J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/12/06/2000010049/justel

Titel
6 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek.
(NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 14-12-2000 en tekstbijwerking tot 16-12-2000) Zie wijziging(en)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 14-12-2000 nummer :   2000010049 bladzijde : 41847       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2000-12-06/32
Inwerkingtreding : 01-01-2001

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1967101056       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bedragen die worden vermeld in artikel 1409, § 1, eerste tot derde lid, en § 1bis, eerste tot derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden met de volgende formule aangepast, rekening houdend met het prijsindexcijfer dat daartoe berekend en benoemd wordt van de maand november 2000 :

  1° 27.000 F x 128,35
     -----------------  = 33.312 F
          104,03
  2° 29.000 F x 128,35
     ----------------- = 35.780 F
          104,03
  3° 32.000 F x 128,35
     ----------------- = 39.481 F
          104,03
  4° 35.000 F x 128,35
     ----------------- = 43.182 F
          104,03  Art. 2. Het bedrag dat wordt vermeld in artikel 1409, § 1, vierde lid, en § 1bis, vierde lid, van hetzelfde Wetboek wordt met de volgende formule aangepast, rekening houdend met het prijsindexcijfer dat daartoe berekend en benoemd wordt van de maand november 2000 :

  2.000 F x 106,45
  ---------------- = 2.024 F
       105,21  Art. 3. De bedragen vermeld in de artikelen 1 en 2 worden als volgt tot het hogere honderdtal afgerond : 33.400, 35.800, 39.500, 43.200, 2.100 F.
  (NOTA : deze bedragen worden in euro :
  33.400 F = 827,96 EUR
  35.800 F = 887,46 EUR
  39.500 F = 979,18 EUR
  43.200 F = 1070,90 EUR
  2.100 F = 52,06 EUR;
  VARIA 2000-12-16/31, art. M; Inwerkingtreding : 01-01-2001.)

  Art. 4. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Nota. Overeenkomstig artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek worden de nieuwe bedragen van kracht vanaf 1 januari volgend op hun aanpassing, zijnde 1 januari 2001.
  Gegeven te Brussel, 6 december 2000.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 januari 1993 en gewijzigd bij de wet van 24 maart 2000;
   Gelet op de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, gewijzigd bij de wet van 7 november 1987, en op artikel 3;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen door de wet van 9 augustus 1980 en gewijzigd bij de wetten van 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 januari 1993 en gewijzigd bij de wet van 24 maart 2000, een formule voor de jaarlijkse aanpassing van de bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn aan het indexcijfer van de consumptieprijzen voorschrijft;
   Overwegende dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen bepaalt dat met ingang van 1 januari 1994 in de wettelijke en reglementaire bepalingen evenals in de bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in een koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, in aanmerking wordt genomen het prijsindexcijfer dat daartoe berekend en benoemd wordt;
   Overwegende dat de formule het indexcijfer vermeldt van de maand november van het jaar waarin de aanpassing wordt verricht;
   Overwegende dat artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek eveneens voorschrijft dat de aangepaste bedragen die niet in beslag mogen worden genomen binnen de eerste vijftien dagen van de maand december van elk jaar in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt;
   Overwegende derhalve dat dit besluit zo spoedig mogelijk moet worden genomen en bekendgemaakt;
   Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie