J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2010/03/08/2010009237/justel

Titel
8 MAART 2010. - Wet met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 30-03-2010 nummer :   2010009237 bladzijde : 19436       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-03-08/08
Inwerkingtreding : 09-04-2010

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1990000280        1972060502        1928060550        1983014224        1867060850       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-10

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 280 van het Strafwetboek wordt vervangen als volgt :
  " Art. 280. Indien de misdaad of het wanbedrijf is gepleegd op een ministerieel ambtenaar, een agent die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of op enig ander persoon met een openbare hoedanigheid bekleed, in de uitvoering of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening, zijn de straffen de volgende :
  1° in de gevallen bedoeld in artikel 398, eerste lid, zijn de straffen gevangenisstraf van een maand tot een jaar en geldboete van vijftig euro tot driehonderd euro;
  2° in de gevallen bedoeld in artikel 398, tweede lid, zijn de straffen gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en geldboete van vijftig euro tot driehonderd euro;
  3° in de gevallen bedoeld in artikel 399, eerste lid, zijn de straffen gevangenisstraf van vier maanden tot vier jaar en geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro;
  4° in de gevallen bedoeld in artikel 399, tweede lid, zijn de straffen gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro;
  5° in de gevallen bedoeld in artikel 400, eerste lid, is de straf opsluiting van vijf jaar tot tien jaar;
  6° in de gevallen bedoeld in artikel 400, tweede lid, is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar;
  7° in de gevallen bedoeld in artikel 401, eerste lid, is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar;
  8° in de gevallen bedoeld in artikel 401, tweede lid, is de straf opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar. "

  Art. 3. Artikel 281 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 20 december 2006, wordt opgeheven.

  Art. 4. Artikel 281bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door de wet van 20 december 2006, wordt opgeheven.

  Art. 5. Artikel 281ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door de wet van 20 december 2006, wordt opgeheven.

  Art. 6. In artikel 31 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij, vervangen bij de wet van 21 oktober 1997, worden de woorden " bij de artikelen 280 en 281 " vervangen door de woorden " bij artikel 280 ".

  Art. 7. In artikel 28, eerste lid, van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2007, worden de woorden " , 280 en 281 " vervangen door de woorden " en 280 ".

  Art. 8. In artikel 13, § 4, van de wet van 12 juli 1983 op de scheepsmeting, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999, worden de woorden " , 280 en 281 " vervangen door de woorden " en 280 ".

  Art. 9. In artikel 6, eerste lid, 1°, eerste lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, vervangen bij de wet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, worden de woorden " bij de artikelen 280 en 281 " vervangen door de woorden " bij artikel 280 ".

  Art. 10. In artikel 22, § 8, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 7 mei 2004, worden de woorden " bij de artikelen 280 en 281 " vervangen door de woorden " bij artikel 280 ".
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 8 maart 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Stukken van de Senaat : 4-495 - 2007-2008 : Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heren Claes en Van Parys. Nr. 2 : Amendementen. Nr. 3 : Verslag namens de commissie. Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 5 : Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag. Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer. Handelingen van de Senaat : 18 december 2008. Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 52-1696 - 2008-2009 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. Nr. 2 : Amendementen. Nr. 3 : Advies van de Raad van State. Nr. 4 : Amendementen. Nr. 5 : Verslag namens de commissie. Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Integraal Verslag : 25 februari 2010.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie