J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2008/09/09/2008024403/justel

Titel
9 SEPTEMBER 2008. - Wet ter opheffing van de retributie van euro 0,1 op de emissierechten die gratis worden toegekend.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 27-10-2008 nummer :   2008024403 bladzijde : 56895       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-09-09/48
Inwerkingtreding : 28-02-2008

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2004021170        1991003014       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In deze wet wordt verstaan onder de " retributie van euro 0,1 op de emissierechten die gratis worden toegekend " : de retributie ingevoerd door artikels 361 tot 363 van de programmawet (I) van 27 december 2006.

  Art. 3. In artikel 239 van de programmawet van 27 december 2004, gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, wordt het tweede lid opgeheven.
  In rubriek 25-1 van de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, ingevoegd bij de programmawet (I) van 24 december 2002 en gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004 en bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden het derde lid onder de titel " Aard van de toegewezen ontvangsten " en het derde lid onder de titel " Aard van de toegestane uitgaven " opgeheven.

  Art. 4. Deze wet treedt in werking op 28 februari 2008.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Athenes, 9 september 2008.
  ALBERT
  Par le Roi :
  De Eerste Minister,
  Y. LETERME
  De Minister van Klimaat en Energie,
  P. MAGNETTE
  De Staatssecretaris voor Begroting,
  M. WATHELET
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  J. VANDEURZEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie