J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
1 JUNI 2006. - Uitvoeringsreglement van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-07-2006 en tekstbijwerking tot 10-06-2013)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 19-07-2006 nummer :   2006A11288 bladzijde : 36036       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-06-01/48
Inwerkingtreding : 01-09-2006 (ART. (IV))

Inhoudstafel Tekst Begin
Artikel I.
TITEL I. - Merken.
HOOFDSTUK 1. - Het Benelux merk.
Art. 1.1-1.11
HOOFDSTUK 2. - Aanvraag om internationale inschrijving en om vernieuwing van de internationale inschrijving.
Art. 1.12-1.14
HOOFDSTUK 3. - Weigering en oppositie.
Art. 1.15-1.33
HOOFDSTUK 4. - Conversies van Gemeenschapsmerken.
Art. 1.34
TITEL II. - Tekeningen of modellen.
Art. 2.1-2.12
TITEL III. - Bepalingen gemeenschappelijk aan merken en tekeningen of modellen.
HOOFDSTUK 1. - Aanpassingen van inschrijvingen.
Art. 3.1
HOOFDSTUK 2. - Internationale depots.
Art. 3.2
HOOFDSTUK 3. - Administratieve bepalingen.
Art. 3.3-3.14
TITEL IV. [1 i-DEPOT]1
Art. 4.1-4.9
TITEL V. - Rechten en Vergoedingen. (Titel IV vernummerd in Titel V bij V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013)
HOOFDSTUK 1. - Algemeen.
Art. 5.1-5.3
HOOFDSTUK 2. - Merken.
Art. 5.4-5.7
HOOFDSTUK 3. - Tekeningen of modellen.
Art. 5.8-5.11
HOOFDSTUK 4. - Overige diensten.
Art. 5.12
Artikel II.
Artikel III.
Artikel IV.

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel I.
  Het uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) luidt als volgt :

  TITEL I. - Merken.

  HOOFDSTUK 1. - Het Benelux merk.

  Artikel 1.1.Regel 1.1 - Depotvereisten.
  1. Het Beneluxdepot van een merk wordt verricht in [1 het Nederlands, Frans of Engels]1 door de indiening van een document, bevattende :
  a. naam en adres van de deposant; indien deposant een rechtspersoon is onder vermelding van zijn rechtsvorm;
  b. in voorkomend geval, naam en adres van de gemachtigde, of het in regel 3.6 bedoelde correspondentieadres;
  c. het merk;
  d. de opgave van de waren en diensten, waarvoor het merk is bestemd. Dit zoveel mogelijk met vermelding van de nummers van de klassen waarin deze waren en diensten volgens de Overeenkomst van Nice vallen;
  e. de aanduiding of het merk een woordmerk, een beeldmerk, een gecombineerd woord-beeldmerk, een vormmerk dan wel een ander type merk is. In dit laatste geval dient eveneens te worden aangeduid welk type merk het betreft;
  f. de vermelding van de kleur of kleuren in woorden; in voorkomend geval voorzien van de daarmee overeenkomende kleurcode;
  g. de handtekening van de deposant of zijn gemachtigde.
  2. Er kan een beschrijving in niet meer dan [2 vijftig]2 woorden van de onderscheidende elementen van het merk worden vermeld.
  ----------
  (1)<V 2012-06-21/26, art. 2, A, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (2)<V 2013-03-22/13, art. B, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 1.2. Regel 1.2 - Collectief merk.
  1. Bij het depot dient in voorkomend geval te worden vermeld dat het een collectief merk betreft.
  2. In dat geval dient het depot vergezeld te gaan van een reglement op het gebruik en het toezicht.

  Art. 1.3. Regel 1.3 - Vaststellen depotdatum; Regularisatie.
  1. De in artikel 2.5, lid 1, van het Verdrag bedoelde vereisten voor het vaststellen van een datum van depot, zijn die vermeld in regel 1.1, lid 1, sub a, c, d en e, en in regel 1.2, behoudens betaling van de basisrechten verschuldigd voor het depot binnen een termijn van een maand nadat aan voornoemde vereisten is voldaan.
  2. Er wordt een termijn van minimaal een maand toegekend om aan de overige vereisten als bedoeld in artikel 2.5, lid 2, van het Verdrag te voldoen. Deze termijn kan ambtshalve en zal op verzoek worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden.

  Art. 1.4. Regel 1.4 - Prioriteit.
  1. Indien bij het depot een beroep wordt gedaan op het recht van voorrang, als bedoeld in artikel 2.6 van het Verdrag, dienen het land, de datum, het nummer en de houder van het depot, waarop het recht van voorrang berust, te worden vermeld. Indien de deposant van het merk in het land van oorsprong niet degene is, die het Beneluxdepot verricht, dan moet de laatstgenoemde aan zijn depot een document toevoegen, waaruit zijn rechten blijken.
  2. De bijzondere verklaring betreffende het recht van voorrang, als bedoeld in artikel 2.6, lid 3, van het Verdrag, dient te bevatten : de naam en het adres van de deposant, zijn handtekening of die van zijn gemachtigde, in voorkomend geval naam en adres van de gemachtigde of het correspondentieadres als bedoeld in regel 3.6, een aanduiding van het merk, alsmede de in lid 1 bedoelde gegevens.
  3. De deposant die zich op een recht van voorrang beroept is verplicht een afschrift van de documenten die dit recht van voorrang staven over te leggen.
  4. Indien niet is voldaan aan het bepaalde in lid 1, 2 en 3 en in de regels 3.3 en 3.6, stelt het Bureau de betrokkene onverwijld daarvan in kennis en geeft hem een termijn van tenminste een maand om hieraan alsnog te voldoen. Deze termijn kan ambtshalve en zal op verzoek worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden. Het uitblijven van een tijdige reactie leidt tot verval van het recht van voorrang.

  Art. 1.5. Regel 1.5 - Publicatie depot.
  1. Het Bureau publiceert, conform het bepaalde in artikel 2.5, lid 5, van het Verdrag, de ingediende depots en vermeldt :
  a. de datum en het nummer van het depot;
  b. naam en adres van de deposant;
  c. in voorkomend geval, naam en adres van de gemachtigde;
  d. het merk;
  e. de waren en diensten, ingedeeld in klassen volgens de in de Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie;
  f. het type merk;
  g. in voorkomend geval de vermelding dat het een collectief merk betreft;
  h. in voorkomend geval, de gegevens van de beeldmerkclassificatie zoals bedoeld in de Overeenkomst van Wenen van 12 juni 1973 tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken;
  i. in voorkomend geval de door deposant opgegeven omschrijving van onderscheidende elementen;
  j. in voorkomend geval de vermelding van de kleur of kleuren in woorden; in voorkomend geval voorzien van de daarmee overeenkomende kleurcode;
  k. in voorkomend geval dat er, overeenkomstig artikel 2.6, van het Verdrag een recht van voorrang werd ingeroepen, onder vermelding van datum, nummer en land van dit recht van voorrang. Daarbij wordt in voorkomend geval vermeld dat nog niet werd voldaan aan het vereiste van regel 1.4, lid 3;
  1. de datum waarop de termijn voor het instellen van een oppositie tegen het merk verstrijkt.
  2. Indien er in de publicatie van de gegevens van een depot, zoals vermeld in lid 1, een vergissing werd begaan die er toe zou kunnen leiden dat belanghebbenden over verkeerde informatie beschikten om te beslissen al dan niet oppositie in te stellen tegen het betreffende merk, verricht het Bureau een gecorrigeerde publicatie. Daarmee gaat de termijn voor het instellen van oppositie tegen het depot opnieuw lopen.
  3. In voorkomend geval wordt een naar aanleiding van de eerdere, ingevolge lid 2 gecorrigeerde, publicatie reeds ingestelde oppositie op verzoek van de opposant verder buiten behandeling gelaten. Dit verzoek dient te worden verricht voor het einde van de oppositietermijn die ingevolge het bepaalde in lid 2 opnieuw gaat lopen. In dat geval worden de reeds betaalde rechten gerestitueerd. Indien de opposant niet verzoekt zijn oppositie verder buiten behandeling te laten wordt deze geacht tijdig te zijn ingesteld.

  Art. 1.6. Regel 1.6 - Inschrijving.
  1. Het Bureau schrijft het depot in het register in door vermelding van :
  a. het nummer van de inschrijving;
  b. de in regel 1.5, lid 1, bedoelde gegevens;
  c. de datum waarop de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt;
  d. de datum van inschrijving van het merk.
  2. Het Bureau geeft onverwijld uitvoering aan de in artikelen 2.12 en 2.17 van het Verdrag bedoelde rechterlijke beslissingen, zodra zij niet meer vatbaar zijn voor verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie.
  3. Als datum van inschrijving geldt de dag waarop het Bureau vaststelt dat het depot voldoet aan alle in het Verdrag en het onderhavige reglement gestelde vereisten voor inschrijving van het merk.

  Art. 1.7. Regel 1.7 - Spoedinschrijving.
  1. Het in artikel 2.8, lid 2, van het Verdrag bedoelde verzoek om onverwijld tot inschrijving van het depot over te gaan kan bij het depot of gedurende de inschrijvingsprocedure worden gedaan.
  2. Het Bureau publiceert deze inschrijvingen, onder vermelding van de in regel 1.6 genoemde gegevens.
  3. In voorkomend geval wordt bij de in lid 2 bedoelde publicatie de datum vermeld waarop de termijn voor het instellen van oppositie tegen het merk verstrijkt. De leden 2 en 3 van regel 1.5 zijn van overeenkomstige toepassing.
  4. Het Bureau publiceert zijn besluiten om over te gaan tot doorhaling van de inschrijving ingevolge het bepaalde in artikel 2.8, lid 2, van het Verdrag. Deze publicatie vindt eerst plaats nadat het besluit tot doorhaling niet langer vatbaar is voor verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie.

  Art. 1.8. Regel 1.8 - Internationaal depot.
  1. Als datum van inschrijving van internationale depots van merken waarbij de Benelux wordt aangeduid geldt de datum van de publicatie door het Internationaal Bureau van de door het Bureau verzonden verklaring bedoeld in regel 17, lid 6, a, i van het gemeenschappelijk uitvoeringsreglement bij de Overeenkomst en het Protocol van Madrid.
  2. In uitzondering op het in het vorige lid bepaalde geldt, indien de houder van het internationale depot het Bureau verzoekt om ingevolge artikel 2.10, lid 3, van het Verdrag zijn depot onverwijld in te schrijven, de dag waarop het verzoek tot inschrijving aan het Bureau werd gedaan als datum van inschrijving. Het Bureau publiceert deze.
  3. Indien het Bureau het Internationaal Bureau een kennisgeving op basis van artikel 2.13 lid 2, 2.18 lid 2 of 2.36 lid 2 van het Verdrag heeft toegezonden geldt als datum van inschrijving de datum van de publicatie door het Internationaal Bureau van de door het Bureau verzonden verklaring van de opheffing van de weigering, als bedoeld in regel 17, lid 5, a, i) of ii) van het gemeenschappelijk uitvoeringsreglement bij Overeenkomst en Protocol van Madrid. Indien er verschillende gronden voor weigering van toepassing zijn geweest en indien deze op verschillende tijdstippen werden opgeheven geldt de datum van de laatste publicatie door het Internationaal Bureau van een door het Bureau toegestuurde verklaring van opheffing van de weigering als datum van inschrijving.

  Art. 1.9.[1 Regel 1.9 - Vernieuwing
   1. De vernieuwing van de inschrijving geschiedt door betaling aan het Bureau van het daartoe verschuldigde recht.
   2. Het Bureau schrijft de vernieuwing in door aanpassing van de datum waarop de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt.
   3. Het Bureau zendt degene die daartoe het verschuldigde recht heeft betaald een bevestiging van de vernieuwing.]1
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. C, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 1.10.
  <Opgeheven bij V 2013-03-22/13, art. D, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 1.11.
  <Opgeheven bij V 2013-03-22/13, art. D, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  HOOFDSTUK 2. - Aanvraag om internationale inschrijving en om vernieuwing van de internationale inschrijving.

  Art. 1.12. Regel 1.12 - Internationale aanvragen en vernieuwingen.
  1. Ieder die de voorwaarden vervult van de Overeenkomst of het Protocol van Madrid kan bescherming van zijn merk verkrijgen in daarbij aangesloten landen. Daartoe moet bij het Bureau een aanvraag ingediend worden voor een internationale inschrijving of tot uitbreiding van de bescherming tot andere landen. De vernieuwing van de internationale inschrijving kan worden gevraagd door tussenkomst van het Bureau, of rechtstreeks bij het Internationaal Bureau.
  2. De aanvraag geschiedt door het indienen van een document, dat de aanduidingen bevat voorgeschreven in het gemeenschappelijk uitvoeringsreglement van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid, zo nodig met toevoeging van de stukken voorgeschreven in bedoeld uitvoeringsreglement.
  3. Ten aanzien van deze aanvragen en van verzoeken tot wijziging van de internationale inschrijving vinden de regels 3.1, 3.3, 3.6 en 3.7 overeenkomstige toepassing.
  4. Bij deze aanvragen en verzoeken dient betaling van de ingevolge de Overeenkomst en het Protocol van Madrid verschuldigde rechten te worden verricht, voor zover deze niet rechtstreeks aan het Internationaal Bureau worden voldaan, alsmede betaling van het bemiddelingsrecht voor het Bureau, indien dit verschuldigd is.
  5. Het Bureau zendt de in deze regel bedoelde aanvragen en verzoeken, die aan de in deze regel bedoelde vereisten voldoen, onverwijld door aan het Internationaal Bureau.
  6. De datum van de aanvraag is de datum van ontvangst van de aanvraag door het Bureau.
  7. Onverminderd het bepaalde in lid 6 kan de datum van een aanvraag gebaseerd op de Overeenkomst van Madrid geen eerdere zijn dan de datum van inschrijving van het Beneluxmerk. Het Bureau verschuift in dat geval de datum van de aanvraag naar de datum van inschrijving van het Beneluxmerk.
  8. Onverminderd het bepaalde in lid 6 en 7 stelt het Internationaal Bureau de datum van de aanvraag vast op het moment van ontvangst van de aanvraag bij het Internationaal Bureau indien er tussen het moment van ontvangst door het Internationaal Bureau en ontvangst door het Bureau meer dan twee maanden zijn verstreken.

  Art. 1.13.
  <Opgeheven bij V 2012-06-21/26, art. 2, B, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 1.14. Regel 1.14 - Omzetting.
  De aanvraag om inschrijving zoals bedoeld in artikel 9quinquies van het Protocol van Madrid moet vergezeld zijn van een bewijs van de doorhaling van de internationale inschrijving.

  HOOFDSTUK 3. - Weigering en oppositie.

  Art. 1.15. Regel 1.15 - Bezwaartermijn weigering.
  1. De termijn bedoeld in artikel 2.11, lid 3, en 2.13, lid 2, van het Verdrag om te antwoorden op de voorlopige weigering, bedraagt ten minste een maand; deze termijn kan ambtshalve en zal op verzoek worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden.
  2. In voorkomend geval dient een deposant die zich tegen de voorlopige weigering verzet binnen de in lid 1 genoemde termijn eveneens te voldoen aan de vereisten van regel 3.6 en 3.7.
  3. Het Bureau geeft onverwijld uitvoering aan de in artikel 2.12, lid 1, van het Verdrag bedoelde rechterlijke beslissingen zodra zij niet meer vatbaar zijn voor voorziening in cassatie.

  Art. 1.16. Regel 1.16 - Oppositiegegevens.
  1. De oppositie wordt ingediend door middel van een document, dat de volgende gegevens bevat :
  a. de naam van opposant;
  b. in voorkomend geval, de vermelding dat opposant optreedt in de hoedanigheid van licentiehouder van het oudere merk;
  c. gegevens ter identificatie van het oudere merk;
  d. de waren of diensten van het ingeroepen oudere merk waarop de oppositie berust. Indien een dergelijke vermelding ontbreekt wordt de oppositie verondersteld te berusten op alle waren en diensten waarop het oudere merk betrekking heeft;
  e. gegevens ter identificatie van het merk waartegen de oppositie is gericht;
  f. de waren of diensten waartegen de oppositie is gericht. Indien een dergelijke vermelding ontbreekt, wordt de oppositie verondersteld te zijn gericht tegen alle waren en diensten waarop het geopponeerde merk betrekking heeft;
  g. de voorkeuren betreffende het taalgebruik.
  2. In voorkomend geval dienen stukken te worden overgelegd die de bevoegdheid van de licentiehouder aantonen.
  3. Op het document dienen in voorkomend geval naam en adres van de gemachtigde of het in regel 3.6 bedoelde correspondentieadres te worden vermeld.
  De in lid 1, sub d en f, bedoelde gegevens kunnen door enkele opgave van de nummers van de betreffende waren- of dienstenklassen worden vermeld. De waren of diensten waarop de oppositie berust of waartegen deze is gericht kunnen tot het moment van de in regel 1.17, lid 1, sub i, bedoelde beslissing door de opposant worden beperkt.

  Art. 1.17.Regel 1.17 - Verloop procedure.
  1. De oppositie wordt volgens de volgende procedure behandeld :
  a. het Bureau beslist overeenkomstig regel 1.18 of de oppositie ontvankelijk is en stelt partijen of, in het in artikel 2.18 van het Verdrag bedoelde geval, de opposant en het Internationaal Bureau hiervan in kennis;
  b. de procedure vangt twee maanden na de kennisgeving van ontvankelijkheid aan op voorwaarde dat de voor de oppositie verschuldigde rechten volledig zijn betaald. Het Bureau stuurt partijen een mededeling van aanvang van de procedure;
  c. de opposant beschikt over een termijn van twee maanden vanaf de onder b bedoelde mededeling van aanvang van de procedure om de oppositie met argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen en, in voorkomend geval, stukken over te leggen waaruit de algemene bekendheid van het oudere merk blijkt. Bij gebreke daarvan wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten. Argumenten die ingediend werden voor de aanvang van de procedure worden geacht bij de aanvang van de procedure te zijn ingediend;
  d. het Bureau stuurt de argumenten van opposant naar de verweerder, en stelt hem een termijn van twee maanden om schriftelijk te reageren en eventueel bewijzen van gebruik te vragen;
  e. in voorkomend geval wordt opposant een termijn van twee maanden gesteld om de gevraagde bewijzen van gebruik over te leggen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat [1 ...]1. Indien het merk slechts voor een deel van de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven werd gebruikt wordt de beslissing van het Bureau gebaseerd op basis van de waren en diensten waarvoor het gebruik werd aangetoond;
  f. indien er bewijzen van gebruik worden overgelegd zendt het Bureau deze door naar de verweerder en stelt hem een termijn van twee maanden om schriftelijk te reageren op de bewijzen van gebruik en, indien deze dit bij de onder d bedoelde gelegenheid nog niet had gedaan, op de argumenten van opposant;
  g. indien het Bureau daartoe gronden aanwezig acht kan het een of meer partijen verzoeken om binnen een daartoe gestelde termijn aanvullende argumenten of stukken in te dienen;
  h. er kan een mondelinge behandeling worden gehouden overeenkomstig regel 1.27;
  i. het Bureau neemt een beslissing. Indien een oppositie die op verscheidene oudere merken berust op basis van ťťn van deze merken wordt toegewezen, neemt het Bureau over de overige ingeroepen merken geen beslissing.
  2. [1 Indien verweerder geen domicilie binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte heeft, dient binnen de in lid 1, sub d genoemde termijn alsnog aan dit vereiste van regel 3.6 te worden voldaan.]1
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. E, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 1.18.Regel 1.18 - Ontvankelijkheidsvereisten.
  1. De oppositie is ontvankelijk wanneer zij is ingediend binnen de in artikel 2.14, lid 1, of 2.18, lid 1, van het Verdrag genoemde termijn, voldoet aan de voorwaarden bedoeld in regel 1.16, lid 1, sub a tot en met f, van dit reglement, en artikel 2.14, lid 4, van het Verdrag.
  2. Voor het vaststellen van de ontvankelijkheid van de oppositie is aan het vereiste van artikel 2.14, lid 4, van het Verdrag voldaan indien 40 % van de verschuldigde rechten is voldaan.
  3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan bij indiening het totale verschuldigde recht voor het indienen van de oppositie worden betaald. Het vorige lid laat onverlet dat het totale verschuldigde recht voor het einde van de termijn bepaald in regel 1.17, lid 1, sub b, dient te zijn voldaan.
  4. Indien de oppositie is gebaseerd op meer merken dan waarvoor de rechten zijn betaald, wordt de oppositie in behandeling genomen maar worden alleen de merken in aanmerking genomen waarvoor de rechten betaald zijn, volgens de volgorde zoals bij indiening van de oppositie vermeld.
  5. Indien de ingevolge regel 1.16, lid 1, sub a en b, verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de geregistreerde gegevens van een ingevolge [1 regel]1 1.16, lid 1, sub c, ingeroepen Beneluxmerk, wordt de ingediende oppositie door het Bureau tevens opgevat als een verzoek tot aantekening van een wijziging in het register. Het bepaalde in regel 3.1 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de termijn bepaald in regel 3.1, lid 5, maximaal twee weken bedraagt. [1 Wanneer het in regel 1.16, lid 1, sub c, bedoelde oudere merk een gemeenschapsmerk of een internationaal merk betreft, stelt het Bureau opposant een termijn van twee weken om aan te tonen dat hij het nodige heeft gedaan om het betreffende register in overeenstemming te brengen met de door hem bij indiening van de oppositie verstrekte gegevens.]1
  6. [1 Indien de geldigheid van een ingeroepen ouder merk verstrijkt voor het einde van de termijn voor het instellen van oppositie en dit merk ingevolge de toepasselijke wettelijke bepalingen nog kan worden vernieuwd, stelt het Bureau opposant een termijn van twee weken om dit merk alsnog te vernieuwen. Indien het betreffende oudere merk een gemeenschapsmerk of een internationaal merk is, stelt het Bureau een termijn van twee weken om aan te tonen dat het nodige is gedaan om het merk te vernieuwen.]1
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. F, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 1.19. Regel 1.19 - Regularisatie oppositie.
  1. Indien het Bureau vaststelt dat de akte van oppositie niet voldoet aan andere vereisten dan die bedoeld in regel 1.18, doet hij hiervan mededeling aan de opposant en stelt hem een termijn van twee maanden om de vastgestelde gebreken op te heffen. Indien deze gebreken niet tijdig worden opgeheven, wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten.
  2. Indien het Bureau vaststelt dat andere door partijen ingediende stukken dan bedoeld in lid 1 niet voldoen aan de in dit reglement bedoelde vereisten, doet hij hiervan mededeling aan de betreffende partij en stelt hem een termijn van twee maanden om de vastgestelde gebreken op te heffen. Indien deze gebreken niet tijdig worden opgeheven, wordt het betreffende stuk geacht niet te zijn ingediend.
  3. Indien op het moment van aanvang van de procedure, zoals bepaald in regel 1.17, lid 1, sub b, de voor de oppositie verschuldigde rechten niet volledig zijn voldaan wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten.

  Art. 1.20.[1 Regel 1.20 - Proceduretaal
   1. De proceduretaal is een van de werktalen van het Bureau. Zij wordt bij oppositie tegen een Beneluxdepot vastgesteld op de volgende wijze :
   a. de proceduretaal is de taal van het depot van verweerder;
   b. in afwijking van het onder a bepaalde is de proceduretaal de taal gekozen door de opposant indien de taal van het depot van verweerder het Engels is.
   2. In geval van een oppositie tegen een internationaal depot wordt de proceduretaal door opposant gekozen uit de werktalen van het Bureau. Indien opposant kiest voor een van de officiŽle talen van het Bureau, kan verweerder binnen een termijn van een maand na de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid aangeven daarmee niet akkoord te gaan en kiezen voor de andere officiŽle taal van het Bureau. Indien opposant voor het Engels kiest, kan verweerder binnen een termijn van een maand na de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid aangeven daarmee niet akkoord te gaan en kiezen voor een van de officiŽle talen van het Bureau. Bij uitblijven van een reactie van verweerder op de taalkeuze van opposant is de proceduretaal de taal gekozen door opposant.
   3. In afwijking van het in de leden 1 en 2 bepaalde kunnen partijen gezamenlijk kiezen voor een andere proceduretaal.
   4. De keuze voor een proceduretaal wordt gemaakt als volgt :
   a. de opposant geeft bij de akte van oppositie de werktaal van het Bureau aan die zijn voorkeur heeft als proceduretaal;
   b. indien de verweerder zich kan verenigen met de taalkeuze van opposant deelt hij dit binnen een termijn van een maand na de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie mede.
   5. Het Bureau deelt de proceduretaal mede aan partijen.
   6. De oppositiebeslissing wordt opgesteld in de proceduretaal.]1
  ----------
  (1)<V 2012-06-21/26, art. 2, C, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 1.21.[1 Regel 1.21 - Vertaling
   1. De vaststelling van de proceduretaal laat onverlet de mogelijkheid van partijen om zich in de oppositieprocedure te bedienen van een andere werktaal van het Bureau dan de proceduretaal.
   2. Indien een van de partijen argumenten indient in een werktaal van het Bureau die niet de proceduretaal is, vertaalt het Bureau deze argumenten in de proceduretaal, tenzij de wederpartij heeft aangegeven geen prijs te stellen op vertaling.
   3. Op verzoek van een partij vertaalt het Bureau de in de proceduretaal ingediende argumenten van de wederpartij in een andere werktaal van het Bureau.
   4. Op verzoek van een partij vertaalt het Bureau de oppositiebeslissing in de andere werktaal van het Bureau.
   5. Vertaling kan worden verzocht bij indiening van de akte van oppositie of bij de mededeling van verweerder als bedoeld in regel 1.20, lid 4, sub b.
   6. Argumenten die niet in een van de werktalen van het Bureau zijn ingediend, worden als niet-ingediend beschouwd.
   7. Indien argumenten ingevolge deze regel door het Bureau worden vertaald, geldt het document in de taal waarin het werd ingediend als authentiek.]1
  ----------
  (1)<V 2012-06-21/26, art. 2, D, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 1.22.
  <Opgeheven bij V 2012-06-21/26, art. 2, E, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 1.23.Regel 1.23 - Wijziging taalkeuze.
  1. [1 Tot de aanvang van de procedure kunnen de ingevolge regel 1.20 gemaakte keuzen op gezamenlijk verzoek van partijen worden gewijzigd.]1
  2. Gedurende de oppositieprocedure kan elke partij schriftelijk te kennen geven niet langer prijs te stellen op vertaling door het Bureau bedoeld in regel 1.21.
  ----------
  (1)<V 2012-06-21/26, art. 2, F, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 1.24. Regel 1.24 - Taal stukken ter ondersteuning argumenten of gebruik.
  Het bepaalde in de regels 1.20 tot en met 1.23 laat onverlet dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. De stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn.

  Art. 1.25. Regel 1.25 - Beginsel van hoor en wederhoor.
  De inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 2.16, lid 1, van het Verdrag houdt met name in dat :
  a. een afschrift van elk relevant stuk dat bij het Bureau door een partij wordt ingediend naar de andere partij wordt verzonden, ook indien de oppositie niet ontvankelijk is. Indien ingediende argumenten ingevolge het bepaalde in regel 1.21 door het Bureau worden vertaald zal doorzending plaatsvinden tezamen met deze vertaling;
  b. een afschrift van elk relevant stuk dat het Bureau aan een partij zendt tevens aan de andere partij wordt gezonden;
  c. de oppositiebeslissing slechts kan worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren;
  d. feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd;
  e. het oppositieonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen;
  f. de oppositiebeslissing schriftelijk opgesteld, gemotiveerd en naar partijen gestuurd wordt.

  Art. 1.26.Regel 1.26 - Opschorting.
  1. Indien de procedure ingevolge artikel 2.16, lid 2, van het Verdrag wordt opgeschort doet het Bureau hiervan mededeling aan partijen, onder vermelding van de grond van opschorting.
  2. Indien de grond voor opschorting is opgeheven wordt de procedure voortgezet. Het Bureau deelt dit mede aan partijen, vermeldt hierbij welke handelingen op het betreffende moment in de procedure dienen te worden verricht en stelt hiervoor in voorkomend geval een aanvullende termijn.
  3. Opschorting op gezamenlijk verzoek geschiedt voor een periode van [1 vier]1 maanden, en kan met telkens eenzelfde periode worden verlengd. [1 Elke partij kan gedurende een opschorting op gezamenlijk verzoek op ieder moment verzoeken de opschorting op te heffen.]1
  4. Indien de procedure is aangevangen, [1 wordt deze opgeschort]1 op het moment dat het Bureau het gezamenlijk verzoek heeft ontvangen. [1 Het Bureau deelt dit mede aan partijen en vermeldt hierbij de nieuwe termijn.]1 Indien de procedure nog niet is aangevangen, wordt het gezamenlijk verzoek tot opschorting opgevat als een verlenging van de [1 ...]1 in regel 1.17, lid 1, sub b [1 bedoelde termijn]1.
  5. Voordat de procedure is aangevangen is opschorting op gezamenlijk verzoek gedurende de eerste twaalf maanden gratis. Voor verdere verlenging van de opschorting voor aanvang van de procedure, voor opschorting gedurende de procedure en de verlenging daarvan is een recht verschuldigd. Indien niet wordt betaald bij het verzoek tot opschorting stelt het Bureau daarvoor een termijn van een maand. Indien niet of te laat wordt betaald wordt de procedure overeenkomstig lid 2 voortgezet.
  6. Opschorting van de oppositieprocedure ontheft partijen niet van de verplichtingen die zij hebben ingevolge regel 1.19.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. G, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 1.27. Regel 1.27 - Mondelinge behandeling.
  1. Een mondelinge behandeling kan ambtshalve of op verzoek van partijen worden gehouden indien het Bureau hiertoe gronden aanwezig acht.
  2. De mondelinge behandeling verloopt volgens een door de Directeur-Generaal opgesteld reglement.

  Art. 1.28.Regel 1.28 - Meer opposities.
  1. Indien verscheidene opposities tegen een merk zijn ingediend kan het Bureau voor aanvang van de procedure besluiten een of meer opposities die bij een eerste onderzoek de meeste kans op toewijzing lijken te hebben in behandeling te nemen. In dat geval kan het Bureau besluiten om de behandeling van de overige opposities uit te stellen. Het Bureau stelt de resterende opposanten in kennis van elke relevante beslissing die in de voortgezette procedures wordt genomen.
  2. Indien de in behandeling genomen oppositie gegrond bevonden wordt en deze beslissing definitief geworden is, wordt aan de uitgestelde opposities geacht de grondslag te zijn ontvallen.

  Art. 1.29. Regel 1.29 - Bewijzen van gebruik.
  1. De in artikel 2.16, lid 3, sub a, van het Verdrag bedoelde stukken om het gebruik van het merk aan te tonen worden gevraagd en overgelegd volgens de nadere regels, vastgelegd in regel 1.17, lid 1, sub d, e en f.
  2. De bewijzen van gebruik dienen aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust. Het bewijs moet gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.
  3. Deze bewijzen beperken zich bij voorkeur tot papieren materiaal zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's en krantenadvertenties. Indien de kosten van het doorgeleiden van de stukken naar verweerder een bedrag van euro 25,- te boven gaan komen deze voor rekening van opposant.
  4. De verweerder kan zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen.
  5. Het Bureau kan overgaan tot vernietiging van de ingediende bewijsstukken indien de opposant niet binnen twee maanden na het definitief worden van de oppositiebeslissing heeft verzocht om terugzending. Indien de kosten van het terugzenden van de stukken een bedrag van euro 25,- te boven gaan komen deze voor rekening van opposant.

  Art. 1.30. Regel 1.30 - Openbaarheid oppositiebeslissing.
  De akte van oppositie en de oppositiebeslissing zijn openbaar. De argumenten en overige stukken van de partijen, ongeacht of ze mondeling dan wel schriftelijk worden aangevoerd, zijn slechts toegankelijk voor derden met de instemming van de partijen.

  Art. 1.31.Regel 1.31 - Inhoud oppositiebeslissing.
  Een oppositiebeslissing bevat de volgende gegevens :
  a. het nummer van de oppositie;
  b. de datum van de beslissing;
  c. de namen van de partijen en in voorkomend geval hun gemachtigden;
  d. gegevens van de bij de oppositieprocedure betrokken merken;
  e. een samenvatting van de feiten en het verloop van de procedure;
  f. in voorkomend geval een analyse van de gebruiksbewijzen;
  g. een vergelijking van de merken en de waren of diensten waarop deze betrekking hebben;
  h. de beslissing van het Bureau;
  i. de beslissing met betrekking tot de kosten;
  j. [1 de namen van de rapporteur en de overige twee personen die aan de besluitvorming hebben deelgenomen;]1
  k. de naam van de administratieve behandelaar van het dossier.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. I, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 1.32.Regel 1.32 - Kostenbepaling oppositie.
  1. De restitutie als bedoeld in artikel 2.16, lid 3, van het Verdrag wordt vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan 60 % van het recht verschuldigd voor oppositie, wanneer zij voor de aanvang van de procedure plaatsvindt en op een bedrag dat gelijk is aan 40 % van dit recht, wanneer zij na dat tijdstip plaatsvindt.
  2. Er vind geen restitutie plaats indien er, overeenkomstig het bepaalde in regel 1.18, lid 2, slechts een betaling van 40 % van de voor oppositie verschuldigde rechten heeft plaatsgevonden. [1 Er vindt evenmin restitutie plaats indien de oppositie wordt ingetrokken nadat het Bureau een beslissing heeft genomen overeenkomstig artikel 2.16, lid 4, van het Verdrag.]1
  3. De kosten als bedoeld in artikel 2.16, lid 5, van het Verdrag worden vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan het basisrecht oppositie.
  4. Voor vertaling ingevolge regel 1.21 is een door de Directeur-Generaal vastgestelde vergoeding verschuldigd door de partij die argumenten indient in een taal van het Bureau die niet de proceduretaal is of door de partij die vertaling in de andere taal van het Bureau dan de proceduretaal wenst. De Directeur-Generaal stelt tevens een vergoeding vast voor vertaling van de oppositiebeslissing en vertolking bij een mondelinge behandeling.
  ----------
  (1)<V 2009-08-04/03, art. A, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 1.33.[1 Regel 1.33 - intrekking na beslissing en beroep
   1. De oppositie kan ook na de in artikel 2.16, lid 4, van het Verdrag bedoelde beslissing en uiterlijk totdat deze definitief wordt, worden ingetrokken.
   2. Het Bureau geeft onverwijld uitvoering aan de in artikel 2.17, lid 1, van het Verdrag bedoelde rechterlijke beslissingen zodra zij niet meer vatbaar zijn voor verzet of voor voorziening in cassatie.]1
  ----------
  (1)<V 2009-08-04/03, art. B, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  HOOFDSTUK 4. - Conversies van Gemeenschapsmerken.

  Art. 1.34.Regel 1.34 - Conversies.
  1. In geval van een verzoek [1 zoals bedoeld in artikel 112 van de Gemeenschapsmerkenverordening]1 moet de aanvrager :
  a. een betaling verrichten van het recht voor een Beneluxdepot;
  b. [2 een vertaling in een van de werktalen van het Bureau van het verzoek en de hierbij gevoegde stukken indienen;]2
  c. een domicilie kiezen in de Europese [3 Unie]3 of de Europese Economische Ruimte overeenkomstig regel 3.6.
  2. De termijn hiervoor bedraagt minimaal een maand. Deze termijn kan ambtshalve en zal op verzoek worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden. Indien binnen de gestelde termijn niet is voldaan aan deze bepalingen, worden de ontvangen stukken verder buiten behandeling gelaten.
  ----------
  (1)<V 2011-12-08/09, art. A, 005; Inwerkingtreding : 01-03-2012>
  (2)<V 2012-06-21/26, art. 2, G, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<V 2013-03-22/13, art. J, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  TITEL II. - Tekeningen of modellen.

  Art. 2.1.Regel 2.1 - Depotvereisten.
  1. Het Beneluxdepot van een tekening of model geschiedt in [1 het Nederlands, Frans of Engels]1 door de indiening van een document, bevattende :
  a. naam en adres van de deposant; indien deposant een rechtspersoon is onder vermelding van zijn rechtsvorm;
  b. afbeelding(en) van het uiterlijk van het voortbrengsel;
  c. de vermelding van het voortbrengsel, waarin de tekening of het model is of wordt belichaamd;
  d. een omschrijving van de kleur of de kleuren van de tekening of het model; in voorkomend geval voorzien van de daarmee overeenstemmende kleurcode;
  e. de handtekening van de deposant of zijn gemachtigde.
  2. Het document kan bovendien bevatten :
  a. een beschrijving in niet meer dan [2 honderdvijftig]2 woorden van de kenmerkende eigenschappen van het nieuwe uiterlijk van het voortbrengsel;
  b. de naam van de werkelijke ontwerper van de tekening of het model;
  c. een verzoek om opschorting van de publicatie van de inschrijving, als bedoeld in regel 2.5.
  3. In voorkomend geval dienen naam en adres van de gemachtigde, of het in regel 3.6 bedoelde correspondentieadres te worden vermeld.
  4. Het voortbrengsel, waarin de tekening of het model is of wordt belichaamd, moet nauwkeurig worden aangegeven en bij voorkeur met gebruikmaking van de bewoordingen van de alfabetische lijst van de internationale classificatie, bedoeld in de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid.
  ----------
  (1)<V 2012-06-21/26, art. 2, H, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (2)<V 2013-03-22/13, art. K, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 2.2.Regel 2.2 - Meervoudig depot.
  Een Beneluxdepot kan verscheidene tekeningen of modellen bevatten tot ten hoogste [1 vijftig]1. In zodanig geval is het bepaalde in regel 2.1, lid 1, sub b, c en d, lid 2 en 4, ten aanzien van iedere tekening of model van toepassing. Iedere tekening of model dient aangeduid te worden met een verschillend nummer.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. L, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 2.3. Regel 2.3 - Vaststellen depotdatum en termijn regularisatie.
  1. De in artikel 3.9, lid 1, van het Verdrag bedoelde vereisten voor het vaststellen van een datum van depot, zijn die vermeld in regel 2.1, lid 1, sub a, b en c, behoudens betaling van de rechten verschuldigd voor het depot, binnen een termijn van een maand nadat aan voornoemde vereisten is voldaan.
  2. De termijn bedoeld in artikel 3.9, lid 2, van het Verdrag om te voldoen aan de overige gestelde vereisten, bedraagt tenminste een maand. Deze termijn kan ambtshalve en zal op verzoek worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden.
  3. In geval van een meervoudig depot is artikel 3.9, lid 3, van het Verdrag slechts van toepassing op de niet-geregulariseerde tekeningen of modellen.

  Art. 2.4. Regel 2.4 - Prioriteit.
  1. Indien bij het depot een beroep wordt gedaan op het recht van voorrang, als bedoeld in artikel 3.10 van het Verdrag, dienen het land, de dagtekening, het nummer en de houder van het depot, waarop het recht van voorrang steunt, te worden vermeld. Indien de deposant in het land van oorsprong niet degene is die het Beneluxdepot heeft verricht, dan moet de laatstgenoemde aan zijn depot een document toevoegen, waaruit zijn rechten blijken.
  2. De bijzondere verklaring betreffende het recht van voorrang, als bedoeld in artikel 3.10 van het Verdrag, dient te bevatten : de naam en het adres van de deposant, zijn handtekening of die van zijn gemachtigde, in voorkomend geval naam en adres van de gemachtigde of het correspondentieadres als bedoeld in regel 3.6, een aanduiding van de tekening of het model, alsmede de in lid 1 bedoelde gegevens.
  3. De deposant, die zich op een recht van voorrang beroept, is verplicht een afschrift van de documenten die dit recht van voorrang staven over te leggen.
  4. Indien niet is voldaan aan het bepaalde in lid 1, 2 en 3 en in de regels 3.3 en 3.6, stelt het Bureau de betrokkene onverwijld daarvan in kennis en geeft hem een termijn van tenminste een maand om hieraan alsnog te voldoen. Deze termijn kan ambtshalve en zal op verzoek worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden. Het uitblijven van een tijdige reactie leidt tot verval van het recht van voorrang.

  Art. 2.5. Regel 2.5 - Opschorting publicatie.
  1. De deposant, die opschorting van de publicatie van de inschrijving wenst, dient hiertoe bij het depot een verzoek in te dienen onder opgave van de termijn, waarvoor opschorting van de publicatie gevraagd wordt.
  2. De opschorting van de publicatie van de inschrijving van een meervoudig depot kan slechts gevraagd worden voor alle tekeningen en modellen tezamen en voor ťťnzelfde termijn.
  3. Indien de deposant, die opschorting heeft gevraagd van de publicatie van de inschrijving van een meervoudig depot, bij afloop van de termijn van opschorting aan het Bureau meedeelt, dat hij slechts publicatie wenst van een deel van de tekeningen of modellen, dient hij dit te doen onder opgave van de nummers van de tekeningen of modellen waarvan hij publicatie wenst.
  4. De deposant kan te allen tijde om beŽindiging van de termijn van opschorting verzoeken.

  Art. 2.6. Regel 2.6 - Verzoek tweede publicatie.
  De termijn bedoeld in artikel 3.11, lid 3, van het Verdrag, gedurende welke de deposant aan het Bureau een tweede publicatie van de tekening of het model kan vragen, bedraagt drie maanden te rekenen van de datum van de eerste publicatie.

  Art. 2.7. Regel 2.7 - Inschrijving.
  1. Het Bureau schrijft het depot in het register in door vermelding van :
  a. het nummer van de inschrijving;
  b. de datum en het nummer van het depot;
  c. de in regel 2.1 bedoelde gegevens;
  d. in voorkomend geval, het ingeroepen recht van voorrang onder vermelding van het land, de dagtekening, het nummer en de houder van het depot waarop het ingeroepen recht van voorrang steunt overeenkomstig regel 2.4 lid 1;
  e. in geval van opschorting van de publicatie van de inschrijving, de gegevens opgenomen in regel 2.5, lid 1;
  f. de datum waarop de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt;
  g. het nummer van de klasse en de onderklasse van de internationale classificatie, bedoeld in de Overeenkomst van Locarno in welke het voortbrengsel, waarin de tekening of het model is of wordt belichaamd, is gerangschikt;
  h. de datum van inschrijving.
  2. Als datum van inschrijving geldt de dag waarop het Bureau vaststelt dat het depot voldoet aan alle in het Verdrag en het onderhavige reglement gestelde vereisten.
  3. Het Bureau zendt de houder onverwijld een bewijs van inschrijving toe.

  Art. 2.8. Regel 2.8 - Datum inschrijving internationale depots.
  Als datum van inschrijving van internationale depots van tekeningen of modellen waarbij de Benelux werd aangeduid geldt de datum van de in artikel 3.11, lid 1, van het Verdrag bedoelde publicatie.

  Art. 2.9. Regel 2.9 - Inschrijving handhaving gewijzigde vorm.
  Een verzoek tot inschrijving van de in artikel 3.24, lid 3, van het Verdrag bedoelde verklaring van de houder of rechterlijke beslissing dient te worden ingediend bij het Bureau en dient te bevatten de naam en het adres van de houder, zijn handtekening of die van zijn gemachtigde, in voorkomend geval naam en adres van de gemachtigde of het correspondentieadres als bedoeld in regel 3.6, alsmede het nummer van de inschrijving.

  Art. 2.10. Regel 2.10 - Inschrijving vordering tot opeising en doorhaling van deze inschrijving.
  1. Het verzoek tot inschrijving van de vordering tot opeising bedoeld in artikel 3.7, lid 1, van het Verdrag, dient te bevatten de naam en het adres van degene die de vordering instelt, zijn handtekening of die van zijn gemachtigde en, in voorkomend geval, naam en adres van de gemachtigde of het correspondentieadres als bedoeld in regel 3.6, alsmede de naam en het adres van de houder en het nummer van de inschrijving van het Benelux- of internationaal depot van de betreffende tekening of het betreffende model.
  2. De in artikel 3.7, lid 1, van het Verdrag bedoelde inschrijving van de vordering tot opeising wordt op verzoek van de meest gerede partij doorgehaald. Deze dient daartoe, hetzij een rechterlijke beslissing waartegen geen hoger beroep of cassatie meer kan worden ingesteld, hetzij een stuk waaruit blijkt dat de vordering is ingetrokken, over te leggen.

  Art. 2.11. Regel 2.11 - Vernieuwing.
  De vernieuwing van de inschrijving geschiedt door betaling aan het Bureau van het daartoe verschuldigde recht. Indien de houder van een meervoudig depot gebruik wil maken van de mogelijkheid die wordt geopend door artikel 3.14, lid 4, van het Verdrag, dient hij de nummers te vermelden van de tekeningen of modellen waarvan hij de vernieuwing van de inschrijving wenst.

  Art. 2.12.[1 Regel 2.12 - Inschrijving vernieuwing
   1. Het Bureau schrijft de vernieuwingen in het register in door aanpassing van de datum waarop de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt.
   2. Het Bureau zendt degene die het daartoe verschuldigde recht heeft betaald een bevestiging van de vernieuwing toe.]1
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. M, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  TITEL III. - Bepalingen gemeenschappelijk aan merken en tekeningen of modellen.

  HOOFDSTUK 1. - Aanpassingen van inschrijvingen.

  Art. 3.1. Regel 3.1 - Wijzigingen in het register.
  1. Ieder verzoek tot wijziging van registergegevens met betrekking tot een Benelux depot of inschrijving dient aan het Bureau te worden gericht onder vermelding van het nummer van de inschrijving, de naam en het adres van de houder van het recht, zijn handtekening of die van zijn gemachtigde en, in voorkomend geval, naam en adres van de gemachtigde of het correspondentieadres bedoeld in regel 3.6. In voorkomend geval dient het verzoek van een bewijsstuk te zijn vergezeld.
  2. Indien een zodanig verzoek de inschrijving betreft van een meervoudig depot van tekeningen of modellen maar geen betrekking heeft op alle tekeningen of modellen hierin, dient het de nummers te vermelden van de tekeningen of modellen waarom het gaat. Indien de overdracht of overgang het uitsluitend recht betreft op een of meer tekeningen of modellen die deel uitmaken van een meervoudig depot, wordt dit deel van het depot voortaan beschouwd als een zelfstandig depot.
  3. De doorhaling van de inschrijving van een pandrecht of een beslag wordt verricht op basis van een bewijsstuk.
  4. Er kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van de akte waaruit overdracht, andere overgang, licentie of een pandrecht, als bedoeld in de artikelen 2.33 en 3.27 van het Verdrag, blijkt. Indien het Bureau gerede twijfel heeft over de juistheid van de verzochte wijziging kan het Bureau nadere informatie verzoeken, waaronder de indiening van originele stukken of gewaarmerkte kopieŽn daarvan.
  5. Indien bij een verzoek als bedoeld in deze regel niet is voldaan aan het in dit reglement bepaalde of indien de verschuldigde rechten of vergoedingen niet of niet volledig zijn betaald, stelt het Bureau de betrokkene hiervan onverwijld in kennis. Onverminderd het bepaalde in regel 1.18, lid 5, geeft het hem een termijn van minimaal een maand om de gebreken alsnog op te heffen. Deze termijn kan ambtshalve en zal op verzoek worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden. Indien binnen de gestelde termijn niet is voldaan aan de gestelde vereisten worden de ontvangen stukken verder buiten behandeling gelaten.

  HOOFDSTUK 2. - Internationale depots.

  Art. 3.2. Regel 3.2 - Internationale depots met geldigheid in de Benelux.
  1. Betreffende de internationale depots ten aanzien waarvan de deposanten verzocht hebben dat zij hun werking zullen uitstrekken over het Beneluxgebied, schrijft het Bureau, onverminderd het bepaalde in de regels 1.8 en 2.8, in het register in de van het Internationaal Bureau komende kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 2.10 en 4.4 van het Verdrag.
  2. Indien een internationaal depot van een collectief merk niet vergezeld is van een reglement op het gebruik en het toezicht, wijst het Bureau de deposant onverwijld op zijn verplichting dit reglement binnen de in artikel 2.36, lid 2, van het Verdrag bedoelde termijn, over te leggen. Met betrekking tot de collectieve merken wordt in dit register melding gemaakt van het al dan niet overgelegd zijn en van de wijzigingen van het reglement op het gebruik en het toezicht.
  3. Bovendien worden in het register aangetekend de gegevens betreffende nietigverklaring, vervallenverklaring en licenties, pandrecht en beslag, van tekeningen of modellen voor zover deze het Beneluxgebied betreffen.
  4. Regel 3.1 is van overeenkomstige toepassing op de inschrijving van de in lid 3 bedoelde gegevens.

  HOOFDSTUK 3. - Administratieve bepalingen.

  Art. 3.3.[1 Regel 3.3 - Talen Bureau
   1. De officiŽle talen van het Bureau zijn het Nederlands en het Frans. De werktalen van het Bureau zijn het Nederlands, Frans en Engels.
   2. Alle stukken die aan het Bureau worden overgelegd dienen in een van de werktalen te zijn gesteld. Het bepaalde in regel 1.24 vormt hierop een uitzondering.
   3. Bewijzen van een recht van voorrang, van naamswijziging, uittreksels van akten waaruit een overdracht, een andere overgang, een licentie of een pandrecht blijkt, de daarop betrekking hebbende verklaringen, de reglementen op het gebruik en het toezicht en de wijzigingen daarvan, worden eveneens aanvaard indien zij in het Duits zijn gesteld.
   4. De in lid 3 genoemde stukken die in een andere taal zijn gesteld worden eveneens aanvaard indien een vertaling ervan in een van de werktalen van het Bureau of het Duits is bijgevoegd.
   5. Het Bureau levert op verzoek en tegen betaling van een recht een vertaling naar een van zijn officiŽle talen van alle Beneluxdepots of -inschrijvingen die in het Engels luiden en die openbaar gemaakt zijn.]1
  ----------
  (1)<V 2012-06-21/26, art. 2, I, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 3.4.[1 Regel 3.4 - Indiening van stukken
   1. De aan het Bureau of de nationale diensten over te leggen stukken, bewijsstukken en bijlagen kunnen worden ingediend met behulp van de daartoe door de Directeur-Generaal aangeduide (al dan niet elektronische) middelen. De Directeur-Generaal kan daarbij per handeling waarop de indiening betrekking heeft verschillende middelen aanduiden.
   2. De in lid 1 genoemde stukken, bewijsstukken en bijlagen die niet voldoen aan het daaromtrent door de Directeur-Generaal bepaalde worden geacht niet te zijn ontvangen door het Bureau.]1
  ----------
  (1)<V 2011-12-08/09, art. B, 005; Inwerkingtreding : 01-03-2012>

  Art. 3.5.[1 Regel 3.5 - Ondertekening van stukken
   Indien enig stuk, overgelegd ter inschrijving in het Benelux-register of in het register van internationale inschrijvingen gehouden bij het Internationaal Bureau, is ondertekend namens een rechtspersoon, dient daarbij de naam en de hoedanigheid van de ondertekenaar te zijn vermeld.]1
  ----------
  (1)<V 2011-12-08/09, art. C, 005; Inwerkingtreding : 01-03-2012>

  Art. 3.6.Regel 3.6 - Aanstelling gemachtigde.
  1. Alle handelingen bij het Bureau of een nationale dienst kunnen worden verricht door tussenkomst van een vertegenwoordiger die als gemachtigde optreedt.
  2. Een gemachtigde dient een woonplaats of zetel te hebben binnen de Europese [1 Unie]1 of de Europese Economische Ruimte.
  3. Alle mededelingen ten aanzien van deze handelingen worden aan de gemachtigde gericht.
  4. Eenieder die binnen de Europese [1 Unie]1 of de Europese Economische Ruimte geen zetel of woonplaats heeft noch een gemachtigde heeft aangewezen, moet aldaar een correspondentieadres aangeven.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. N, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 3.7. Regel 3.7 - Volmachten.
  1. Eenieder die stelt op te treden als vertegenwoordiger van een belanghebbende voor het verrichten van een handeling bij het Bureau wordt verondersteld hiertoe door belanghebbende te zijn gemachtigd.
  2. Indien een vertegenwoordiger het Bureau verzoekt een registratie door te halen dient deze een daartoe strekkende volmacht in te dienen.
  3. Indien het Bureau redenen heeft om te twijfelen aan de machtiging van een vertegenwoordiger, bij welke handeling dan ook, kan het verzoeken een volmacht in te dienen. De termijn hiervoor bedraagt een maand. Deze termijn zal op verzoek met een maand worden verlengd. Het uitblijven van een tijdige reactie heeft tot gevolg dat het verzoek buiten behandeling zal worden gelaten.

  Art. 3.8. Regel 3.8 - Bevestiging ontvangst van stukken.
  1. Het Bureau bevestigt de ontvangst van elk stuk dat bestemd is voor inschrijving in het Benelux-register of in het register van de internationale inschrijvingen gehouden bij het Internationaal Bureau.
  2. Ieder stuk wordt bij ontvangst door de bevoegde instantie gedagtekend onder vermelding van uur, dag, maand en jaar van ontvangst.
  3. Het Bureau registreert de verzending en ontvangst van stukken. Deze registratie vormt, behoudens tegenbewijs, het bewijs van verzending en ontvangst en van het moment waarop dit heeft plaatsgevonden.

  Art. 3.9.Regel 3.9 - Termijnen en sluitingsdagen.
  1. De in dit reglement bedoelde in maanden uitgedrukte termijnen beginnen te lopen vanaf de dag waarop de desbetreffende handeling plaatsvindt en verstrijken, in de betreffende maand, op de dag die overeenkomt met de dag waarop de termijnen beginnen te lopen. Indien de betreffende maand geen overeenkomende dag heeft, verstrijkt de termijn op de laatste dag van deze maand.
  2. De in dit reglement bedoelde in weken uitgedrukte termijnen beginnen te lopen vanaf de dag waarop de desbetreffende handeling plaatsvindt en verstrijken, in de betreffende week, op de dag die overeenkomt met de dag waarop de termijnen beginnen te lopen.
  3. Indien de dienst van de bevoegde instantie gesloten is op de laatste dag van een ingevolge het Verdrag of dit reglement in acht te nemen termijn, wordt die termijn verlengd tot het einde van de eerstvolgende dag, waarop deze dienst geopend is.
  4. In geval van verstoring van de normale postbedeling in een van de Beneluxlanden gedurende minstens ťťn van de vijf werkdagen, voorafgaand aan het einde van de termijn bedoeld in de regels 1.3, lid 1 en 2, 1.4, lid 4, [1 ...]1, 2.3, lid 1 en 2, 2.4, lid 4, en 3.1, lid 5, en de in hoofdstuk 3 van titel I bedoelde termijnen, zullen stukken, binnengekomen bij de terzake bevoegde instantie na afloop van de in voornoemde regels bepaalde termijnen, in behandeling genomen worden alsof ze tijdig waren ingediend bij deze instantie, mits redelijkerwijs kan aangenomen worden dat de verstoring van de normale postbedeling de oorzaak is van het na afloop van genoemde termijnen binnenkomen van die stukken.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. O, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 3.10. Regel 3.10 - Inlichtingen en afschriften.
  1. Het Bureau verschaft afschriften en inlichtingen op grondslag van het Benelux-register. De nationale diensten verschaffen uit naam en voor rekening van het Bureau dezelfde inlichtingen en afschriften voor zover zij daarover beschikken.
  2. Het register kan worden geraadpleegd op door de Directeur-Generaal vastgestelde wijze of in de vorm van een abonnement waarvan de modaliteiten door de Directeur-Generaal worden vastgesteld.
  3. De bewijsstukken van het recht van voorrang, bedoeld in artikel 4, onder D, derde lid, van het Verdrag van Parijs worden door het Bureau, of in voorkomend geval de nationale diensten, verschaft. Een dergelijk document kan slechts worden afgegeven, nadat conform het bepaalde in de regels 1.3, lid 1, en 2.3, lid 1, de depotdatum is vastgesteld.

  Art. 3.11.[1 Regel 3.11 - Ter beschikking stellen formulieren
   Het Bureau en de nationale diensten stellen formulieren beschikbaar voor het verrichten van die handelingen die langs niet-elektronische weg kunnen worden verricht. De Directeur-Generaal stelt het model van deze formulieren vast. Deze worden gepubliceerd op de website van het Bureau.]1
  ----------
  (1)<V 2011-12-08/09, art. D, 005; Inwerkingtreding : 01-03-2012>

  Art. 3.12. Regel 3.12 - Benelux-register.
  1. Het Benelux-register bevat twee gedeelten :
  a. een register van Beneluxdepots;
  b. een register van internationale depots.
  2. Het Benelux-register en de stukken die dienen tot bewijs van de daarin opgenomen aantekeningen kunnen kosteloos worden ingezien bij het Bureau.
  3. Het Benelux-register kan eveneens kosteloos worden geraadpleegd bij de Belgische en Luxemburgse nationale diensten.

  Art. 3.13.Regel 3.13 - Publicatie
  Het Bureau publiceert, conform het bepaalde in artikel 4.4, sub b, van het Verdrag uitsluitend in de taal waarin de inschrijving plaatsgevonden heeft :
  a. alle ingeschreven gegevens betreffende Beneluxdepots, bedoeld in de regels 1.5, 1.6, 1.7, [1 1.9]1, 2.7, 2.12 en 3.1. Bij een beperkte vernieuwing van de inschrijving van een meervoudig depot van een tekening of model zal de publicatie van de vernieuwing de nummers van de gehandhaafde tekeningen of modellen vermelden;
  b. alle ingeschreven gegevens betreffende internationale merkdepots, bedoeld in regel 1.8 lid 2;
  c. alle ingeschreven gegevens betreffende internationale depots van tekeningen of modellen bedoeld in regel 3.2 lid 3;
  d. de inschrijving van de verklaring of de rechterlijke beslissing bedoeld in regel 2.9;
  e. het feit van de inschrijving van de vordering tot opeising bedoeld in regel 2.10.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. P, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 3.14.[1 Regel 3.14 - Nadere regels
   De in regel 3.4 bedoelde nadere regels van de Directeur-Generaal voor het indienen van stukken worden op de website van het Bureau gepubliceerd.]1
  ----------
  (1)<V 2011-12-08/09, art. E, 005; Inwerkingtreding : 01-03-2012>

  TITEL IV. [1 i-DEPOT]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2013-03-22/13, art. R, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  

  Art. 4.1. [1 Regel 4.1 - Soorten i-DEPOT
   Het in artikel 4.4bis van het Verdrag genoemde i-DEPOT bestaat in een fysieke variant (" i-DEPOT enveloppe ") en in een elektronische variant (" online i-DEPOT ").]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2013-03-22/13, art. R, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  

  Art. 4.2. [1 Regel 4.2 - Indiening i-DEPOT enveloppe
   1. Een i-DEPOT enveloppe bestaat uit twee gelijke aan elkaar gekoppelde compartimenten en kan bij het Bureau worden verkregen tegen betaling van het daarvoor verschuldigde recht.
   2. Indiening van een i-DEPOT enveloppe geschiedt door terugzending aan het Bureau van de twee aan elkaar gekoppelde compartimenten die beide dezelfde stukken dienen te bevatten; de enveloppe dient te zijn voorzien van naam en adres van de indiener.
   3. Zonder de inhoud te controleren stelt het Bureau overeenkomstig regel 3.8 het moment van ontvangst van de i-DEPOT enveloppe vast, brengt een bevestiging hiervan aan op beide compartimenten van de enveloppe en stuurt ťťn van deze compartimenten terug aan indiener.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2013-03-22/13, art. R, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  

  Art. 4.3. [1 Regel 4.3 - Bewaring i-DEPOT enveloppe
   1. Het Bureau bewaart ťťn van de compartimenten van de i-DEPOT enveloppe gedurende een periode van vijf of tien jaar, afhankelijk van de terzake door indiener gemaakte keuze.
   2. De bewaartermijn kan met periodes van vijf jaar worden verlengd.
   3. Twee maanden voor het verstrijken van de bewaartermijn stuurt het Bureau de indiener een herinnering en informeert over de mogelijkheid de bewaring te verlengen.
   4. Verlenging van de bewaartermijn geschiedt door betaling van het daarvoor verschuldigde recht. Dit dient ten laatste twee maanden na de afloop van de bewaartermijn te zijn voldaan.
   5. Het Bureau vernietigt de i-DEPOT enveloppen waarvan de bewaartermijn niet tijdig werd verlengd.
   6. Indiener kan het Bureau gedurende de bewaarneming verzoeken om de toezending van het door het Bureau bewaarde compartiment van de i-DEPOT enveloppe. Door toezending van dit compartiment eindigt de bewaarneming door het Bureau.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2013-03-22/13, art. R, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  

  Art. 4.4. [1 Regel 4.4 - i-DEPOT enveloppe bewijs
   Zowel het door het Bureau retour gezonden compartiment van de i-DEPOT enveloppe als het door het Bureau bewaarde compartiment van de i-DEPOT enveloppe vormen bewijs in de zin van artikel 4.4bis van het Verdrag.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2013-03-22/13, art. R, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  

  Art. 4.5. [1 Regel 4.5 - Indiening online i-DEPOT
   1. Een online i-DEPOT bestaat uit een bestand voorzien van een elektronisch mechanisme ter beveiliging en verificatie aangebracht door het Bureau, waarmee wordt gegarandeerd dat de inhoud ervan vanaf het moment van ontvangst door het Bureau niet is gewijzigd.
   2. Bij indiening van een online i-DEPOT dienen naam en adres van indiener te worden vermeld.
   3. Bovendien dient bij een online i-DEPOT
   a. een omschrijving te worden vermeld, of;
   b. een of meer bestanden toe te worden gevoegd, of;
   c. een combinatie van het onder a en b genoemde.
   4. Het Bureau kent het online i-DEPOT een nummer toe, stelt overeenkomstig regel 3.8 het moment van ontvangst van het online i-DEPOT vast en stuurt de indiener het in lid 1 bedoelde elektronische bestand toe. Dit bestand bevat de bestanddelen genoemd in de leden 2 en 3, het nummer van het online i-DEPOT alsmede datum en tijdstip van ontvangst door het Bureau.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2013-03-22/13, art. R, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  

  Art. 4.6. [1 Regel 4.6 - Online i-DEPOT bewijs
   Het elektronisch bestand bedoeld in regel 4.5 vormt bewijs in de zin van artikel 4.4bis van het Verdrag.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2013-03-22/13, art. R, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  

  Art. 4.7. [1 Regel 4.7 - Bewaring online i-DEPOT
   1. Het Bureau bewaart een online i-DEPOT gedurende een periode van vijf jaar die telkens met eenzelfde periode kan worden verlengd.
   2. Twee maanden voor het verstrijken van de bewaartermijn stuurt het Bureau de indiener een herinnering en informeert over de mogelijkheid de bewaring te verlengen.
   3. Verlenging van de bewaartermijn geschiedt door betaling van het daarvoor verschuldigde recht. Dit dient ten laatste twee maanden na de afloop van de bewaartermijn te zijn voldaan.
   4. Het Bureau vernietigt het online i-DEPOT waarvan de bewaartermijn niet tijdig werd verlengd.
   5. Gedurende de bewaarneming kan indiener het Bureau verzoeken om de toezending van het online i-DEPOT bewijsstuk op een gegevensdrager tegen betaling van het daarvoor verschuldigde recht. Met dit verzoek geeft indiener het Bureau toestemming om de inhoud van het online i-DEPOT in te zien.
   6. Indiener kan het Bureau te allen tijde verzoeken de bewaring van een online i-DEPOT te beŽindigen en het te vernietigen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2013-03-22/13, art. R, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  

  Art. 4.8. [1 Regel 4.8 - Handelingen betrekking hebbend op het online i-DEPOT
   De handelingen betrekking hebbende op een online i-DEPOT kunnen uitsluitend worden verricht door gebruikmaking van het daartoe door de Directeur-Generaal aangeduide middel dat op de website van het Bureau beschikbaar wordt gesteld.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2013-03-22/13, art. R, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  

  Art. 4.9. [1 Regel 4.9 - Termijnen
   Op de in de regels 4.3 en 4.7 bedoelde termijnen is regel 3.9 van overeenkomstige toepassing.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2013-03-22/13, art. R, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  

  TITEL V. - Rechten en Vergoedingen. (Titel IV vernummerd in Titel V bij V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013)

  HOOFDSTUK 1. - Algemeen.

  Art. 5.1.Regel [1 5.1]1 - Vaststelling tarieven.
  1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1.13, lid 1 van het Verdrag keert het Bureau aan de nationale diensten 20 % uit van het bedrag van de rechten, die zijn geÔnd ter zake van de door hun bemiddeling verrichte handelingen.
  2. De Raad van Bestuur stelt de tarieven vast. De Raad kan de vastgestelde tarieven slechts eenmaal per jaar aanpassen.
  3. Artikel 6.5 van het Verdrag is van overeenkomstige toepassing op de bekendmaking van nieuwe tarieven.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 5.2.Regel [2 5.2]2 - Betaling.
  1. Betaling van de verschuldigde rechten en vergoedingen dient vooraf te gaan aan handelingen door het Bureau. [3 Betaalde verschuldigde rechten en vergoedingen, worden in geen geval gerestitueerd.]3
  2. Het Bureau verzendt na ontvangst van een verzoek waaraan rechten verbonden zijn een overzicht van de verschuldigde rechten. Aan het niet verzenden of niet ontvangen van dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
  [1 3. Indien voor een handeling overeenkomstig regel 3.4 zowel elektronische als niet-elektronische indiening mogelijk is en de indiener ervoor kiest om een ander middel dan een door de Directeur-Generaal voor die specifieke handeling aangeduid elektronisch middel te gebruiken, is een vergoeding voor administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 15 %, naar beneden afgerond op hele euro's, van het recht of de rechten verschuldigd voor de desbetreffende handeling. Deze vergoeding is niet eerder verschuldigd dan nadat hierover overeenkomstig regel 3.14 een mededeling van de Directeur-Generaal is gepubliceerd.]1
  ----------
  (1)<V 2011-12-08/09, art. F, 005; Inwerkingtreding : 01-03-2012>
  (2)<V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<V 2013-03-22/13, art. S, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 5.3.Regel [1 5.3]1 - Vergoedingen incidentele handelingen.
  1. De rechten voor de in het Verdrag en dit reglement opgenomen handelingen bij en door het Bureau zijn die opgesomd in deze titel.
  2. De vergoedingen voor handelingen bij en door het Bureau die niet zijn opgenomen in deze titel, zogenaamde incidentele handelingen, worden vastgesteld door de Directeur-Generaal.
  3. De Directeur-Generaal informeert de raad van bestuur over de vergoedingen vastgesteld voor meer structurele handelingen. De raad van bestuur kan besluiten deze vergoedingen op te nemen in deze titel.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  HOOFDSTUK 2. - Merken.

  Art. 5.4.Regel [1 5.4]1 - Rechten depot, [2 oppositie,]2 vernieuwing, wijzigingen.
  1. Depot van een merk :
  a. basisrecht individueel merk, tot drie klassen (regel 1.1) : euro 240;
  b. basisrecht collectief merk, tot drie klassen (regel 1.2) : euro 373;
  c. aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde : euro 37;
  d. aanvullend recht voor spoedinschrijving, tot drie klassen (regel 1.7) : euro 193;
  e. aanvullend recht voor spoedinschrijving per klasse boven de derde : euro 30;
  f. aanvullend recht voor de beschrijving van onderscheidende elementen (regel 1.1, lid 2) : euro 39;
  g. inschrijving verklaring van een recht van voorrang (regel 1.4, lid 2) : euro 15.
  2. Oppositie (regel 1.16 e. v.) :
  a. basisrecht oppositie : euro 1000;
  b. aanvullend recht per ingeroepen recht boven het derde : euro 100;
  c. opschorting op verzoek en verlenging daarvan voor aanvang procedure (maximaal [2 drie maal]2) (regel 1.26) : gratis;
  d. opschorting op verzoek en verlenging daarvan in overige gevallen, per [2 vier]2 maanden (regel 1.26) : euro [2 150]2;
  e. vertaling van argumenten (regel 1.21)
  eerste vier pagina's* : gratis;
  iedere pagina* of deel daarvan, boven de vierde : euro 55;
  f. vertaling van beslissing, per pagina* of deel daarvan (regel 1.21) : euro 45;
  * pagina : maximaal 30 regels met maximaal 80 karakters.
  3. Vernieuwing van merken (regel 1.9) :
  a. basisrecht individueel merk, tot drie klassen : euro 260;
  b. basisrecht collectief merk, tot drie klassen : euro 474;
  c. aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde : euro 46;
  d. extra-recht voor vernieuwing binnen zes maanden na vervaldatum (artikel 2.9 lid 4 Verdrag) : euro 129.
  4. Wijzigingen (regel 3.1) :
  a. overdracht of overgang, licentie, pandrecht of beslag
  eerste merk : euro 54;
  tweede tot en met vijfde merk : euro 27;
  elk volgend merk : gratis;
  b. aantekening waren- en dienstenbeperking : euro 44;
  c. [2 wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens aanwijzing na inschrijving van het depot
   eerste merk 22
   tweede tot en met vijfde merk van dezelfde houder 11
   elk volgend merk van dezelfde houder gratis
   tweede tot en met vijfde merk van verschillende houders 11
   elk volgend merk van verschillende houders 2.]2
  d. wijziging naam en/of adres van een merkhouder, gemachtigde of licentiehouder : gratis;
  e. herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na inschrijving
  eerste merk : euro 18;
  elk volgend merk : euro 9.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (2)<V 2013-03-22/13, art. T, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 5.5.Regel [3 5.5]3 - Overige vergoedingen (merken)
  1. Onderzoek naar eerdere inschrijvingen :
  a. basisvergoeding onderzoek, tot [4 drie]4 klassen : euro 150;
  b. aanvullende vergoeding voor iedere klasse boven de derde : euro 20.
  2. [1 Abonnement op latere merken:
   a. - basisvergoeding abonnement, tot [4 drie]4 klassen, voor een jaar . . . . . 50
   - aanvullende vergoeding voor iedere klasse boven de derde . . . . . 8
   b. - basisvergoeding abonnement, tot 3 klassen, voor drie jaar . . . . . 100
   - aanvullende vergoeding voor iedere klasse boven de derde . . . . . 16
   c. - basisvergoeding abonnement, tot 3 klassen, voor vijf jaar . . . . . 125
   - aanvullende vergoeding voor iedere klasse boven de derde . . . . . 20
   d. - basisvergoeding abonnement, tot 3 klassen, voor 10 jaar . . . . . 175
   - aanvullende vergoeding voor iedere klasse boven de derde . . . . . 28 ]1
  3. Afschriften :
  a. niet gewaarmerkt, per inschrijving : euro 4;
  b. niet gewaarmerkt, overige per bladzijde : euro 5;
  c. gewaarmerkt, per inschrijving : euro 15;
  d. gewaarmerkt, overige per bladzijde : euro 17;
  e. bewijzen van voorrang (regel 3.10) : euro 15.
  4. Inlichtingen :
  a. minder dan een uur : euro 23;
  b. langer dan een uur, per uur : euro 55.
  [2 5. Vertaling van een openbaar depot of inschrijving vanuit het Engels naar een officiŽle taal 0,20/ woord.]2
  ----------
  (1)<V 2009-08-04/03, art. C, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2009>
  (2)<V 2012-06-21/26, art. 2, J, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (4)<V 2013-03-22/13, art. U, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 5.6.Regel [1 5.6]1 - Doorzending internationale en gemeenschapsmerken.
  1. Internationaal merk; indiening aanvraag inschrijving of vernieuwing : euro 80.
  2. Gemeenschapsmerk (artikel 25 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening) :
  a. indiening aanvraag : euro 80;
  b. indien de verzendkosten meer dan euro 25 bedragen : verzendkosten.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 5.7.Regel [1 5.7]1 - Individuele rechten internationale merken.
  Het bedrag van de individuele rechten zoals bedoeld in artikel 8, 7), a) van het Protocol van Madrid is als volgt :
  1. Internationaal depot :
  a. basisrecht individueel merk, tot drie klassen : euro 159;
  b. basisrecht collectief merk, tot drie klassen : euro 227;
  c. aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde : euro 16.
  2. Vernieuwing van de internationale inschrijving :
  a. basisrecht individueel merk, tot drie klassen : euro 260;
  b. basisrecht collectief merk, tot drie klassen : euro 474;
  c. aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde : euro 46.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  HOOFDSTUK 3. - Tekeningen of modellen.

  Art. 5.8.Regel [1 5.8]1 - Rechten depot, vernieuwing, wijzigingen.
  1. Enkelvoudig depot van een tekening of model (regel 2.1) :
  a. enkelvoudig depot : euro 108;
  b. publicatie per afbeelding : euro 10;
  c. publicatie beschrijving kenmerkende eigenschappen : euro 40.
  2. Meervoudig depot (regel 2.2) :
  a. depot eerste tekening of model : euro 108;
  b. [2 tweede]2 t/m [2 tiende]2 tekening of model, per tekening of model : euro 54;
  c. [2 elfde]2 t/m [2 twintigste]2 tekening of model, per tekening of model : euro 27;
  d. [2 eenentwintigste]2 t/m [2 vijftigste]2 tekening of model, per tekening of model : euro 22;
  e. publicatie per afbeelding : euro 10;
  f. publicatie beschrijving kenmerkende eigenschappen, per tekening of model : euro 40.
  3. Opschorting publicatie (regel 2.5) : euro 39.
  4. Inschrijving verklaring recht van voorrang (regel 2.4 lid 2) : euro 12.
  5. Vernieuwing enkelvoudige inschrijving (regel 2.11) : euro 95.
  6. Vernieuwing meervoudige inschrijving (regel 2.11) :
  a. vernieuwing eerste tekening of model : euro 95;
  b. [2 tweede]2 t/m [2 tiende]2 tekening of model, per tekening of model : euro 48;
  c. [2 elfde]2 t/m [2 twintigste]2 tekening of model, per tekening of model : euro 24;
  d. [2 eenentwintigste]2 t/m [2 vijftigste]2 tekening of model, per tekening of model : euro 20.
  7. Extra-recht voor vernieuwing binnen zes maanden na vervaldatum (artikel 3.14 lid 3 Verdrag) : euro 12.
  8. Wijzigingen (regel 3.1) :
  a. overdracht of overgang, licentie, pandrecht of beslag
  eerste tekening of model : euro 24;
  elke volgende tekening of model : euro 12;
  b. wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens aanwijzing na inschrijving van het depot
  eerste tekening of model : euro 9;
  elke volgende tekening of model : euro 5;
  c. wijziging naam en/of adres van een modelhouder, gemachtigde of licentiehouder : gratis;
  d. herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na inschrijving
  eerste tekening of model : euro 9;
  elke volgende tekening of model : euro 5;
  e. inschrijving vordering tot opeising (regel 2.10) : euro 12.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (2)<V 2013-03-22/13, art. V, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 5.9.Regel [2 5.9]2 - Overige vergoedingen (tekeningen of modellen).
  1. Afschriften :
  a. niet gewaarmerkt, per inschrijving : euro 4;
  b. niet gewaarmerkt, overige per bladzijde : euro 2;
  c. gewaarmerkt, per inschrijving : euro 18;
  d. gewaarmerkt, overige per bladzijde : euro 5;
  e. bewijzen van voorrang (regel 3.10) : euro 12.
  2. Inlichtingen :
  a. minder dan een uur : euro 17;
  b. langer dan een uur, per uur : euro 30.
  3. Benelux-Modellenblad (uitgave op cd-rom) :
  a. binnen het Beneluxgebied, losse aflevering : euro 8;
  b. binnen het Beneluxgebied, jaarabonnement : euro 79;
  c. buiten het Beneluxgebied, losse aflevering : euro 9;
  b. buiten het Beneluxgebied, jaarabonnement : euro 87.
  [1 4. Vertaling van een openbaar depot of inschrijving vanuit het Engels naar een officiŽle taal 0,20/ woord.]1
  ----------
  (1)<V 2012-06-21/26, art. 2, K, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (2)<V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 5.10.Regel [1 5.10]1- Wijzigingen internationale modellen.
  Aantekening licentie, pandrecht of beslag internationale modellen
  a. eerste tekening of model : euro 24;
  b. elke volgende tekening of model : euro 12.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 5.11.Regel [1 5.11]11 - Doorzending gemeenschapsmodel.
  Gemeenschapsmodel :
  a. indiening aanvraag (artikel 35 lid 2 Gemeenschapsmodellenverordening) : euro 71;
  b. indien de verzendkosten meer dan euro 25 bedragen : verzendkosten.
  ----------
  (1)<V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  HOOFDSTUK 4. - Overige diensten.

  Art. 5.12.Regel [3 5.12]3 - [1 i-DEPOT
   1. i-DEPOT [4 enveloppe]4 :
   a. vijf jaar bewaartermijn : euro 45;
   b. tien jaar bewaartermijn : euro 65;
   c. vijf jaar verlenging bewaartermijn : euro 45.
   2. Online i-DEPOT
   a. indiening en bewaartermijn van vijf jaar : euro 35;
   b. vijf jaar verlenging bewaartermijn : euro 25;
   c. reproductie : euro 15.
   3. i-DEPOT account
   a. activeren account : euro 350;
   b. 20 credits : euro 100;
   c. 50 credits : euro 225;
   d. 100 credits : euro 400;
   e. 250 credits : euro 875;
   f. 500 credits : euro 1.250.
   4. Tarieven online i-DEPOT in credits (enkel voor accounts)
   a. 1. Indienen en bewaring gedurende vijf jaar i-DEPOT tussen 0 - 10 Mb : 1 credit;
   2. Indienen en bewaring gedurende vijf jaar i-DEPOT tussen 10 - 50 Mb : 2 credits;
   3. Indienen en bewaring gedurende vijf jaar i-DEPOT tussen 50 - 100 Mb : 3 credits.
   b. vijf jaar verlenging bewaartermijn : 1 credit;
   c. reproductie : 3 credits]1
  [2 5. Tarieven voor i-DEPOTs ingediend door tussenkomst van tussenpersonen
   a. aanmelding als tussenpersoon . . . . . 350
   b. i-DEPOT envelop, [4 vijf]4 jaar bewaartermijn . . . . . 35
   c. i-DEPOT envelop, [4 tien]4 jaar bewaartermijn . . . . . 50
   d. online i-DEPOT . . . . . 25 "
   1. Dit wijzigingsprotocol zal worden gepubliceerd als bedoeld in artikel 6.5, lid 1, van het Verdrag.
   2. De wijzigingen bedoeld in artikel A, B en D treden in werking op de eerste dag van de maand volgend op de laatste publicatie als bedoeld in lid 1.
   3. De wijziging bedoeld in artikel C treedt in werking onder twee voorwaarden. De publicatie bedoeld in lid 1 moet hebben plaatsgevonden en de Directeur-Generaal moet hebben besloten deze wijziging in werking te laten treden. De Directeur-Generaal zal zijn besluit tot inwerkingtreding, onder vermelding van de datum van inwerkingtreding, aankondigen in een nadere regel als bedoeld in regel 3.14 van het uitvoeringsreglement.]2
  ----------
  (1)<V 2007-05-25/38, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 17-04-2009>
  (2)<V 2009-08-04/03, art. D, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2009>
  (3)<V 2013-03-22/13, art. Q, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (4)<V 2013-03-22/13, art. W, 007; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Artikel II.
  Het aanvullend recht bedoeld in regel 4.4, lid 1, sub e, is verschuldigd per 1 januari 2007.

  Artikel III.
  Het toepassingsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de merken en het Toepassingsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen worden ingetrokken.

  Artikel IV.
  Dit reglement treedt in werking op dezelfde datum als het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Dit reglement vervangt het Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de merken en het Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen.
  

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • VERDRAG VAN 22-03-2013 GEPUBL. OP 10-06-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1.1; 1.9; 1.10; 1.11; 1.17; 1.18; 1.26; NL1.28; 1.31; 1.34; 2.1; 2.2; 2.12; 3.6; 3.9; 3.13; 4.1-4.12; 5.1-5.12; 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.12)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 21-06-2012 GEPUBL. OP 10-06-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1.1; 1.13; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.34; 2.1; 3.3; 4.5; 4.9)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 08-12-2011 GEPUBL. OP 01-02-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 1.1; 1.13; 1.20; 1.21; 1.22; 1.34; 2.1; 3.3; 4.5; 4.9)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 08-12-2011 GEPUBL. OP 01-02-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 1.34; 3.4; 3.5; 3.11; 3.14; 4.2)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 25-06-2010 GEPUBL. OP 07-11-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 1.10)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 04-08-2009 GEPUBL. OP 26-08-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 1.32; 1.33; 4.12; 4.5 )
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 25-05-2007 GEPUBL. OP 14-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 4.12)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
  Franstalige versie