J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2010/01/18/2010011053/justel

Titel
18 JANUARI 2010. - Wet tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 15-02-2010 nummer :   2010011053 bladzijde : 9053       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-01-18/08
Inwerkingtreding : 01-01-2010

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2009021133       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009 wordt vervangen als volgt :
  " Art. 96. Hoofdstuk 2, afdeling 3, en dit hoofdstuk treden in werking op 1 april 2010. "

  Art. 3. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2010.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 18 januari 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
  Mevr. S. LARUELLE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2009-2010. Senaat. Stukken 4-1574 : Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Fontaine c.s. Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Handelingen. - 18 en 19 december 2009.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie