J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 5 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1981/02/27/1981000321/justel

Titel
27 FEBRUARI 1981. - Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-03-2014 en tekstbijwerking tot 05-10-2020)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN.FINANCIEN
Publicatie : 05-03-1981 nummer :   1981000321 bladzijde : 2483       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1981-02-27/32
Inwerkingtreding : 05-03-1981

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-14

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  _ Europees Octrooiverdrag : het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, opgemaakt te Munchen op 5 oktober 1973;
  _ Europese octrooiaanvraag : de aanvraag om een Europees octrooi als bedoeld in het Europees Octrooiverdrag;
  _ Europees Octrooischrift : het Europees octrooischrift bedoeld in artikel 98 van het Europees Octrooiverdrag;
  _ goedkeuringswet : de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van het Europees Octrooiverdrag;
  _ (Dienst : de Dienst voor de industriële eigendom [1 bij de Federale Overheidsdienst Economie]1.) <KB 1986-12-02, art. 36, § 1>
  ----------
  (1)<KB 2014-09-04/02, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>

  Art. 2. (opgeheven) <KB 1986-12-02, art. 38, 7°>

  Art. 3. De Dienst legt de ingediende Europese octrooiaanvragen ter inzage van het publiek op hun datum van publicatie door het Europees octrooibureau.

  Art. 4. Wanneer met het oog op de toepassing van artikel 3, § 3, van de goedkeuringswet aan de Dienst een vertaling van conclusies wordt voorgelegd, moet zij :
  1° worden ingediend in (één exemplaar). <KB 1986-12-02, art. 36, § 3>
  2° de naam van de aanvrager en het publikatienummer van de Europese octrooiaanvraag vermelden;
  3° een vertaling van de (titel) van de uitvinding bevatten. <KB 1986-12-02, art. 36, § 4>
  De Dienst legt de vertaling van de conclusies ter inzage van het publiek van zodra deze naar de vorm regelmatig is. Hij vermeldt tevens in het dossier van de aanvraag de datum waarop de vertaling ter inzage van het publiek werd gelegd.

  Art. 5. (De Dienst legt de Europese octrooien en in voorkomend geval de gewijzigde Europese octrooien ter inzage van het publiek op de datum van de publicatie in het Europees Octrooiblad van het bericht van verlening van de octrooien of van de beslissingen aangaande de ingestelde opposities.) <KB 1986-12-02, art. 36, § 5>

  Art. 6.[1 De vertaling van het Europees octrooischrift of van het nieuw Europees octrooischrift moet, voor wat betreft de Europese octrooien waarvan de vermeldingen, bedoeld in de bepaling onder 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt:]1
  1° bij de Dienst worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening van het octrooi of, zo het een nieuw octrooischrift betreft, vanaf de dag waarop de beslissing inzake de ingestelde oppositie werd gepubliceerd;
  2° voldoen aan de voorschriften betreffende de vorm vermeld in regel 32 en in regel 35, §§ 3 en volgende leden van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag;
  3° (in één exemplaar) worden ingediend; <KB 1986-12-02, art. 36, § 6>
  (4° opgeheven) <KB 1986-12-02, art. 38, 7°>
  5° de naam van de octrooihouder en het publicatienummer van het Europees octrooi vermelden.
  De Dienst legt onverwijld de vertaling van het octrooischrift ter inzage van het publiek. Hij stelt bovendien de octrooihouder ervan in kennis dat de formaliteiten bedoeld in het onderhavig artikel werden vervuld.
  ----------
  (1)<KB 2016-12-01/08, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  Art. 6/1.[1 De taaltechnologische diensten bedoeld in artikel 5/1 van de goedkeuringswet, worden ter beschikking gesteld via een weblink vermeld op de pagina's "Intellectuele Eigendom" van de website van de Federale Overheidsdienst Economie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-03-09/01, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 22-09-2014, zie KB 2014-09-04/02, art. 59>

  Art. 7. Op verzoek van de aanvrager, van de octrooihouder of van hun gemachtigde wordt de verbetering der schrijffouten die door één van hen werden gemaakt bij de in artikelen 4 en 6 bedoelde vertaling gevoegd.

  Art. 8.§ 1. Het register van de Europese octrooien met rechtsgevolgen in België dat door de Dienst wordt gehouden, vermeldt ten minste :
  a) het nummer van het octrooi;
  b) de naam van de octrooihouder;
  c) de (titel) van de uitvinding; <KB 1986-12-02, art. 36, § 7>
  d) de depotdatum van de octrooiaanvraag;
  e) de publicatiedatum van de octrooiaanvraag;
  f) eventueel, de datum waarop de vertaling der conclusies ter inzage van het publiek werd gelegd;
  g) de publicatiedatum van de vermelding der verlening van het octrooi in het Europees Octrooiblad;
  h) [1 desgevallend, de datum waarop de vertaling van het octrooischrift en eventueel van het gewijzigd octrooischrift bij de Dienst werd ingediend, voor wat betreft de Europese octrooien waarvan de vermeldingen bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt;]1
  i) desgevallend, de datum waarop tegen het afgeleverd octrooi oppositie werd ingesteld;
  j) de hiernavermelde verrichtingen die na de inschrijving in het register werden uitgevoerd en die het octrooi of de octrooihouder betreffen : de naamwijziging van de octrooihouder, de overdracht van het octrooi, het verval of de nietigverklaring van het octrooi.
  § 2. De lijst der ingeschreven octrooien alsmede deze der vervallen of nietig verklaarde octrooien wordt gepubliceerd in de Verzameling der Uitvindingsoctrooien.
  ----------
  (1)<KB 2016-12-01/08, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 9. De jaartaks die aan de Dienst wordt gestort voor de instandhouding van de Europese octrooien, ingeschreven in het register bedoeld in artikel 8, § 1, moet vooraf worden betaald, telkens op de dag waarop de indiening van de Europese octrooiaanvraag verjaart en voor het eerst voor het jaar, gerekend vanaf de neerlegging van de aanvraag, volgend op dat waarin de vermelding van de verlening van het octrooi in het Europees Octrooiblad is gepubliceerd.
  De regelen betreffende het bedrag en de wijze van betaling van de taksen voor de instandhouding van een Belgisch octrooi zijn van overeenkomstige toepassing.

  Art. 10.§ 1. Bij toepassing van artikel 8 van de goedkeuringswet, wordt de omzettingsprocedure van een Europese octrooiaanvraag in een Belgische octrooiaanvraag aangevat zodra de Dienst de aanvraag tot omzetting heeft ontvangen.
  § 2. Onder voorbehoud van artikel 137, lid 1, van het Verdrag, zijn de bepalingen die voor de Belgische octrooiaanvragen van kracht zijn van toepassing op de in Belgische octrooiaanvragen omgezette Europese octrooiaanvragen.
  De omgezette Europese octrooiaanvraag krijgt een nationaal registratienummer. Zij wordt geacht gedeponeerd te zijn op de datum van depot van de Europese octrooiaanvraag. De voor de instandhouding van het Belgisch octrooi verschuldigde jaartaksen worden vanaf die datum berekend.
  § 3. (De aanvrager moet binnen de termijn bepaald in artikel 8 van de goedkeuringswet gelijktijdig met de betaling van de nationale depottaks de jaartaksen betalen die [2 op de datum van ontvangst van de aanvraag tot omzetting door de Dienst]2 vervallen zijn. Bij ontstentenis van betaling zijn [1 de artikelen XI.48 en XI.77 van het Wetboek van economisch recht]1 op hen van toepassing. De wijzen en voorwaarden van betaling van die taksen zijn deze die door de Belgische reglementering terzake werden bepaald.) <KB 1986-12-02, art. 36, § 8>
  § 4. Onverminderd artikel 3, § 2, van de goedkeuringswet, wordt het Belgisch octrooi dat voortvloeit uit de omzetting van een Europese octrooiaanvraag vanaf de datum van zijn verlening door de Dienst ter inzage van het publiek gelegd.
  ----------
  (1)<KB 2014-09-04/02, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>
  (2)<KB 2020-09-21/10, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

  Art. 11. (De bepalingen die op de Belgische octrooien van toepassing zijn, zijn mede van toepassing op de in artikel 8 bedoelde Europese octrooien.) <KB 1986-12-02, art. 36, § 9>

  Art. 12.[1 § 1. De termijn waarbinnen de houder van een octrooi het verzoek tot herstel kan indienen als bedoeld in artikel 5, § 1bis, van de goedkeuringswet, bedraagt, afhankelijk van welke van deze termijnen het eerste verstrijkt :
   - twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de termijn voor het stellen van de desbetreffende handeling is weggenomen;
   - twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van het verstrijken van de termijn voor de desbetreffende handeling.
   § 2. De bewijzen ter ondersteuning van de redenen bedoeld in artikel 5, § 1bis, derde lid, van de goedkeuringswet, dienen te worden ingediend voor het verstrijken van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift bedoeld in artikel 5, § 1bis, eerste lid, 1°, van de goedkeuringswet.
   § 3. De termijn voor het leveren van commentaar op de voorgenomen weigering als bedoeld in artikel 5, § 1bis, vijfde lid, van de goedkeuringswet, bedraagt twee maanden vanaf de datum van kennisgeving van de voorgenomen weigering.]1
  [2 § 4. Dit artikel is van toepassing op de octrooien waarop artikel 5, § 1bis, van de goedkeuringswet van toepassing is, en waarvan de vermeldingen bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt.]2
  ----------
  (1)<KB 2014-09-04/02, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>
  (2)<KB 2016-12-01/08, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 13. Dit besluit treedt in werking de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 14. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Financiën, ieder voor wat hem betreft, worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 24 mei 1854 op de uitvindingsoctrooien, inzonderheid op artikel 17 gewijzigd bij de wet van 1 juni 1964;
   Gelet op de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van onder meer het Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), het Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te Munchen op 5 oktober 1973;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economische Zaken, en van Onze Minister van Financiën,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-09-2020 GEPUBL. OP 05-10-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 10)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-12-2016 GEPUBL. OP 14-12-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 8; 12)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-09-2014 GEPUBL. OP 11-09-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 10; 12)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-03-2014 GEPUBL. OP 13-03-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 6/1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 5 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie