J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2010/06/02/2010009582/justel

Titel
2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 30-06-2010 nummer :   2010009582 bladzijde : 43443       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-06-02/35
Inwerkingtreding : 10-07-2010

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1804032150       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 2-12
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
Art. 13

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 2. Artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende :
  " § 2. In afwijking van paragraaf 1 verlopen de volgende gerechtelijke procedures in raadkamer, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, wat de pleidooien en verslagen betreft :
  1° de gerechtelijke procedures inzake afstamming bedoeld in de artikelen 312, § 2, 314, 318, 322, 329bis, 330 en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek;
  2° de gerechtelijke procedure inzake de vordering tot uitkering voor levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding, bedoeld in artikel 338 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de verweerder bij de eerste verschijning voor de rechtbank of het hof enkel het bedrag betwist van de uitkering tot levensonderhoud;
  3° de gerechtelijke procedures inzake het ouderlijk gezag, bedoeld in de artikelen 373, 374, 375bis, 387bis en 387ter van het Burgerlijk Wetboek;
  4° de gerechtelijke procedures inzake verlengde minderjarigheid, bedoeld in de artikelen 487ter, 487quinquies en 487septies van het Burgerlijk Wetboek;
  5° de gerechtelijke procedure inzake de bijstand van een gerechtelijk raadsman, bedoeld in artikel 514 van het Burgerlijk Wetboek;
  6° de gerechtelijke procedure inzake de wettelijke samenwoning, bedoeld in artikel 1479 van het Burgerlijk Wetboek;
  7° de gerechtelijke procedures inzake adoptie, bedoeld in het vierde deel, boek IV, hoofdstuk VIIIbis van het Gerechtelijk Wetboek;
  8° de gerechtelijke procedures inzake voogdij, bedoeld in de artikelen 1235 en 1236bis van het Gerechtelijk Wetboek;
  9° de gerechtelijke procedures inzake onbekwaamverklaring, bedoeld in het vierde deel, boek IV, hoofdstuk X, van het Gerechtelijk Wetboek;
  10° de gerechtelijke verzoeningsprocedures inzake vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en verplichtingen en hun huwelijksvermogenstelsel, bedoeld in artikel 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek;
  11° de gerechtelijke procedures betreffende de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed, bedoeld in het vierde deel, boek IV, hoofdstuk XI, van het Gerechtelijk Wetboek voor zover partijen persoonlijk verschijnen;
  12° de gerechtelijke procedures betreffende de bescherming van het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht bedoeld in het vierde deel, boek IV, hoofdstuk XIIbis, van het Gerechtelijk Wetboek;
  13° de gerechtelijke procedures betreffende rechtsvorderingen die samenhangen met die welke bedoeld zijn in 1° tot 12°, voor zover zij op dezelfde zitting worden behandeld.
  De rechter kan evenwel in elke stand van het geding, naargelang de omstandigheden, de openbaarheid van de debatten bevelen, hetzij ambtshalve, hetzij op vraag van het openbaar ministerie of van een partij in het geding. "

  Art. 3. Artikel 1231-1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, wordt opgeheven.

  Art. 4. In artikel 1231-10, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, worden de woorden " in raadkamer " opgeheven.

  Art. 5. Artikel 1231-47, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, wordt opgeheven.

  Art. 6. In artikel 1235, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 13 februari 2003, worden de woorden " in raadkamer " opgeheven.

  Art. 7. In artikel 1236bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 april 2001 en gewijzigd bij de wet van 13 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden " in raadkamer " opgeheven;
  2° in paragraaf 4, eerste lid, wordt de zin " De zaak wordt in raadkamer behandeld. " opgeheven.

  Art. 8. Artikel 1249 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 24 juni 1970, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 1249. De vordering tot onbekwaamverklaring wordt behandeld, de partijen gehoord of opgeroepen bij gerechtsbrief. "

  Art. 9. In artikel 1253quater, a), van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 juli 1976, worden de woorden " in raadkamer " opgeheven.

  Art. 10. In artikel 1255 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 april 2007, wordt paragraaf 6, tweede lid, opgeheven.

  Art. 11. In artikel 1296 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden " in raadkamer " opgeheven.

  Art. 12. In artikel 1301, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden " in raadkamer " opgeheven.

  HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek

  Art. 13. Artikel 338, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, vervangen bij de wet van 31 maart 1987, wordt opgeheven.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Nice, 2 juni 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  De Staatssecretaris voor Gezinsbeleid,
  M. WATHELET
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2008-2009. Senaat : Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel van Mevr. Defraigne c.s., nr. 4-1211/1. Zitting 2009-2010. Senaat : Parlementaire stukken. - Amendementen, nr. 4-1211/2. - Verslag, nr. 4-1211/3. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 4-1211/4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 4-1211/5. - Handelingen van de Senaat : 21 januari 2010. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 52-2380/1. - Amendementen, nrs. 52-2380/2 tot 8. - Verslag, nr. 52-2380/9. - Tekst aangenomen door de commissie; nr. 52-2380/10. - Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat; nr. 52-2380/11. Integraal verslag : 29 april 2010. Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 4-1211/6. - Verslag, nr. 4-1211/7. - Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer van volksvertegenwoordigers geamendeerde ontwerp, nr. 4-1211/8. Handelingen van de Senaat : 6 mei 2010.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie