J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/12/05/2006009981/justel

Titel
5 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek.

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 14-12-2006 nummer :   2006009981 bladzijde : 70169       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-12-05/31
Inwerkingtreding :
24-12-2006
01-01-2007


Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1967101056       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bedragen die worden vermeld in artikel 1409, § 1, eerste tot derde lid, en § 1bis, eerste tot derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden met de volgende formule aangepast, rekening houdend met de prijsindex die daartoe berekend en benoemd wordt van de maand november 2006 :

  1. (27 000 : 40,3399) x 143,45/104,03 = 922,9345433 EUR
  2. (29 000 : 40,3399) x 143,45/104,03 = 991,3000651 EUR
  3. (32 000 : 40,3399) x 143,45/104,03 = 1 093,8483477 EUR
  4. (35 000 : 40,3399) x 143,45/104,03 = 1 196,3966303 EUR  Art. 2. Het bedrag dat wordt vermeld in artikel 1409, § 1, vierde lid, en § 1bis, vierde lid, van hetzelfde Wetboek wordt met de volgende formule aangepast, rekening houdend met het prijsindexcijfer dat daartoe berekend en benoemd wordt van de maand november 2006 :

  (2 000 : 40,3399) x 118,98/105,21 = 56,0676201 EUR  Art. 3. De bedragen vermeld in de artikelen 1 en 2 worden afgerond op de hogere euro als volgt :
  923 EUR, 992 EUR, 1 094 EUR, 1 197 EUR, 57 EUR.

  Art. 4. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 5 december 2006.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 januari 1993 en gewijzigd bij de wet van 24 maart 2000;
   Gelet de Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro, inzonderheid op artikel 14;
   Gelet van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro, inzonderheid op artikel 3;
   Gelet op de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 5, 3°;
   Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid op artikel 14, § 1;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 januari 1993 en gewijzigd bij de wet van 24 maart 2000, een formule voorschrijft voor de jaarlijkse aanpassing van de bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn aan het indexcijfer van de consumptieprijzen;
   Overwegende dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen bepaalt dat met ingang van 1 januari 1994 in wettelijke en reglementaire bepalingen evenals in de bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in een koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, in aanmerking wordt genomen de prijsindex die daartoe berekend en benoemd wordt;
   Overwegende dat de formule het indexcijfer vermeldt van de maand november van het jaar waarin de aanpassing wordt verricht;
   Overwegende dat artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek eveneens voorschrijft dat de aangepaste bedragen die niet in beslag mogen worden genomen binnen de eerste vijftien dagen van de maand december van elk jaar in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt;
   Overwegende derhalve dat dit besluit zo spoedig mogelijk moet worden genomen en bekendgemaakt;
   Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie