J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/05/19/2010202290/justel

Titel
19 MEI 2010. - Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 03-06-2010 nummer :   2010202290 bladzijde : 35390       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-05-19/08
Inwerkingtreding : 13-06-2010

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1946021151       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 februari 1982, wordt opgeheven.

  Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 19 mei 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
  Mevr. J. MILQUET
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 4, § 1, genummerd bij de wet van 7 april 1999 en gewijzigd bij de wet van 10 januari 2007;
   Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en bescherming op het werk, gegeven op 23 oktober 2009;
   Gelet op advies nr. 47.949/1 van de Raad van State, gegeven op 25 maart 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie