J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/09/09/2003201170/justel

Titel
9 SEPTEMBER 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van artikel 107 van het besluit van de Regent van 11 februari 1946 houdende goedkeuring van de titels I en II van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (VERTALING)

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 17-10-2003 nummer :   2003201170 bladzijde : 50592       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-09-09/35
Inwerkingtreding : 27-10-2003

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1946021151       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De punten 2° en 3° van lid 1 van het besluit van de Regent van 11 februari 1946 houdende goedkeuring van de titels I en II van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, worden als volgt gewijzigd :
  " 2° vijf leden voorgedragen door de vakverenigingen van de werkgevers; "
  " 3° vijf leden voorgedragen door de vakverenigingen van de werknemers; ".

  Art. 2. De Minister tot wier bevoegdheid de Gezondheid behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 9 september 2003.
  Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
  De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid,
  Mevr. N. MARECHAL.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Regering van de Franse Gemeenschap,
   Gelet op de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, inzonderheid op artikel 1, § 2, lid 1;
   Gelet op het besluit van de Regent van 11 februari 1946 houdende goedkeuring van de titels I en II van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, inzonderheid op artikel 107, zoals gewijzigd;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 juli 2003;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 3 september 2003;
   Gelet op de beraadslaging van de Regering van 19 juni 2003 over de aanvraag aan de Raad van State om advies te verlenen binnen een maximale termijn van één maand;
   Gelet op het advies nr. 35.638/2/V van de Raad van State, gegeven op 22 juli 2003, bij toepassing van artikel 84, lid 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister tot wier bevoegdheid de Gezondheid behoort;
   Gelet op de beraadslaging van de Regering op 3 september 2003,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie