch. PICQUE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiėn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
  J.-L. VANRAES
  de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,
  Mevr. E. HUYTEBROECK
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,
  Mevr. B. GROUWELS
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek,
  B. CEREXHE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2010-2011 A-190/1 Ontwerp van ordonnantie A-190/2 Verslag A-190/3 Amendement na verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 15 juli 2011.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie