J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1998/07/05/1998011212/justel

Titel
5 JULI 1998. - Wet betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-08-1998 en tekstbijwerking tot 11-09-2014) Zie wijziging(en)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 28-08-1998 nummer :   1998011212 bladzijde : 27593       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-07-05/52
Inwerkingtreding : 28-08-1998

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
Art. 2 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 3-4
BIJLAGE
Art. N1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.
  <Opgeheven bij KB 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>

  Art. 2.[1 ...]1
  Het bedrag van de jaartaks en van de eventuele toeslag te betalen voor het in stand houden van de aanvragen van aanvullende certificaten en aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen, wordt vastgesteld in de tabel in bijlage bij deze wet.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<Opgeheven bij KB 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>

  Art. 2 TOEKOMSTIG RECHT.
  [1 ...]1
  

[2 ...]2


  [1 ...]1
  ----------
  (1)<Opgeheven bij KB 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>
  (2)<W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015; zie KB 2015-11-09/13, art. 5, 3°>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij KB 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij KB 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>

  BIJLAGE

  Art. N1. Jaartaksen voor het instandhouden van een aanvraag voor een certificaat of voor een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen. <Ingevoegd bij W 2007-03-06/55, art. 14; Inwerkingtreding : 01-01-2008>
  

  
Te innen taksenBedrag in euro
---------------------------------------------------------------
Eerste jaartaks590
Tweede jaartaks640
Derde jaartaks685
Vierde jaartaks730
Vijfde jaartaks775
Toeslag bij te late betaling van de eerste tot210
de vijfde jaartaks  Art. N1 TOEKOMSTIG RECHT.


  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015; zie KB 2015-11-09/13, art. 5, 3°>
  


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 5 juli 1998.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
E. DI RUPO
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 19-04-2014 GEPUBL. OP 12-06-2014
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-09-2014 GEPUBL. OP 11-09-2014
 • originele versie
 • WET VAN 06-03-2007 GEPUBL. OP 12-04-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; N1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 1997-1998 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 1389/1. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 1389/2. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 26 maart 1998. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-930/1. - Verslag, nr. 1-930/2. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 1-930/3. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 11 juni 1998.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie