J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/12/03/2009009837/justel

Titel
3 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 14-12-2009 nummer :   2009009837 bladzijde : 78851       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-12-03/14
Inwerkingtreding : 01-01-2010

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1967101056       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bedragen die worden vermeld in artikel 1409, § 1, eerste tot derde lid, en § 1bis, eerste tot derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden met de volgende formule aangepast, rekening houdend met het indexcijfer dat daartoe berekend en benoemd wordt van de maand november 2009 :
  1. (27.000 : 40,3399) x 151,92/104,03 = 977,4291797 EUR
  2. (29.000 : 40,3399) x 151,92/104,03 = 1.049,8313412 EUR
  3. (32.000 : 40,3399) x 151,92/104,03 = 1.158,4345834 EUR
  4. (35.000 : 40,3399) x 151,92/104,03 = 1.267,0378256 EUR

  Art. 2. Het bedrag dat wordt vermeld in artikel 1409, § 1, vierde lid, en § 1bis, vierde lid, van hetzelfde Wetboek wordt met de volgende formule aangepast, rekening houdend met het indexcijfer dat daartoe berekend en benoemd wordt van de maand november 2009 :
  50 x 126,00/105,21 = 59,88023952 EUR

  Art. 3. De bedragen vermeld in de artikelen 1 en 2 worden afgerond op de hogere euro als volgt :
  978 EUR, 1.050 EUR, 1.159 EUR, 1.268 EUR, 60 EUR.

  Art. 4. De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 januari 1993 en gewijzigd bij de wet van 24 maart 2000;
   Gelet de Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro, inzonderheid op artikel 14;
   Gelet van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro, inzonderheid op artikel 3;
   Gelet op de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 5, 3°;
   Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid op artikel 14, § 1;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 januari 1993 en gewijzigd bij de wet van 24 maart 2000, een formule voorschrijft voor de jaarlijkse aanpassing van de bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn aan het indexcijfer van de consumptieprijzen;
   Overwegende dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen bepaalt dat met ingang van 1 januari 1994 in wettelijke en reglementaire bepalingen evenals in de bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in een koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, in aanmerking wordt genomen de prijsindex die daartoe berekend en benoemd wordt;
   Overwegende dat de formule het indexcijfer vermeldt van de maand november van het jaar waarin de aanpassing wordt verricht;
   Overwegende dat artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek eveneens voorschrijft dat de aangepaste bedragen die niet in beslag mogen worden genomen binnen de eerste vijftien dagen van de maand december van elk jaar in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt;
   Overwegende derhalve dat dit besluit zo spoedig mogelijk moet worden genomen en bekendgemaakt;
   Op de voordracht van de Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie