J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1993/12/24/1994003028/justel

Titel
24 DECEMBER 1993. - Wet tot oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 23-12-1994 en tekstbijwerking tot 14-06-2016)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 01-02-1994 nummer :   1994003028 bladzijde : 2023
Dossiernummer : 1993-12-24/42
Inwerkingtreding :
01-01-1992 (ART. 8)
01-01-1993 (ART. 1 - ART. 7)     (ART. 9 - ART. 13)


Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1991003014       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Oprichting van begrotingsfondsen.
Art. 1-3
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.
Art. 4-13
HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen.
Art. 14
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Oprichting van begrotingsfondsen.

  Artikel 1. (Opgeheven) <W 1994-12-21/31, art. 182, § 2, 002; Inwerkingtreding : 01-02-1995>

  Art. 2. Een fonds voor de Analyse van Aardolieprodukten wordt opgericht, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.
  De ontvangsten toegewezen aan het fonds bedoeld in het eerste lid, alsook de uitgaven die ten laste van het fonds gedaan kunnen worden, zijn vermeld tegenover het genoemde fonds in de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

  Art. 3.
  <Opgeheven bij W 2015-12-26/03, art. 36, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

  Art. 4. Artikel 5, § 1, 2° van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen wordt vervangen door de volgende bepaling :
  2° voor de fondsen die in toepassing van het artikel 1 omgevormd werden tot organieke begrotingsfondsen, ten laste van gesplitste, niet-gesplitste of variable kredieten, ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting.

  Art. 5. § 1. In de tabel gevoegd bij dezelfde wet wordt de tekst van de derde kolom tegenover het fonds " 11-1 Wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen, en van retributies gestort voor werken voor rekening van derden ", vervangen door het volgende : " Gedeeltelijke of volledige financiering van wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten of van wetenschappelijke openbare dienstverlening ".
  § 2. In de tabel gevoegd bij dezelfde wet wordt in de eerste kolom tegenover het fonds " 13-2 Rijksregister " het woord " privé-organismen " vervangen door het woord " privé-instellingen ".
  De tekst van de derde kolom van hetzelfde fonds wordt aangevuld met de volgende vermelding :
  " , evenals de verwerving van duurzame verbruiksgoederen ten behoeve van het Rijksregister. "
  § 3. In de tabel gevoegd bij dezelfde wet wordt de tekst van het fonds " 13-5 " vervangen door de volgende :
  Benaming van het organiek begrotingsfonds.
  13-5. - Fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives.
  Aard van de toegewezen ontvangsten.
  Opbrengsten van retributies aangerekend enerzijds aan de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de instellingen die instaan voor de opleiding van het personeel van die ondernemingen en diensten (artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten) en anderzijds aan de privé-detectives (artikelen 20 en 22 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective).
  Aard van de toegestane uitgaven.
  Alle personeelsuitgaven en uitgaven voor aanschaffing van uitrusting almede patrimoniale uitgaven voor het dekken van de kosten voor administratie, controle en toezicht nodig voor enerzijds de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, en haar uitvoeringsbesluiten, en anderzijds de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, en haar uitvoeringsbesluiten.
  § 4. In de tabel gevoegd bij dezelfde wet worden in de tweede kolom tegenover het fonds " 15-1. Overlevingsfonds " de volgende woorden toegevoegd : " , giften en legaten ".
  § 5. In de tabel gevoegd bij dezelfde wet wordt in de tweede kolom tegenover het fonds " 21-1. Overlevingspensioenen " de tekst onder " 2°) " geschrapt.
  § 6. In de tabel gevoegd bij dezelfde wet wordt in de derde kolom tegenover het fonds " 23-1. Technische veiligheid van kerninstallaties ", de tekst vervangen door de volgende : " Dekking, geheel of gedeeltelijk van de bestuurs-, controle- of toezichtskosten bedoeld in artikel 3bis, § 1, 1°, van de wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren, van de Dienst voor de technische veiligheid van de kerninstallaties van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. "
  § 7. In de tabel gevoegd bij dezelfde wet worden in de tweede kolom tegenover het fonds " 23-2. Betaald educatief verlof " na het woord " Bijdragen " de volgende woorden ingelast : " bijdrage-opslagen en nalatigheidsinteresten ".
  § 8. In de tabel gevoegd bij dezelfde wet worden in de tweede kolom tegenover het fonds " 23-4. Belgisch Europees Sociaal Fonds " na het letterwoord " (ESF) ", in de nederlandse tekst, de woorden " in het kader van artikel 123 van het Verdrag van Rome " ingevoegd.
  § 9. In de tabel gevoegd bij dezelfde wet wordt in de derde kolom tegenover het fonds " 25-3. Bescherming tegen ioniserende stralingen " de tekst vervangen door de volgende : " Dekking, geheel of gedeeltelijk, van de bestuurs-, controle- of toezichtskosten bedoeld in artikel 3bis, § 1, 1°, van de wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren van de Dienst Bescherming tegen ioniserende stralingen van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu.
  § 10. In de tweede kolom van de tabel gevoegd bij dezelfde wet, tegenover het fonds " 32-1. Bijzonder fonds bestemd om allerhande werkingskosten te dekken van het Centrum voor Informatieverwerking ", na de woorden " in het kader van " de woorden " Belindis en van " invoegen.

  Art. 6. Deel " 13. Binnenlandse Zaken " van de tabel gevoegd bij dezelfde wet, wordt aangevuld met de volgende bepalingen :
  Benamingen van het organiek begrotingsfonds.
  13-6. - Fonds voor risico's van zware ongevallen.
  Aard van de toegewezen ontvangsten.
  Het gedeelte van de heffingen bedoeld in artikel 7, § 2bis, 2°, b, van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten.
  Aard van de toegestane uitgaven.
  Bestuurs-, werkings- studie- en investeringskosten van de civiele bescherming en kosten van de interventieopdrachten teweeggebracht door de toepassing van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten.

  Art. 7. Deel " 13. Binnenlandse Zaken " van de tabel gevoegd bij dezelfde wet, wordt aangevuld met de volgende bepalingen :
  Benaming van het organiek begrotingsfonds.
  13-7. - Fonds voor het beheer van de dwangsommen.
  Aard van de toegewezen ontvangsten.
  Dwangsommen gestort krachtens artikel 36, §§ 1 en 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
  Aard van de toegestane uitgaven.
  Uitgaven met betrekking tot de modernisering van de organisatie van de administratieve rechtspraak.

  Art. 8. In de tabel gevoegd bij dezelfde wet worden in de tweede kolom tegenover het fonds " 31-1. - Fonds voor de gezondheid en de produktie van de dieren ", de volgende woorden toegevoegd in fine van de Nederlandse tekst : " Opbrengst van leningen "; in de overeenstemmende Franse tekst worden de woorden " auprès INCA " geschrapt.

  Art. 9. In de tabel gevoegd bij deze wet worden de volgende zinnen toegevoegd tegenover het fonds 31-3. - Landbouwfonds : in de tweede kolom : " medefinanciering van de EG van de acties uitgevoerd krachtens artikel 8 van verordening (EEG) nr. 729/70 " en in de derde kolom : " aflossingen van leningen aangegaan voor de financiering van de steun aan landbouwondernemingen; nationale uitgaven van de acties uitgevoerd krachtens artikel 8 van verordening (EEG) nr. 729/70; nationale uitgaven van de begeleidende maatregelen van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid goedgekeurd door de EEG-Raad op 30 juni 1992 ".

  Art. 10. Deel " 31. Landbouw " van de tabel gevoegd bij dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende bepalingen :
  Benaming van het organiek begrotingsfonds.
  31-4. - Fonds voor de produktie en de bescherming van planten en plantaardige produkten.
  Aard van de toegewezen ontvangsten.
  De ontvangsten bepaald in artikel 4 van de organieke wet houdende oprichting van het Fonds voor de produktie en de bescherming van planten en plantaardige produkten.
  Aard van de toegestane uitgaven.
  Financiering van vergoedingen, toelagen en prestaties met betrekking tot het beschermen van de kweekprodukten, het inschrijven van rassen in catalogi, de controle van het teeltmateriaal, de kwaliteitscontrole van planten en plantaardige produkten, de phytosanitaire controle van bedrijven met plantaardige produkties, de phytosanitaire controle van planten en plantaardige produkten bij invoer in en uitvoer uit de Europese Gemeenschappen, het opsporen en bestrijden van schadelijke organismen, het uitvoeren van analyses, het opzetten van bestrijdingscampagnes, het verzamelen en verspreiden van informatie en het verstrekken van adviezen met het oog op het verhinderen van de verspreiding van deze schadelijke organismen.

  Art. 11. Deel " 32. Economische Zaken " van de tabel gevoegd bij dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende bepalingen :
  Benaming van het organiek begrotingsfonds.
  32-6. - Fonds voor de Internationale Tentoonstelling van Taejon (Zuid-Korea) 1993.
  Aard van de toegewezen ontvangsten.
  Ontvangsten voortvloeiend uit stortingen van derden evenals alle andere ontvangsten verwezenlijkt ingevolge de uitoefening van de opdracht van het Commissariaat-generaal van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Taejon 1993.
  Aard van de toegestane uitgaven.
  Allerhande kosten, met inbegrip van het herstel van de schade berokkend aan derden, voortvloeiend uit de deelneming van België aan de Internationale Tentoonstelling van Taejon 1993.

  Art. 12. Deel " 32. Economische Zaken " van de tabel gevoegd bij dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende bepalingen :
  Benaming van het organiek begrotingsfonds.
  32-7. - Fonds voor de Analyse van Aardolieprodukten.
  Aard van de toegewezen ontvangsten.
  Bijdragen ten laste van de personen die aardolieprodukten in verbruik stellen.
  Aard van de toegestane uitgaven.
  Dekking van de kosten voor controle en analyse in toepassing van de koninklijke besluiten betreffende de benamingen, de kenmerken en het lood- of zwavelgehalte van aardolieprodukten.

  Art. 13.
  <Opgeheven bij W 2015-12-26/03, art. 36, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

  HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen.

  Art. 14.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993, met uitzondering van artikel 8 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1992.

  BIJLAGE.

  Art. N.Tabel gevoegd bij de wet van 27 december 1990.
  (Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 01-02-1994, p. 2027-2040)
  Gewijzigd bij :
  <W 1994-12-21/31, art. 181 en 182, B.S. 23-12-1994; Inwerkingtreding : 01-02-1995>
  <W 1999-12-24/43, art. 7 en 8, B.S. 27-01-2000, p. 2791; Inwerkingtreding : 06-02-2000>
  <W 2000-08-12/62, art. 184, 31-08-2000, p. 29910; Inwerkingtreding : 01-01-1999>
  <W 2000-08-12/62, art. 212, B.S. 31-08-2000, p. 29916; Inwerkingtreding : 10-09-2000>
  <W 2001-07-19/38, art. 55, B.S. 28-07-2001, p. 25686-25687; Inwerkingtreding : 28-07-2001>
  <W 2001-09-05/32, art. 18 et 35, B.S. 15-09-2001, p. 30945; Inwerkingtreding : 15-09-2001> <Errata, B.S. 09-10-2001, p. 34387> (Het wijzigend artikel W 2001-09-05/32, art. 18, werd ingetrokken bij W 2002-12-24/31, art. 318.)
  <W 2001-12-30/30, art. 2 tot en met 5, Inwerkingtreding : 01-01-2002; B.S. 31-12-2001, p. 45706-45708>
  <W 2001-12-30/30, art. 22, Inwerkingtreding : 01-01-2002; B.S. 31-12-2001, p. 45712>
  <W 2001-12-30/30, art. 23, Inwerkingtreding : 01-01-1994; B.S. 31-12-2001, p. 45713>
  <W 2003-12-22/42, art. 35, 36 en 37, 2°, Inwerkingtreding : 01-01-2004; B.S. 31-12-2003>
  <W 2004-07-09/30, art. 107, Inwerkingtreding : 25-07-2004; B.S. 15-07-2004, p. 55597>
  <W 2004-12-27/30, art. 135, Inwerkingtreding : 01-01-2005>
  <W 2005-12-27/31, art. 128, Inwerkingtreding : 09-01-2006>
  <W 2008-07-24/35, art. 93, §3, Inwerkingtreding : 01-01-2008>
  <W 2015-12-26/04, art. 37, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  <DWG 2016-04-28/08, art. 28, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  <DDG 2016-04-25/10, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 24 december 1993.
ALBERT
Van Koningwege :
De Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven,
G. COEME
De Minister van Begroting,
H. VAN ROMPUY
De Minister van Economische Zaken,
M. WATHELET
De Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT
De Minister van Pensioenen,
F. WILLOCKX
De Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
L. TOBBACK
De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
Mevr. M. SMET
De Minister van Landbouw,
A. BOURGEOIS
De Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
Mevr. M. DE GALAN
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
M. WATELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 25-04-2016 GEPUBL. OP 14-06-2016
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 28-04-2016 GEPUBL. OP 11-05-2016
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 26-12-2015 GEPUBL. OP 30-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 26-12-2015 GEPUBL. OP 30-12-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 13)
 • originele versie
 • WET VAN 10-08-2015 GEPUBL. OP 01-09-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 13)
 • originele versie
 • WET VAN 24-07-2008 GEPUBL. OP 07-08-2008
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 30-12-2001 GEPUBL. OP 31-12-2001
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 05-09-2001 GEPUBL. OP 15-09-2001
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 19-07-2001 GEPUBL. OP 28-07-2001
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 12-08-2000 GEPUBL. OP 31-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-1999 GEPUBL. OP 27-01-2000
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • WET VAN 21-12-1994 GEPUBL. OP 23-12-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; N)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1993-1994 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Ontwerp van wet, nr. 1070/1 - 1992-1993. - Amendement, nr. 1070/2 - 1992-1993. Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 22 december 1993. Senaat. Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 23 december 1993.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
  Franstalige versie