J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2009/11/17/2009009864/justel

Titel
17 NOVEMBER 2009. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 22-01-2010 nummer :   2009009864 bladzijde : 2782       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-11-17/03
Inwerkingtreding : 01-02-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 1258 van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 27 april 2007, wordt vervangen als volgt :
  " Artikel 1258. Behoudens andersluidende overeenkomst worden de kosten in gelijke delen over de partijen verdeeld ingeval de echtscheiding wordt uitgesproken op grond van artikel 229, § 2, van het Burgerlijk Wetboek.
  Behoudens andersluidende overeenkomst draagt elke partij de eigen kosten ingeval de echtscheiding wordt uitgesproken op grond van artikel 229, § 1 of § 3, van het Burgerlijk Wetboek. De rechter kan er evenwel anders over beslissen, rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak. "
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 17 november 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  De Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Justitie wat de aspecten inzake Personen- en Familierecht betreft,
  M. WATHELET
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Gewone zitting 2008-2009. Senaat : Parlementaire documenten. - Wetsvoorstel van de heer Mahoux, nr. 4-1115/1. - Amendementen, 4-1115/2. - Verslag, nr. 4-1115/3. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 4-1115/4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer, nr. 4-1115/5. Handelingen van de Senaat : 5 februari 2009. Kamer van volksvergetenwoordiger : Parlementaire documenten. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 52-1803/1. - Amendementen, nrs. 52-1803/2 tot 5. - Verslag, nr. 52-1803/6. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 52-1803/7. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 52-1803/8. Integraal verslag : 16 juli 2009. Senaat : Parlementaire documenten. - Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 4-1115/6. - Verslag, nr. 4-1115/7. Zitting 2009-2010. Senaat : Parlementaire documenten. - Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer van volksvertegenwoordigers geamendeerde ontwerp, nr. 4-1115/8. Handelingen van de Senaat : 22 oktober 2009.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie