J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/10/16/2007023432/justel

Titel
16 OKTOBER 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Bron :
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Publicatie : 14-11-2007 nummer :   2007023432 bladzijde : 57358       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-10-16/34
Inwerkingtreding : 24-11-2007

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1997022729       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De vierde zin van het artikel 11, I, 1°, van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong wordt vervangen door de volgende zin : " Het bedoelde bevroren vers menselijk plasma mag niet in een pool worden ondergebracht om het te behandelen volume te verhogen, en moet per individuele eenheid een virusinactiveringsmethode ondergaan door middel van een methode bepaald door de Minister. "

  Art. 2. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 16 oktober 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  D. DONFUT.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, inzonderheid op artikel 4;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 28 september 2003, 24 september 2004, 1 februari 2005 en 17 oktober 2006, inzonderheid op artikel 11, I, 1°;
   Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8339 van 4 juli 2007 betreffende de virusinactivatie van vers bevroren plasma;
   Gelet op het advies 43.427/1/V van de Raad van State, gegeven op 2 augustus 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie