J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/01/12/2007035229/justel

Titel
12 JANUARI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van sectorale regelgeving die ressorteert onder het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid aan het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 23-02-2007 nummer :   2007035229 bladzijde : 8869       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2007-01-12/31
Inwerkingtreding : 01-07-2006

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2005036654        2003036277        1997036423        1998035595        1999035379        2003035509        2002035268        1991035333        2000035191        1999A35379        1997036091        1991036430        1985024630        1985024634        2000035349        2006035235        1997035419        1997035420        2001036064        1997035823        2000036064        1946021151        1995035996        2004036242        2000035714        2004036561        1997035418        2003035094       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Preventie.
Art. 1-13
HOOFDSTUK II. - Eerstelijn en Thuiszorg.
Art. 14-60
HOOFDSTUK III. - Milieugezondheidszorg.
Art. 61-63
HOOFDSTUK IV. - Rusthuizen, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening.
Art. 64-82
HOOFDSTUK V. - Rust- en verzorgingstehuizen, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen.
Art. 83-126
HOOFDSTUK VI. - Vlaamse Zorgverzekering.
Art. 127-137

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Preventie.

  Artikel 1. In artikel 106 het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 april 1965, 2 augustus 1968 en 27 juli 1979, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1983 worden de woorden " Gemeenschapsminister belast met het gezondheidsbeleid " vervangen door de woorden " administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 2. In artikel 107 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 maart 1983 en 29 september 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 5° worden de woorden " de administratie voor de gezondheidszorg, in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap " vervangen door de woorden " het intern verzelfstandigde agentschap Zorg en Gezondheid ";
  2° in punt 6° worden de woorden " de administratie economie en werkgelegenheid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap " vervangen door de woorden " het Vlaams subsidieagentschap Werk en Sociale Economie ";
  3° punt 7° wordt vervangen door wat volgt :
  " 7° één personeelslid zonder stemrecht van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, aangewezen door de administrateur - generaal van hetzelfde agentschap, dat het secretariaat waarneemt. ".

  Art. 3. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1997, 18 december 1998 en 31 maart 2006, wordt een punt 17° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 17° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid; ".

  Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997, worden de woorden " De regering " vervangen door de woorden " De administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 5. In artikel 6, § 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997, worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal " en worden de woorden " de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 6. In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1997 en 30 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, a), worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ";
  2° in § 3bis, vierde lid worden de woorden " de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ". In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 1994 en 19 december 1997, worden de woorden " Na advies van de Administratie kan de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " De administrateur-generaal kan ";

  Art. 7. In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 1994 en 19 december 1997, worden de woorden "Na advies van de Administratie kan de Vlaamse minister" vervangen door de woorden "De administrateur-generaal kan".

  Art. 8. In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 2° worden de woorden " de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ";
  2° in punt 3° worden de woorden " de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 9. In artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste lid worden de woorden " de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ";
  2° in § 1, tweede lid worden de woorden " de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid " vervangen door de woorden " de VAR ";
  3° in § 1 wordt het derde lid opgeheven;
  4° § 2 wordt vervangen door wat volgt :
  " Binnen een maand nadat de administrateur-generaal het advies van de VAR heeft ontvangen, of, als dit advies hem niet bereikt binnen de reglementair bepaalde termijn, binnen een maand na het verstrijken van die termijn, wordt de gemotiveerde beslissing van de administrateur-generaal om de erkenning te verlenen of te weigeren per aangetekende brief aan de aanvrager betekend.
  Indien het advies van de VAR afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, vermeld in artikel 10, § 1, beslist de minister.
  Bij ontbreken van het advies van de VAR kan er geen beslissing genomen worden zonder de aanvrager te hebben gehoord, indien ze daarom in haar bezwaarschrift heeft verzocht. De in het eerste lid bedoelde termijn wordt in dat geval met één maand verlengd. ";
  5° in § 3 worden de woorden " de Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 10. In artikel 21quinquies, § 4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997, worden de woorden " de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 11. In artikel 21sexies, b), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997, worden de woorden " het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap " vervangen door de woorden " het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 12. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 1997 betreffende de centra voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 5° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. "

  Art. 13. In artikel 2, artikel 3, 1° en 3°, artikel 4 en artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  HOOFDSTUK II. - Eerstelijn en Thuiszorg.

  Art. 14. In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 en § 2 worden de woorden " de Vlaamse minister van Volksgezondheid " vervangen door de woorden " het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ";
  2° in § 2 worden de woorden " de Vlaamse minister bevoegd voor Volksgezondheid " vervangen door de woorden " het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ";

  Art. 15. In artikel 5, § 2 van hetzelfde besluit worden de woorden " de Vlaamse minister bevoegd voor Volksgezondheid " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 16. In artikel 7, § 1, vijfde lid van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 april 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " de administratie Gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap " worden vervangen door de woorden " het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ";
  2° de woorden " die administratie " worden vervangen door de woorden " dit agentschap ";

  Art. 17. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 en § 2, eerste lid worden de woorden " de Vlaamse minister bevoegd voor Volksgezondheid " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ";
  2° in § 2, tweede lid worden de woorden " De bevoegde Vlaamse minister " vervangen door de woorden " De administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ";
  3° in § 3, eerste lid, § 4 en § 5 worden de woorden " de Vlaamse minister van Volksgezondheid " vervangen door de woorden " het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 18. In artikel 12, § 1, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden " de Vlaamse minister bevoegd voor Volksgezondheid " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 19. In artikel 14, § 1 worden de woorden " de Vlaamse minister bevoegd voor Volksgezondheid " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 20. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 6° worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt;
  2° er wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 8° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. "

  Art. 21. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden " De bevoegde Vlaamse minister " vervangen door de woorden " De administrateur-generaal ".

  Art. 22. In artikel 5, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden " De Vlaamse Regering " vervangen door de woorden " De administrateur-generaal ".

  Art. 23. 4° In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 24. In artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2001, worden de woorden " Palliatieve netwerken erkend door de bevoegde minister " vervangen door de woorden " Erkende palliatieve netwerken ".

  Art. 25. In artikel 1, a) van de bijlage bij het besluit van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden " het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " vervangen door de woorden " het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 26. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 5° worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt;
  2° wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 7° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. "

  Art. 27. In artikel 2, § 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999, worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 28. In artikel 7, § 2, en artikel 8, eerste en tweede lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 29. In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ";
  2° aan § 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " Als het advies van de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, dan beslist de minister. ";
  3° in § 2 worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 30. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden " door de minister " geschrapt.

  Art. 31. In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 3, 2°, § 4, derde lid, en in § 6 worden de woorden " de minister " telkens vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ";
  2° in § 4 wordt tussen het tweede en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
  " Als het advies van de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, beslist de minister. ".

  Art. 32. In artikel 13, § 1, eerste lid, artikel 14, § 1 en § 3, artikel 20, eerste lid en derde lid, artikel 21, § 2, eerste en tweede lid, artikel 22, § 1, eerste en tweede lid, en § 2, tweede, derde en vierde lid van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 33. In artikel 14, § 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999, worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 34. In artikel 18, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, worden de woorden " De administratie " vervangen door de woorden " De administratie of het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

  Art. 35. Aan artikel 21, § 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " Als het advies van de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, beslist de minister. "

  Art. 36. In artikel 22, § 1, eerste lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, worden de woorden " de minister " telkens vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 37. In de inleidende zin van artikel 7 van bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 38. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 9° worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt;
  2° wordt een punt 10° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 10° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. ";

  Art. 39. In artikel 2, § 2, artikel 3, § 3, tweede lid, en artikel 7 tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 40. Aan artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " Als het advies van de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, beslist de minister. ".

  Art. 41. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 42. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden " door de minister " geschrapt.

  Art. 43. In artikel 11 en 17, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 44. In artikel 15, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden " de administratie " vervangen door de woorden " de administratie en het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ".

  Art. 45. In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ";
  2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " Als het advies van de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, beslist de minister. ".

  Art. 46. In artikel 19, § 1 en § 2 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " geschrapt.

  Art. 47. In artikel 20, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden " de administratie " vervangen door de woorden " de administratie en het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ".

  Art. 48. In artikel 21, eerste lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 49. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de procedure voor de bijzondere erkenning van een centrum voor dagverzorging, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 en 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 2° worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt;
  2° er wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 7° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. ".

  Art. 50. In artikel 5, § 2 van hetzelfde besluit worden de woorden " voornemen van de minister " vervangen door de woorden " voornemen van de administrateur-generaal ".

  Art. 51. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden " beslissing van de minister " vervangen door de woorden " beslissing van de administrateur-generaal " en worden de woorden " voornemen van de minister " vervangen door de woorden " voornemen van de administrateur-generaal ".

  Art. 52. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 en § 2 worden, de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ";
  2° aan § 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " Als het advies van de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, beslist de minister. ";

  Art. 53. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden " door de minister " geschrapt.

  Art. 54. In artikel 9, tweede lid, en artikel 11 van hetzelfde besluit, worden de woorden " de minister " telkens vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 55. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste lid en § 2, eerste lid en tweede lid, worden de woorden " de minister " telkens vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ";
  2° aan § 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " Als het advies van de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, beslist de minister. ".

  Art. 56. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 juni 2002, 7 mei 2004 en 8 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 9° worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt ";
  2° er wordt een punt 13° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 13° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. ".

  Art. 57. In artikel 5, § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 58. In artikel 7bis, § 2 en artikel 8bis, § 2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2002, worden de woorden " de minister " telkens vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 59. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " De administratie oefent " vervangen door de woorden " De administratie en het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin oefenen ";
  2° in het tweede lid worden de woorden " de administratie " vervangen door de woorden " de administratie en het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ".

  Art. 60. In artikel 17, § 1, eerste en tweede lid, § 2, tweede, derde en vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " telkens vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  HOOFDSTUK III. - Milieugezondheidszorg.

  Art. 61. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor de menselijke consumptie, wordt punt 5° vervangen door wat volgt :
  " 5° de gezondheidsinspectie : de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 62. In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt de eerste zin vervangen door wat volgt :
  " De controleambtenaren worden aangesteld door de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht of de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. ".

  Art. 63. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 1° worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt;
  2° in punt 19° worden de woorden " de ambtenaren van de administratie onder meer belast met taken inzake milieugezondheid " vervangen door de woorden " de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  HOOFDSTUK IV. - Rusthuizen, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening.

  Art. 64. In artikel 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1985 tot vaststelling van de rechtspleging voor erkenning en sluiting van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt.

  Art. 65. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden " de regering " vervangen door de woorden " het bevoegde agentschap ".

  Art. 66. In artikel 9, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998, worden de woorden " de regering " vervangen door de woorden " het bevoegde agentschap ".

  Art. 67. In artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden, de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur - generaal van het bevoegde agentschap ";
  2° in het derde lid worden de woorden " van de minister " geschrapt;
  3° het vijfde en zesde lid worden vervangen door wat volgt :
  " De minister regelt de werking van deze beroepscommissie, met inbegrip van de behandelingstermijn. De administrateur - generaal van het bevoegde agentschap kan geen beslissing nemen dan na ontvangst van het advies van de commissie tenzij, wanneer de termijn is verstreken waarbinnen het advies moest worden gegeven.
  Als het advies van de commissie afwijkt van het voornemen van de administrateur - generaal van het bevoegde agentschap, waarvan sprake in het tweede lid, beslist de minister." ;
  4° er wordt een zevende lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " De gemotiveerde beslissing wordt, samen met het advies van de adviserende beroepscommissie, bij aangetekend schrijven met kennisgeving van ontvangst, ter kennis van de verantwoordelijke beheersinstantie gebracht. ".

  Art. 68. In artikel 11bis, eerste en derde lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2004, worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur - generaal van het bevoegde agentschap ".

  Art. 69. In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998, worden de woorden " de regering " vervangen door de woorden " het bevoegde agentschap ".

  Art. 70. In artikel 14bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid, worden de woorden " de minister en de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn " vervangen door de woorden " het bevoegde agentschap ";
  2° in het tweede lid, worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 71. In artikel 15, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden " de regering " vervangen door de woorden " het bevoegde agentschap ".

  Art. 72. In artikel 1, vierde lid en artikel 2, vierde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 worden de woorden " de administratie " vervangen door de woorden " het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 73. In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2001, worden de woorden " de administratie " vervangen door de woorden " het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 74. In bijlage A bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 en 13 januari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 1.3 worden de woorden " van de regering " vervangen door de woorden " van de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ";
  2° in punt 1.10 worden de woorden " Vlaamse Regering " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ";
  3° in punt 5.1, vierde lid, worden de woorden " De ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap " vervangen door de woorden " Het personeel van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid of het personeel van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ";
  4° in punt 5.2, derde lid, worden de woorden " ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap " vervangen door de woorden " het personeel van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid of het personeel van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ";
  5° in punt 6.4, worden de woorden " De bevoegde ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap " telkens vervangen door de woorden " Het personeel van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid of het personeel van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ".

  Art. 75. In bijlage B van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 april 1991, 4 april 2003 en 13 januari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 1.3 worden de woorden " van de regering " vervangen door de woorden " van de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ";
  2° in punt 1.9, tweede lid, wordt het woord " ambtenaren " vervangen door de woorden " het personeel van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid of het personeel van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ";
  3° in punt 1.12 worden de woorden " Vlaamse Regering " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ";
  4° in punt 2.2.19, punt 5.1 en punt 5.2 worden de woorden " ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap " vervangen door de woorden " het personeel van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid of het personeel van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ";
  5° in punt 6.5, worden de woorden " De bevoegde ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap " vervangen door de woorden " Het personeel van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid of het personeel van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ".

  Art. 76. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning, bedoeld in artikel 10 van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 en 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 9° worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt;
  2° er wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 11° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. ".

  Art. 77. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " telkens vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 78. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het tweede lid worden de woorden " van de minister " geschrapt;
  2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt :
  " De minister regelt de werking van deze beroepscommissie, met inbegrip van de behandelingstermijn. De administrateur-generaal kan geen beslissing nemen dan na ontvangst van het advies van de commissie tenzij, wanneer de termijn is verstreken waarbinnen het advies moest worden gegeven.
  Als het advies van de commissie afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, waarvan sprake in het tweede lid, beslist de minister. ".

  Art. 79. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het tweede lid worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ";
  2° in het vierde lid worden de woorden " van de minister " geschrapt.

  Art. 80. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister "vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 81. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 houdende de subsidiëring van de animatiewerking in de erkende rusthuizen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 7° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. ".

  Art. 82. In artikel 2, artikel 4, § 2, artikel 6, artikel 13, § 1, eerste lid en tweede lid van hetzelfde besluit gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006, worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  HOOFDSTUK V. - Rust- en verzorgingstehuizen, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen.

  Art. 83. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen in de gezondheidszorg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 6° worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt;
  2° er wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 7° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. ".

  Art. 84. In artikel 6, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 85. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " de minister " worden telkens vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ";
  2° het woord " erkenning " wordt vervangen door het woord " planningsvergunning ";
  3° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd :
  " Indien het advies van de Adviesraad afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, vermeld in artikel 5, beslist de minister. ".

  Art. 86. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 87. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 en § 7 worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ";
  2° in § 8 worden tussen de woorden " de minister " en de woorden " beslist groepswijze " de woorden " of de administrateur-generaal " ingevoegd;
  3° § 9 wordt vervangen door wat volgt :
  " § 9. Aanvragen die worden ingediend na de datum die door de administrateur-generaal is bepaald, conform § 1, worden behandeld na de datum waarop de administrateur-generaal of de minister groepsgewijs de beslissingen heeft genomen, volgens de bepalingen van artikel 3 tot en met 8. Hiertoe worden deze aanvragen door de administratie geacht te zijn ontvangen op de datum waarop de administrateur-generaal of de minister de beslissingen, vermeld in § 8, heeft genomen. ".

  Art. 88. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden " door de minister " geschrapt.

  Art. 89. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning en de sluiting van ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten, onderdelen van ziekenhuizen en samenwerkingsvormen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 3° worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt;
  2° er wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 7° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. ".

  Art. 90. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :
  " Art. 2. Wie een ziekenhuis, ziekenhuisdienst, onderdeel van een ziekenhuis of samenwerkingsvorm wil exploiteren moet beschikken over een rechtsgeldige erkenning, en eventueel over een rechtsgeldige beslissing dat de voorziening past in de bestaande planning. "

  Art. 91. In artikel 3, § 2, 1° van hetzelfde besluit worden de woorden " beslissing van de minister " vervangen door de woorden " de rechtsgeldige beslissing ".

  Art. 92. In artikel 4, eerste lid, en artikel 5, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 93. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " nadat de minister " vervangen door de woorden " nadat de administrateur-generaal ";
  2° in het eerste lid worden de woorden " van de minister " geschrapt;
  3° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd :
  " Als het advies van de Adviesraad afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, vermeld in artikel 4, beslist de minister. ";
  4° in het tweede lid worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 94. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 95. In artikel 8, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden " van de minister " geschrapt.

  Art. 96. In artikel 11, § 1, eerste lid, en artikel 12, § 4 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 97. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 3 worden de woorden " de minister een beslissing heeft genomen " vervangen door de woorden " een rechtsgeldige beslissing wordt genomen ";
  2° in § 5, eerste lid, worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 98. In artikel 15, eerste lid, artikel 17, artikel 18, eerste lid, en artikel 19 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 99. In artikel 20, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister daartoe een langere termijn heeft gegeven " vervangen door de woorden " daartoe een langere termijn werd gegeven ".

  Art. 100. In artikel 23, eerste lid en artikel 25, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 101. In artikel 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " De minister " vervangen door de woorden " De administrateur-generaal ";
  2° in het tweede lid worden de woorden " door de minister " geschrapt.

  Art. 102. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning en de sluiting van rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen en samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 3° worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt;
  2° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 4° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. ".

  Art. 103. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :
  " Art. 2. Wie een rust- en verzorgingstehuis, psychiatrisch verzorgingstehuis of een initiatief van beschut wonen wil exploiteren moet beschikken over een rechtsgeldige erkenning en een rechtsgeldige beslissing dat de voorziening past in de voor de sector vastgestelde planning. ".

  Art. 104. In artikel 3, § 2, 1°, c), 2°, b) en 3°, a) van hetzelfde besluit worden de woorden " ministeriële beslissing " vervangen door " rechtsgeldige beslissing ".

  Art. 105. In artikel 4, eerste lid en artikel 5, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 106. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " nadat de minister " vervangen door de woorden " nadat de administrateur-generaal ";
  2° in het eerste lid worden de woorden " van de minister " geschrapt ";
  3° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd :
  " Indien het advies van de Adviesraad afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, vermeld in artikel 5, beslist de minister. "
  4° in het tweede lid worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 107. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 108. In artikel 8, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden " van de minister " geschrapt.

  Art. 109. In artikel 10, § 2 van hetzelfde besluit worden de woorden " de ambtenaren " vervangen door de woorden " de personeelsleden ".

  Art. 110. In artikel 11, § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 111. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, 1°, b), worden de woorden " door de bevoegde Vlaamse minister " geschrapt;
  2° in § 3, worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 112. In artikel 13, § 6, eerste lid, § 7, eerste lid, artikel 15, eerste lid, artikel 19, eerste lid en artikel 21, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 113. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1997 houdende uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen, gewijzigd bij de besluiten van de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 en 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 3° worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt;
  2° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 5° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 114. In artikel 4, § 1, eerste lid en artikel 6, eerste en derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden " de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 115. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 3° worden de woorden " of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " geschrapt;
  2° er wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 7° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. ".

  Art. 116. In artikel 2 en 4 van hetzelfde besluit worden de woorden " de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 117. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden " door de Vlaamse minister " geschrapt.

  Art. 118. In artikel 8, § 2, en artikel 9, § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden " de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 119. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 worden de woorden " nadat de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " nadat de administrateur-generaal ";
  2° in § 1 worden de woorden " gemotiveerde beslissing van de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " gemotiveerde beslissing ";
  3° in § 1 worden de woorden " Als de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " Als de administrateur-generaal ";
  4° aan § 1 wordt de volgende zin toegevoegd :
  " Indien het advies van de Vlaamse Adviesraad afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, vermeld in artikel 8, § 2, beslist de minister. ";
  5° in § 2 worden de woorden " de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 120. In artikel 11, van hetzelfde besluit § 1 en § 2, worden de woorden " de Vlaamse minister " telkens vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 121. In artikelen 12 en 13, § 2 van hetzelfde besluit worden de woorden " door de Vlaamse minister " geschrapt.

  Art. 122. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden " de Vlaamse minister " vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 123. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 houdende uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, wordt een punt 9° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 9° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. "

  Art. 124. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " telkens vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  Art. 125. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 houdende uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de psychiatrische ziekenhuizen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg, wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 8° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid. "

  Art. 126. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " telkens vervangen door de woorden " de administrateur-generaal ".

  HOOFDSTUK VI. - Vlaamse Zorgverzekering.

  Art. 127. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering 17 juli 2000 betreffende de organisatie, het beheer, de werking en de erkenning van zorgkassen en betreffende de controle op de zorgkassen, wordt punt 2° vervangen door wat volgt :
  " 2° Fonds : het Vlaams Zorgfonds, vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het Vlaams Zorgfonds tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering; "

  Art. 128. In artikel 20, § 2 en § 3, tweede lid, artikelen 23 en 24, tweede lid van hetzelfde besluit, worden de woorden " de minister " telkens vervangen door de woorden " de leidend ambtenaar van het Fonds ".

  Art. 129. In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " de minister "worden vervangen door de woorden " de leidend ambtenaar van het Fonds ";
  2° de tweede zin wordt geschrapt.

  Art. 130. In artikelen 26, 27, 29 en 30 van hetzelfde besluit worden de woorden " de minister " telkens vervangen door de woorden " de leidend ambtenaar van het Fonds ".

  Art. 131. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 11° wordt vervangen door wat volgt :
  " 11° Agentschap Zorg en Gezondheid : het Agentschap, bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid; ";
  2° punt 12° wordt opgeheven;
  3° punt 13° wordt vervangen door wat volgt :
  " 13° het Vlaams Zorgfonds, bedoeld in artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het Vlaams Zorgfonds tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering; ".

  Art. 132. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, tweede lid worden de woorden " De administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn of de administratie Gezondheidszorg " vervangen door de woorden " Het agentschap Zorg en Gezondheid ";
  2° in § 2, eerste lid worden de woorden " de minister " vervangen door de woorden " het hoofd van het agentschap Zorg en Gezondheid ";
  3° in § 2 wordt het tweede lid opgeheven.

  Art. 133. In artikel 14, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden " De administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn " vervangen door de woorden " Het agentschap Zorg en Gezondheid ".

  Art. 134. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2003 houdende gelijkstelling van voorzieningen, gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, met de in het kader van de zorgverzekering van rechtswege erkende voorzieningen, wordt punt 4° vervangen door wat volgt :
  " 4° Fonds : het Vlaams Zorgfonds, bedoeld in artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het Vlaams Zorgfonds tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering; ".

  Art. 135. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2006, wordt punt 6° vervangen door wat volgt :
  " 6° Fonds : het Vlaams Zorgfonds, bedoeld in artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het Vlaams Zorgfonds tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering; ".

  Art. 136. Dit besluit heeft uitwerking op 1 juli 2006.

  Art. 137. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen en de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 12 januari 2007.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
I. VERVOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 20 en 87, § 1;
   Gelet op de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de salubriteit van het werk en de werkplaatsen, zoals van toepassing voor de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 1, § 2;
   Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987;
   Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, derde lid;
   Gelet op de decreten inzake voorzieningen van bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, gewijzigd bij de decreten van 23 februari 1994, 15 juli 1997 en 14 juli 1998, inzonderheid op de artikelen 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21;
   Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen, inzonderheid op artikel 6;
   Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, inzonderheid op de artikelen 25 en 28;
   Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten van 22 december 1999, 8 december 2000, 18 mei 2001, 20 december 2002, 30 april 2004, 7 mei 2004, 24 juni 2005, 25 november 2005 en 23 december 2005, inzonderheid op artikel 6, § 1 en artikel 15, eerste lid;
   Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, gewijzigd bij de decreten van 22 december 1999, 6 juli 2001 en 25 november 2005, inzonderheid op de artikelen 9, 20, 29 en 32;
   Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, inzonderheid op artikel 17;
   Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 15 juli 2005, inzonderheid op artikel 7;
   Gelet op het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en de welzijnsvoorzieningen, inzonderheid op de artikelen 5, 6, 7, 12 en 14;
   Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, inzonderheid op de artikelen 21,23 en 28;
   Gelet op het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders, inzonderheid op de artikelen 7 en 8;
   Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het " Vlaams Zorgfonds " tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten van 24 juni 2005 en 23 december 2005, inzonderheid op de artikelen 3, 13 en 15, punt 6;
   Gelet op het decreet van 23 december 2005 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 14;
   Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947 titel II, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1985 tot vaststelling van de rechtspleging voor erkenning en sluiting van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 april 1991, 18 december 1998, 28 januari 2000, 7 juni 2002, 9 januari 2004, 14 juli 2004 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 januari 1989, 17 april 1991, 18 december 1998, 30 november 2001, 4 april 2003, 4 juni 2004 en 13 januari 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 1991, 28 januari 1997, 7 april 1998, 30 november 2001 en 26 maart 2004;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juni 1992, 21 december 1994, 19 december 1997, 18 december 1998, 30 november 2001 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 december 1998, 30 november 2001 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen in de gezondheidszorg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning en de sluiting van ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten, onderdelen van ziekenhuizen en samenwerkingsvormen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning en de sluiting van rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen en samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 1997 betreffende de centra voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 november 2001 en 31 maart 2006 ;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1997 houdende uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000, 14 mei 2004, 27 januari 2006 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning, bedoeld in artikel 10 van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van een centrum voor dagverzorging, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 2001, 7 mei 2004 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 17 juli 2000 betreffende de organisatie, het beheer, de werking en de erkenning van zorgkassen en betreffende de controle op de zorgkassen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 betreffende de erkenning van mammografische eenheden en regionale screeningscentra voor borstkankeropsporing, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004, 31 maart 2006 en 9 juni 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001, 15 maart 2002, 21 juni 2002, 12 december 2003, 25 februari 2005, 31 maart 2006, 28 april 2006 en 8 september 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor de menselijke consumptie;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 houdende de subsidiëring van de animatiewerking in de erkende rusthuizen en de erkende centra voor kortverblijf, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2003 houdende gelijkstelling van voorzieningen, gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, met de in het kader van de zorgverzekering van rechtswege erkende voorzieningen;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 houdende uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 december 2005, 10 maart 2006 en 31 maart 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 houdende uitvoering v an het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de psychiatrische ziekenhuizen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg;
   Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 1999 betreffende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de lokale dienstencentra, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 8 juli 1999 en 9 januari 2003;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 19 september 2006;
   Gelet op het advies van de Raad van State (nr. 41.496/3), gegeven op 7 november 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op voordracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie