J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/12/09/2004000680/justel

Titel
9 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 11 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 14-03-2005 nummer :   2004000680 bladzijde : 10581       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-12-09/65
Inwerkingtreding : 14-03-2005

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1981001949       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bijlage 11 bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vervangen door het koninklijk besluit van 22 november 1996 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt vervangen door de bijlage 11 gevoegd bij dit besluit.

  Art. 2. Dit besluit wordt van kracht op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. Onze Minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 9 december 2004.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  P. DEWAEL

  BIJLAGE.

  Art. N. Terugdrijving.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-03-2005, p. 10584-10585).
  Gezien om bijgevoegd te worden bij Ons besluit van 9 december 2004 tot wijziging van Ons besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  P. DEWAEL.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikel 3, vervangen bij de wet van 15 juli 1996;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op bijlage 11, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 1996 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 juli 2000;
   Gelet op de Verordening (EG) nr. 790/2001 van de Raad van 24 april 2001 tot verlening van uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische procedures inzake de uitvoering van de controle en de bewaking aan de grenzen;
   Gelet op de beschikking van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 tot herziening van het Gemeenschappelijk Handboek, om daarin een eenvormig formulier voor de weigering van toegang te voorzien;
   Gelet op het advies 37.677/4 van de Raad van State van 6 oktober 2004;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie