J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/04/25/2007201345/justel

Titel
25 APRIL 2007. - Herziening van de Grondwet.

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 26-04-2007 nummer :   2007201345 bladzijde : 22377       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-04-25/30
Inwerkingtreding : 26-04-2007

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1994021048       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. In de Grondwet wordt een nieuwe Titel Ibis ingevoegd met als opschrift "Algemene beleidsdoelstellingen van het federale BelgiŽ, de gemeenschappen en de gewesten", bestaande uit een nieuw artikel 7bis, luidende :
  " Art. 7bis. Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties. ".
  Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 25 april 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  G. VERHOFSTADT
  De Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn,
  D. REYNDERS
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken,
  Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE
  De Minister van Mobiliteit,
  R. LANDUYT
  De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie,
  Mevr. E. VAN WEERT
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben, in de door artikel 195 van de Grondwet bepaalde voorwaarden, aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Verklaring tot herziening van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 10 april 2003). Senaat. Stukken : 3-1778 - 2005/2006 : Nr. 1 : Voorstel tot herziening van de Grondwet. Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 4 : Amendementen. Handelingen van de Senaat : 13 juli 2006. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken : Doc 51 2647/ (2005/2006) : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. 002 en 003 : Amendementen. 004 : Verslag. 005 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Integraal verslag : 12 april 2007.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie