J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 5 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/03/12/2003022292/justel

Titel
12 MAART 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-04-2003 en tekstbijwerking tot 14-12-2017)

Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 02-04-2003 nummer :   2003022292 bladzijde : 16676       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-03-12/43
Inwerkingtreding : 01-01-2003

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1971122809       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-10

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° de wet : de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
  2° [2 Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;]2
  3° de verzekeringsonderneming : de verzekeringsonderneming bedoeld in artikel 49, eerste lid, van de wet;
  [1 4° het licht ongeval : het ongeval dat noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar enkel zorgen heeft vereist waarvoor de tussenkomst van een geneesheer niet nodig was en die pas na het ongeval werden toegediend enkel op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-19/08, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 20-04-2014>
  (2)<KB 2017-11-23/22, art. 188, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 2.De werkgever, zijn aangestelde of lasthebber doet de aangifte, bedoeld in artikel 62 van de wet, bij de verzekeringsonderneming binnen (acht dagen), te rekenen vanaf de dag die volgt op die van het ongeval. <KB 2005-07-03/56, art. 1, 005 ; Inwerkingtreding : 01-01-2006>
  (Het [2 beheerscomité voor de arbeidsongevallen]2 bezorgt de gegevens bedoeld in het tweede lid eveneens aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de werkgever is aangesloten, binnen dezelfde termijn als deze welke geldt voor de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.) <KB 2005-02-24/32, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 14-03-2005>
  [1 In afwijking van het eerste lid moet het licht ongeval, dat wordt geregistreerd in het dossier bedoeld in artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, niet worden aangegeven aan de verzekeringsonderneming. Als het licht ongeval nadien verergert, doet de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber aangifte van het ongeval binnen de acht dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die waarop hij werd geďnformeerd over de verergering van het licht ongeval.
   Het [2 beheerscomité voor de arbeidsongevallen]2 zal de toepassing van de bepalingen die de aangifte van de lichte ongevallen regelen jaarlijks evalueren. De eerste evaluatie zal plaatsvinden twee jaar na de inwerkingtreding van dit lid.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-19/08, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 20-04-2014>
  (2)<KB 2017-11-23/22, art. 189, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 3.De aangifte gebeurt ofwel op papier met het formulier, waarvan het model vastgesteld wordt door het [1 beheerscomité voor de arbeidsongevallen]1 en dat ter beschikking gesteld wordt door de verzekeringsonderneming, ofwel door middel van een door het [1 beheerscomité voor de arbeidsongevallen]1 op grond van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid goedgekeurd elektronisch model.
  ----------
  (1)<KB 2017-11-23/22, art. 189, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 4. (Opgeheven) <KB 2005-02-24/32, art. 19, 004; Inwerkingtreding : 14-03-2005>

  Art. 5.Van zodra hij erover beschikt maakt de werkgever aan de verzekeringsonderneming onmiddellijk een medisch attest over met een beschrijving van de vastgestelde letsels en van de gevolgen van het ongeval. Het [1 beheerscomité voor de arbeidsongevallen]1 stelt dit model van attest vast.
  ----------
  (1)<KB 2017-11-23/22, art. 189, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 6.(In de gevallen waar het basisloon niet kan berekend worden op basis van de aangifte bedoeld in artikel 21 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, maakt de werkgever een omstandige opgave van de bruto bezoldigingen verdiend tijdens het jaar dat het ongeval voorafgaat, over aan de verzekeringsonderneming en dit binnen 10 werkdagen :
  a) na de ontvangst van het verzoek van de verzekeringsonderneming of van de getroffenen gericht aan de werkgever;
  b) na de ontvangst van het verzoek van de in artikel 87 van de wet bedoelde ambtenaren.) <KB 2004-06-22/31, art. 22, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2004>
  Het [1 beheerscomité voor de arbeidsongevallen]1 stelt het model van dit formulier vast. Deze opgave mag vervangen worden door een kopie van de individuele rekening.
  ----------
  (1)<KB 2017-11-23/22, art. 189, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 7. Het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval wordt opgeheven.

  Art. 8. Hoofdstuk VI van de wet van 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen treedt in werking op 1 januari 2003.

  Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.
  (...). <KB 2004-03-30/37, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2003>

  Art. 10. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 12 maart 2003.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 62, gewijzigd door de wet van 24 december 1976, het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987, de wet van 3 mei 1999 en van 24 februari 2003;
   Gelet op de wet van 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 36;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval;
   Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 12 juni 2002;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 mei 2002;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 13 mei 2002;
   Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;
   Gelet op advies 33.771/1 van de Raad van State, gegeven op 19 september 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-11-2017 GEPUBL. OP 14-12-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 5; 6)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-03-2014 GEPUBL. OP 10-04-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-07-2005 GEPUBL. OP 11-08-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 24-02-2005 GEPUBL. OP 14-03-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-06-2004 GEPUBL. OP 02-07-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-03-2004 GEPUBL. OP 10-05-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 9)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 5 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
  Franstalige versie