J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/11/22/1996000589/justel

Titel
22 NOVEMBER 1996. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 06-12-1996 nummer :   1996000589 bladzijde : 30622
Dossiernummer : 1996-11-22/31
Inwerkingtreding : 16-12-1996

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1981001949       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-18
BIJLAGEN.
Art. N1, N2, N3, N4, N5, N6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor titel I van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijff, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die titel Ibis wordt, en waarvan artikel 1, artikel 1bis wordt, wordt een nieuwe titel I ingevoegd die een nieuw artikel 1 bevat, luidend als volgt:
  "TITEL I. - Definities Artikel 1. Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt verstaan onder:
  1° de Minister: de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot zijn bevoegdheid heeft;
  2° de wet: de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijff, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen."

  Art. 2. In hetzelfde besluit worden de uitdrukkingen die verwijzen naar de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot zijn bevoegdheid heeft, vervangen door de woorden "de Minister".

  Art. 3. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "aangebracht door een Belgische, Luxemburgse of Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger" vervangen door de woorden "aangebracht door een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt".

  Art. 4. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° punt 3 wordt vervangen door de volgende bepaling:
  "3. het collectief paspoort of de naamlijst voorzien is van een visum, geldig voor België, aangebracht door een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België vindt, tenzij de betrokken vreemdelingen daarvan zijn vrijgesteld;";
  2° in punt 4 worden tussen de woorden "de grens" en "alle formaliteiten" de woorden ", zo nodig," ingevoegd.

  Art. 5. Artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid:
  "Indien ze echter de nationaliteit bezitten van een der in bijlage 1bis opgesomde landen of houder zijn van een reisdocument uitgereikt door één van deze landen, moeten de in het eerste lid vermelde vreemdelingen in het bezit zijn van een visum voorr luchthaventransit, behalve indien ze beschikken over een geldige verblijfstitel afgegeven door een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, door Canada of door de Verenigde Staten, of indien ze houder zijn van een geldig diplomatiek paspoort of geldig dienstpaspoort."

  Art. 6. In artikel 12, § 1, punt 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 3, 2° tot 4°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen" vervangen door de woorden "artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, van de wet".

  Art. 7. in artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste lid worden de woorden ", behalve in het geval dat hij niet in het bezit is van de vereiste documenten," opgeheven;
  2° het tweede lid, gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 juli 1992, wordt opgeheven.

  Art. 8. Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid:
  "Van de geldigheidstermijn bepaald in het tweede lid wordt afgetrokken de duur van het verblijf van de vreemdeling op het grondgebied van een andere Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen die België bindt, uitgezonderd de duur van het verblijf op het grondgebied van de overeenkomstsluitende Staat die hem een geldige verblijfstitel heeft afgegeven".

  Art. 9. Artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 juli 1992, wordt vervangen door de volgende bepaling:
  "Art. 21. - De beslissing van de Minister of zijn gemachtigde waarbij het bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven aan de vreemdeling die niet in het bezit is van de vereiste documenten om het Rijk binnen te komen, wordt ter kennis gebracht door middel van formulier A, overeenkomstig het model van bijlage 12".

  Art. 10. Artikel 70, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:
  "De Luxemburgse en Nederlandse onderdanen mogen slechts worden teruggedreven om één van de redenen opgesomd in artikel 3, eerste lid, 2°, 7° en 8°, van de wet."

  Art. 11. Een afdeling 2ter, die een artikel 88ter omvat en die als volgt gesteld is, wordt ingevoegd in titel II, hoofdstuk III, van hetzelfde besluit:
  "Afdeling 2ter.- Vluchtelingen
  Verwijdering uit het Rijk
  Art. 88ter. - De beslissing van de Minister of diens gemachtigde waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven aan de vreemdeling die niet in het Rijk gevestigd is en wiens hoedanigheid van vluchteling is ingetrokken overeenkomstig artikel 57/6, eerste lid, 2°bis, van de wet, wordt ter kennis gebracht door afgifte van het document overeenkomstig het model van bijlage 13. Het vluchtelingenbewijs en de verblijfstitel worden afgenomen."

  Art. 12. In artikel 90, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "aangebracht door een Belgische, Luxemburgse of Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger" vervangen door de woordeen "aangebracht door een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt".

  Art. 13. Artikel 94 van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 juli 1992, wordt opgeheven.
  Het blijft echter van toepassing wanneer, voor het in werking treden van dit besluit, een aanvraag is ingediend overeenkomstig artikel 55 van de wet van 15 december 1980 betreffend de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, opgeheven door de wet van 15 juli 1996.

  Art. 14. In titel II, hoofdstuk III, van hetzelfde besluit wordt afdeling 4, bestaande uit artikel 95, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 1995, en uit de artikelen 96 en 97, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 1992, opgeheven.
  Die artikelen blijven echter van toepassing wanneer, voor het in werking treden van dit besluit, een aanvraag om met de vluchteling gelijkgesteld te worden ingediend is, overeenkomstig artikel 57 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 juli 1992.

  Art. 15. De bijlagen 1, 2, 11, 12 en 13 van hetzelfde besluit worden vervangen door de bijlagen 1, 2, 11, 12 en 13 die bij dit besluit gevoegd zijn.

  Art. 16. In de bijlagen bij hetzelfde besluit wordt een bijlage 1bis ingevoegd, die bij dit besluit gaat.

  Art. 17. De bijlagen 30 en 31 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

  Art. 18. Onze Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 22 november 1996.
  ALBERT
  Van Koningswege:
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  J. VANDE LANOTTE

  BIJLAGEN.

  Art. N1. BIJLAGE 1. Landen en documenten.

  Land waarvan de       Documenten die moeten worden vertoond om zonder
  vreemdeling de        reisvisum Belgie te mogen binnenkomen voor een
  nationaliteit bezit   verblijf van ten hoogste drie maanden.
       
  Andorra               geldig of ten hoogste sedert vijf jaar verlopen
                        nationaal of Frans paspoort
                        of
                        geldig "Document d'Identite pour Andorran".
       
  Argentinie            geldig nationaal paspoort
       
                        Opmerking: Het door de Argentijnse autoriteiten aan
                        de echtgenoten of aan de minderjarige kinderen van
                        een Argentijn afgegeven paspoort met de vermelding
                        "No Argentino" moet niet voorzien zijn van een visum.
       
  Australie             geldig nationaal paspoort
       
  Brazilie              geldig nationaal paspoort
       
  Brunei                geldig nationaal paspoort
       
  Canada                geldig nationaal paspoort
       
  Chili                 geldig nationaal paspoort
       
  Costa-Rica            geldig nationaal paspoort
       
  Cyprus                geldig nationaal paspoort
       
  Ecuador               geldig nationaal paspoort
       
  Groot-Brittannie en   geldig Brits paspoort (blauw) waarin op de eerste
  Noord-Ierland         bladzijde de vermelding "British citizen" voorkomt
  (Verenigd Koninkrijk  maar die op pagina 5 niet vermeldt: "Holder has the
  van) en de Afhanke-   right of abode in the United Kingdom"
  lijke Gebieden/de     of
  Britse Overzeese      geldig Brits paspoort (blauw) met op de kaft als
  Gebiedsdelen (niet    opschrift "Jersey", "Guernsey" of "Isle of Man" en
  begunstigde onder-    die bovendien op pagina 5 de vermelding "Holder is
  danen van de Euro-    not entitled to benefit from EC provisions relating
  pese Unie)            to employment or establishment" bevat
                        of
                        geldig Brits paspoort (rood) voorzien van de
                        vermelding "European Community" met op de kaft als
                        opschrift "Jersey", "Guernsey" of "Isle of Man"
                        alsmede op pagina 6 de vermelding "Holder is not
                        entitled to benefit from EC provisions relating to
                        employment or establishment"
                        of
                        geldig Brits paspoort (rood) zonder de vermelding
                        "European Community"
                        of
                        geldig "British Visitor's Passport".
                        De houder van een "British Emergency Passport" of
                        van een "British Emergency Certificate" mag Belgie
                        binnenkomen alleen voor doorreis door het land en
                        om zich onmiddellijk naar het Verenigd Koninkrijk,
                        naar een der Afhankelijke Gebieden of naar een der
                        Britse Overzeese Gebiedsdelen te begeven.
       
  Guatemala             geldig nationaal paspoort
       
  Honduras              geldig nationaal paspoort
       
  Hongarije             geldig nationaal paspoort
                        of
                        "Emigratiepaspoort" (los blad)
                        of
                        "Terugkeercertificaat (los blad)
       
  Israel                geldig nationaal paspoort
       
  Ivoorkust             geldig diplomatiek of dienstpaspoort
       
  Jamaica               geldig nationaal paspoort
       
  Japan                 geldig nationaal paspoort
       
  Korea (Zuid)          geldig nationaal paspoort
       
  Malawi                geldig nationaal paspoort
       
  Maleisie              geldig nationaal paspoort
       
  Malta                 geldig nationaal paspoort
                        of
                        geldige "carte d'identite officielle"
       
  Marokko               geldig diplomatiek of dienstpaspoort
       
  Mexico                geldig nationaal paspoort
       
  Monaco                geldig of ten hoogste sedert vijf jaar verlopen
                        nationaal paspoort
                        of
                        geldige identiteitskaart van Monaco
                        of
                        geldige Franse identiteitskaart voor vreemdelingen,
                        waaruit blijkt dat de houder de Monegaskische
                        nationaliteit bezit.
       
                        Voor kinderen beneden vijftien jaar: "Certificat de
                        nationalite" of "Certificat d'identite" afgegeven
                        door de bevoegde Monegaskische autoriteiten.
       
  Nicaragua             geldig nationaal paspoort
       
  Nieuw-Zeeland         geldig nationaal paspoort
       
  Pakistan              geldig diplomatiek of dienstpaspoort
       
  Panama                geldig nationaal paspoort
       
  Paraguay              geldig nationaal paspoort
       
  Polen                 geldig nationaal paspoort
                        of
                        "Repatrieringspaspoort" (los blad)
       
  Roemenie              geldig diplomatiek paspoort
       
  Salvador (El)         geldig nationaal paspoort
       
  San-Marino            geldig of ten hoogste sedert vijf jaar verlopen
                        nationaal paspoort
                        of
                        geldige identiteitskaart
       
  Senegal               geldig diplomatiek of dienstpaspoort
       
  Singapore             geldig nationaal paspoort
       
  Slovenie              geldig nationaal paspoort
       
  Slowakije             geldig nationaal paspoort
       
  Thailand              geldig diplomatiek of dienstpaspoort
       
  Tsjaad                geldig diplomatiek paspoort
       
  Tsjechie              geldig nationaal paspoort
       
  Tunesie               geldig diplomatiek of dienstpaspoort
       
  Turkije               geldig diplomatiek of dienstpaspoort
       
  Uruguay               geldig nationaal paspoort
       
  Vaticaanstad          geldig paspoort, afgegeven door de bevoegde
                        autoriteiten van Vaticaanstad
       
  Venezuela             geldig nationaal paspoort
       
  Verenigde Staten      geldig nationaal paspoort
  van Amerika
       
  Zwitserland           geldig of ten hoogste sedert vijf jaar verlopen
                        nationaal paspoort
                        of
                        geldige identiteitskaart met foto, afgegeven door
                        de bevoegde kantonale of gemeentelijke overheid.
                        Voor kinderen beneden vijftien jaar "Kinderausweis"
                        afgegeven door de bevoegde kantonale of gemeente-
                        lijke overheid. Indien het kind ouder is dan zeven
                        jaar dient het document voorzien te zijn van een
                        foto.  Art. N2. BIJLAGE 1BIS. Staten wier onderdanen of houders van door deze Staten afgegeven reisdocumenten aan de transitvisumplicht voor luchthavens zijn onderworpen.
  Afghanistan
  Angola
  Bangladesh
  Eritrea
  Ethiopië
  Ghana
  India
  Irak
  Iran
  Libanon
  Nigeria
  Pakistan
  Somalië
  Sri Lanka
  Syrië
  Turkije
  Zaïre

  Art. N3. BIJLAGE 2. Landen en documenten.

  Land waarvan de       Documenten die moeeten worden vertoond om Belgie
  vreemdeling de        te mogen binnenkomen:
  nationaliteit bezit
                        A. voor een verblijf van meer dan drie maanden.
                        B. voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.
       
  Denemarken            A. geldig nationaal paspoort
                           of
                           geldige identiteitskaart
       
                        B. een der documenten vermeld onder A
       
  Duitsland             A. geldig nationaal paspoort
                           of
                           voorlopig nationaal paspoort
                           of
                           geldige "Personalausweis" afgegeven door de
                           autoriteiten van de Bondsrepubliek.
                           Voor de kinderen beneden zestien jaar:
                           "Kinderausweis", voorzien van een foto zo zij
                           ouder dan tien jaar zijn, afgegeven door de
                           autoriteiten van de Bondsrepubliek.
       
                        B. een van de documenten vermeld onder A
                           of
                           een sedert minder dan een jaar verlopen
                           nationaal paspoort
                           of
                           "Reiseausweis als Passersatz"
                           of
                           geldig "Seefahrtbuch", afgegeven door de autori-
                           teiten van de Bondsrepubliek
                           of
                           Voor kinderen beneden zestien jaar: een sedert
                           minder dan een jaar verlopen "Kinderausweis",
                           voorzien van een foto zo zij ouder dan tien jaar
                           zijn, afgegeven door de autoriteiten van de
                           Bondsrepubliek.
       
  Finland               A. geldig nationaal paspoort
                           of
                           geldige nationale identiteitskaart
                           of
                           geldige Finse "Sjomanspass" (zeemanspaspoort)
       
                        B. een der documenten vermeld onder A
       
  Frankrijk             A. geldig of sedert minder dan vijf jaar verlopen
                           nationaal paspoort
                           of
                           geldige officiele identiteitskaart.
                           Voor kinderen beneden vijftien jaar:
                           doorlaatbewijs voor kinderen, afgegeven door de
                           "service des passeports de la prefecture" en
                           voorzien van een foto indien het kind ouder is
                           dan zeven jaar.
       
                        B. een der documenten vermeld onder A
                           of
                           geldig Zwitseers "livret pour etrangers" waaruit
                           de nationaliteit van de houder blijkt.
       
  Griekenland           A. geldig nationaal paspoort
                           of
                           geldige identiteitskaart.
       
                        B. een der documenten vermeld onder A
       
  Groot-Brittannie en   A. geldig Brits paspoort (blauw) waarin op de eerste
  Noord-Ierland            bladzijde de vermelding "British citizen"
  (Verenigd Koninkrijk     werd aangebracht
  van-) en de Afhanke-     of of abode in the United Kingdom"
  lijke Gebieden/de        geldig Brits paspoort (blauw) waarin op de eereste
  Britse Overzeese         bladzijde "British Subject" werd aangebracht en
  Gebiedsdelen             waarvan de bladzijde 5 de vermelding "Holder has
  (begunstigde onder-      right of abode in the United Kingdom" bevat
  danen van de Euro-       of
  pese Unie)               geldig Brits paspoort (blauw) met op de kaft als
                           opschrift "Gibraltar" en, waarin op de eerste
                           bladzijde de vermelding "British Dependant
                           Territories Citizen Gibraltar" werd aangebracht
                           en waarvan de bladzijde 5 de vermelding "Holder
                           has the right of abode in the United Kingdom"
                           bevat
                           of
                           geldig Brits paspoort (rood) met op de kaft als
                           opschrift "European Community", zondere enige
                           andere vermelding.
       
                        B. een der documenten vermeld onder A
                           of
                           geldig "British Visitor's Passport"
                           De houder van een "British Emergency Passport" of
                           van een "Brritish Emergency Certificate" mag
                           Belgie binnenkomen alleen voor doorreis door het
                           land en om zich onmiddellijk naar het Verenigd
                           Koninkrijk, naar een der Afhankelijke Gebieden of
                           naar een der Britse Overzeese Gebiedsdelen
                           te begeven.
       
  Ierland               A. geldig nationaal paspoort
                           of
                           geldige identiteitskaart.
       
                        B. een der documenten vermeld onder A
                           De houder van een geldig "Emergency Certificate of
                           Irish nationality" mag Belgie binnenkomen alleen
                           voor doorreis door het land om zich onmiddellijk
                           naar Ierland te begeven.
       
  IJsland               A. geldig nationaal paspoort
       
                        B. het document vermeld onder A
       
  Italie                A. geldig nationaal paspoort
                           of
                           geldig officieel identiteitsbewijs
                           of
                           persoonlijk identiteitsbewijs afgegeven aan func-
                           tionarissen van de Staat.
                           Voor kinderen beneden vijftien jaar: een certifi-
                           caat dat de gegevens met betrekking tot de
                           burgerlijke stand bevat, afgegeven door het
                           gemeentebestuur van zijn geboorte- of verbblijf-
                           plaats, voorzien van een foto en gewaarmerkt
                           door de Italiaanse politie.
       
                        B. een der documenten vermeld onder A
       
  Liechtenstein         A. geldig of ten hoogste sedert vijf jaar verlopen
                           nationaal paspoort
                           of
                           geldige identiteitskaart met foto, afgegeven door
                           de bevoegde overheid;
                           Voor kinderen beneden vijftien jaar:
                           "Kinderausweis" afgegeven door de bevoegde
                           overheid. Indien het kind ouder is dan zeven jaar
                           dient het document voorzien te zijn van een foto.
       
                        B. een der documenten vermeld onder A
       
  Luxemburg             A. geldig of seder minder dan vijf jaar verlopen
  (Groot-Hertogdom)        nationaal paspoort
                           of
                           nationale "Carte d'identite"
                           of
                           "Carte de legitimation"
                           Voor kinderen beneden vijftien jaar: nationaal
                           identiteits- en reisbewijs.
       
                        B. een der documenten vermeld onder A
                           of
                           geldige identiteitskaart voor vreemdelingen,
                           afgegeven door de bevoegde autoriteiten van
                           Frankrijk, Liechtenstein, Monaco, Nederland of
                           Zwitserland, waaruit blijkt dat de houder de
                           Luxemburgse nationaliteit bezit
                           of
                           geldige verblijfskaart van een onderdaan van een
                           Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen, afge-
                           geven door de bevoegde Nederlandse autoriteiten,
                           waaruit blijkt dat de houder de Luxemburgse
                           nationaliteit bezit.
       
  Nederland             A. geldig nationaal paspoort
                           of
                           geldige nationale "Europese identiteitskaart"
                           of
                           geldige Nederlandse "Identiteitskaart
                           (toeristenkaart)" afgegeven voor 1 januari 1995
       
                        B. een der documenten vermeld onder A
                           of
                           geldige identiteitskaart voor vreemdelingen,
                           afgegeven door de bevoegde Luxemburgse autori-
                           teiten, waaruit blijkt dat de houder de
                           nederlandse nationaliteit bezit
                           of
                           geldige verblijfskaart van een onderdaan van een
                           Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen, afgege-
                           ven door de bevoegde Luxemburgse autoriteiten,
                           waaruit blijkt dat de houder de Nederlandse
                           nationaliteit bezit.
       
  Noorwegen             A. geldig nationaal paspoort
                           of
                           geldige Noorse "Sjomanspass" (zeemanspaspoort)
       
                        B. een der documenten vermeld onder A.
       
  Oostenrijk            A. geldig of sedert ten hoogste vijf jaar verlopen
                           nationaal paspoort
                           of
                           geldige Oostenrijkse "Personalausweis"
       
                        B. een der documenten vermeld onder A.
       
  Portugal              A. geldig nationaal paspoort
                           of
                           geldige nationale identiteitskaart
       
                        B. een der documenten vermeld onder A
                           of
                           sedert ten hoogste vijf jaar verlopen
                           nationaal paspoort
                           of
                           geldig "collectief identiteits- en
                           reiscertificaat".
       
  Spanje                A. geldig nationaal paspoort
                           of
                           geldige nationale identiteitskaart
       
                        B. een der documenten vermeld onder A
                           of
                           sedert ten hoogste vijf jaar verlopen nationaal
                           paspoort.
                           Voor de kinderen beneden achttien jaar: geldige
                           nationale identiteitskaart, tezamen met de
                           toestemming van de persoon die de ouderlijke
                           macht uitoefent, welke moet zijn verleend ten
                           overstaan van het centraal Commissariaat van
                           Politie, de onderzoeksrechter, de notaris, de
                           burgemeester of de commandant van de Burgerwacht.
       
  Zweden                A. geldig nationaal paspoort
                           of
                           geldige Zweedse "Sjomanspass" (zeemanspaspoort)
       
                        B. een der documenten vermeld onder A.  Art. N4. BIJLAGE 11. BESLISSING TOT TERUGDRIJVING (Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 06-12-1996, p. 30635).

  Art. N5. BIJLAGE 12. BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - Model A (Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 06-12-1996, p.
  30637; Err. B.St. 18-01-1997).

  Art. N6. BIJLAGE 13. BEVEL OM HET GRONDEBIED TE VERLATEN - Model B (Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 06-12-1996, p. 30639).
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 november 1996, tot wijziging van Ons besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  ALBERT
  Van Koningswege:
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  J. VAN DE LANOTTE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de verordening (EG) nr. 2317/95 van de Raad van 25 september 1995 ter bepaling van de derde Staten waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen van de Lidstaten in het bezit moeten zijn van een visum;
   Gelet op het het gemeenschappelijk optreden van 4 maart 1996 door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, met betrekking tot de luchthaventransitregeling (96/197/JBZ);
   Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij de wetten van 28 juni 1984, 14 juli 1987, 18 juli 1991, 6 mei 1993, 1 juni 1993, 6 augustus 1993, 24 mei 1994, 8 maart 1995, 13 april 1995, 10 juli 96 en 15 juli 1996 en bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1992, 31 december 1993 en 22 februari 1995;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 april 1984, 16 augustus 1984, 14 februari 1986, 28 januari 1988, 13 juli 1988, 7 november 1988, 7 februari 1990, 16 oktober 1990, 18 april 1991, 25 september 1991, 20 december 1991, 13 juli 1992, 5 november 1992, 22 december 1992, 19 mei 1993, 31 december 1993, 3 maart 1994, 11 maart 1994, 3 februari 1995, 22 februari 1995 en 12 oktober 1995;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij:
Erratum Tekst Begin

originele versie
1997000024
PUBLICATIE :
1997-01-18
bladzijde : 965

ErrataBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Erratum Franstalige versie