J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/11/09/2003012724/justel

Titel
9 NOVEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk en tot wijziging van artikel 148decies, 1, § 1, van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming.

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 08-01-2004 nummer :   2003012724 bladzijde : 00589       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-11-09/41
Inwerkingtreding :
08-01-2004 (Art.4)
18-01-2004 A1     A2     A3


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1946021151        1993012790       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2002, worden de woorden " bijlage II, Lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia, bij titel II, hoofdstuk IIbis van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming " vervangen door de woorden " bijlage I " Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling " bij het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk ".

  Art. 2. In artikel 5, tweede lid, 4°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2002, worden de woorden " bijlage II, Lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia, bij titel II, hoofdstuk IIbis van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming " vervangen door de woorden " bijlage I " Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling " bij het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk ".

  Art. 3. In de inleidende zin van artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juni 1997 en 20 februari 2002, worden de woorden " artikel 103sexies van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming " vervangen door de woorden " de artikelen 13 tot 28 van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk. "

  Art. 4. Artikel 148decies, 1, § 1, van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 oktober 1973, wordt vervangen als volgt :
  " § 1. Overeenkomstig hun opdrachten bepaald in het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk, worden de Comités voor preventie en bescherming op het werk ingezet in de strijd tegen de arbeidshinder. "

  Art. 5. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 9 november 2003.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werk,
  F. VANDENBROUCKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1999 en 11 juni 2002;
   Gelet op het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, inzonderheid op artikel 148decies, 1, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 oktober 1973;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juni 1996, 17 juni 1997, 4 mei 1999, 20 februari 2002 en 28 augustus 2002;
   Overwegende dat de bepalingen van de artikelen 1 tot 16 en van de bijlagen bij het voormelde koninklijk besluit van 2 december 1993 titel V, hoofdstuk II, afdeling I van de Codex over het Welzijn op het Werk vormen; dat dit besluit, dat het koninklijk besluit van 2 december 1993 voor de vijfde maal wijzigt, derhalve in die Codex op de aangewezen plaats moet worden opgenomen;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, gegeven op 13 december 2002;
   Gelet op het advies nr. 34.790/1 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2003;
   Op de voordracht van Onze Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie