J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/10/26/2007000948/justel

Titel
26 OKTOBER 2007. - Koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling bedoeld in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 09-11-2007 nummer :   2007000948 bladzijde : 56805       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-10-26/34
Inwerkingtreding : 01-09-2007

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1994025189       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De overgangsregeling bedoeld in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, wordt verlengd tot 31 december 2007.

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007.

  Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 26 oktober 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  P. DEWAEL.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, inzonderheid op artikel 52bis, ingevoegd bij wet van 10 februari 2000;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn gegeven op 26 april 2007;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting gegeven op 3 oktober 2007;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat er maatregelen moeten getroffen met het oog op de verzekering van de continuÔteit op het vlak van de operationele controle in de inrichtingen waar ioniserende stralingen worden aangewend;
   Gelet op het advies nr. 43.637/3 van de Raad van State gegeven op 2 oktober 2007, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie