J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/02/20/2002012161/justel

Titel
20 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk en tot wijziging van de titels II en III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming.

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 14-03-2002 nummer :   2002012161 bladzijde : 10788       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-02-20/35
Inwerkingtreding :
24-03-2002 (Art.13)     (Art.14)     (Art.15)     A1     A10     A11     A12     A2     A3     A4     A5     A6     A7     A8     A9


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1946021151        1993012790        1947092750       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-16

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het opschrift van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk, worden de woorden " carcinogene agentia " vervangen door de woorden " kankerverwekkende en mutagene agentia ".

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " kankerverwekkende agentia " vervangen door de woorden " kankerverwekkende of mutagene agentia ";
  2° in het derde lid, worden de woorden " en vinylchloridemonomeer " geschrapt.

  Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° er wordt een §1bis ingevoegd, luidende :
  " § 1bis. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder mutageen agens verstaan :
  1° een stof die op grond van punt 4.2.2. van bijlage VI " algemene criteria voor de indeling en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten " bij het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu, dient te worden ingedeeld als mutageen van categorie 1 of 2;
  2° een uit een of meer van de onder 1° bedoelde stoffen samengesteld preparaat waarbij de concentratie van één of meer van de afzonderlijke stoffen voldoet aan de eisen voor concentrationnaire voor de indeling van een preparaat als mutageen van de categorie 1 of 2, zoals vermeld in :
  a) hetzij bijlage I bij het voornoemde koninklijk besluit van 24 mei 1982;
  b) hetzij bijlage I, tabel VI bij het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, voor zover de stof of stoffen niet voorkomt of voorkomen in bijlage I bij het voornoemde koninklijk besluit van 24 mei 1982, ofwel erin voorkomt of voorkomen zonder vermelding van concentratiegrenzen. ".
  2° in § 2 worden de woorden " kankerverwekkend agens " vervangen door de woorden " kankerverwekkend of mutageen agens ".

  Art. 4. In hetzelfde besluit worden in artikel 5, tweede lid, 1° en 2°, in artikel 6, inleidende zin en 1° en in artikel 16, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999, de woorden " kankerverwekkend agens " vervangen door de woorden " kankerverwekkend of mutageen agens ".

  Art. 5. In de Nederlandse tekst van hetzelfde besluit wordt in artikel 4, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999, in artikel 4, vierde en vijfde lid, in artikel 6, 3°, 4°, 5° en 10°, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 juni 1997, in artikel 10, 1°, in artikel 11, eerste lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juni 1996 en 4 mei 1999, in artikel 12, 1° en 3° en in artikel 15, inleidende zin en 2° en 3°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999 het woord " kankerverwekkende " vervangen door de woorden " kankerverwekkende of mutagene ".

  Art. 6. In de Franse tekst van hetzelfde besluit wordt in artikel 4, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999, in artikel 4,vierde en vijfde lid, in artikel 6, 3°, 4°, 5° en 10°, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 juni 1997, in artikel 10, 1°, in artikel 11, eerste lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juni 1996 en 4 mei 1999, in artikel 12, 1° en 3°, in artikel 13, 2° en in artikel 15, inleidende zin en 2° en 3°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999 het woord " cancérigènes " vervangen door de woorden " cancérigènes ou mutagènes ".

  Art. 7. In artikel 5, tweede lid, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999, worden de woorden " carcinogeen agens " en de woorden " carcinogene agentia " respectievelijk vervangen door de woorden " kankerverwekkend of mutageen agens " en door de woorden " kankerverwekkende of mutagene agentia ".

  Art. 8. In de Nederlandse tekst van hetzelfde besluit wordt in artikel 13, 2° het woord " carcinogene " vervangen door de woorden " kankerverwekkende of mutagene ".

  Art. 9. In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden :
  " 1° Titel V: Chemische, carcinogene en biologische agentia ";
  2° " Hoofdstuk II : Carcinogene agentia "; ".
  Vervangen door de woorden :
  " " 1° Titel V : Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia ";
  2° Hoofdstuk II : Kankerverwekkende en mutagene agentia "; ".

  Art. 10. In bijlage I, B bij hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999, worden de woorden " dichloorvos 62-73-7 DDVP " geschrapt.

  Art. 11. Bijlage II, punt 10 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999, wordt vervangen door volgende bepaling met bijgaande voetnoot :
  " 10. Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof van hardhout (1). ".
  ( (1) Lijst van enkele soorten hardhout. )

    Wetenschappelijke naam                   Naam
  Acer                            Esdoorn
  Alnus                           Els
  Betula                          Berk
  Carya                           Amerikaanse notenboom
  Carpinus                        Haagbeuk
  Castanea                        Kastanje
  Fagus                           Beuk
  Fraxinus                        Es
  Juglans                         Walnoot
  Platanus                        Plataan
  Populus                         Populier
  Prunus                          Kerselaar
  Salix                           Wilg
  Quercus                         Eik
  Tilia                           Linde
  Ulmus                           Olm
  Agathis Australis               Kauri
  Chlorophora excelsa             Iroko
  Dacrydium cupressinum           Rimu, rood Grenen
  Dalbergia                       Palissander
  Dalbergia nigra                 Brasiliaanse palissander
  Diospyros                       Ebbehout
  Khaya                           Afrikaanse mahonie
  Mansonia                        Mansonia
  Ochrama                         Balsa
  Palaquium hexandrum             Nyatoh
  Pericopsis elata                Afrormosia
  Shorea                          Meranti
  Tectona grandis                 Teak
  Terminalia superba              Limba
  Triplochiton scleroxylon        Obeche  Art. 12. In de bijlage III bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " Carbon black 1333-86-4 " worden vervangen door de woorden " Carbon black (extracten van) ";
  2° de woorden " trichloorethyleen 79-01-6 " worden geschrapt.

  Art. 13. In artikel 146quinquies, § 1, tweede lid van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, wordt 12°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 december 1990, opgeheven.

  Art. 14. In artikel 146sexies, derde lid van hetzelfde Reglement, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 juli 1979, worden de woorden " aan asbeststof of aan vinylchloridemonomeer, waarvan sprake in bijlage II, rubriek 2.1, 5.1.2 en 1.22.1 van deze afdeling " vervangen door de woorden " waarvan sprake in bijlage II, rubriek 2.1 van deze afdeling ".

  Art. 15. In hetzelfde Reglement worden het hoofdstuk V van titel III, dat artikel 723quater,1 tot 14 omvat, en bijlage I ervan, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1979 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 1987, opgeheven.

  Art. 16. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 20 februari 2002.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werkgelegenheid,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wet van 7 april 1999;
   Gelet op de richtlijn 1999/38/EG van de Raad van 29 april 1999 tot tweede wijziging van richtlijn 90/394/EEG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk en uitbreiding van die richtlijn tot mutagene agentia;
   Gelet op het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, inzonderheid op artikel 146quinquies, § 1, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 december 1990, artikel 146sexies, derde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 juli 1979 en titel III, hoofdstuk V en bijlage I, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1979 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 1987;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juni 1996, 17 juni 1997 en 4 mei 1999;
   Overwegende dat de bepalingen van de artikelen 1 tot 16 en de bijlagen bij het voormelde koninklijk besluit van 2 december 1993 titel V, hoofdstuk II, afdeling I van de Codex over het Welzijn op het Werk vormen; dat dit besluit, dat het koninklijk besluit van 2 december 1993 voor de derde maal wijzigt, derhalve in die Codex op de aangewezen plaats moet worden opgenomen;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, gegeven op 28 februari 2001;
   Gelet op het advies 32.309/1 van de Raad van State, gegeven op 11 oktober 2001;
   Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie