J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/17/2020044605/justel

Titel
17 DECEMBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gelijkstelling van welbepaalde werknemers met doelgroepwerknemers als bedoeld in artikel 2,5° van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 30-12-2020 nummer :   2020044605 bladzijde : 97881       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-12-17/25
Inwerkingtreding : 01-01-2021

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De werknemers die werken in een overeenkomstig de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen erkende sociale onderneming, worden gelijkgesteld met doelgroepwerknemers als bedoeld in artikel 2,5° van de voormelde ordonnantie, als bedoeld in:
  1° artikel 7ter van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen;
  2° artikel 28bis, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Werk wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 17 december 2020.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
R. VERVOORT
De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk,
B. CLERFAYT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, artikel 6;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen;
   Gelet op de gelijkekansentest uitgevoerd op 2" september 2020;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 september 2020 ;
   Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 12 oktober 2020 ;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van Actiris, gegeven op 3 november 2020;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 19 november 2020;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat sommige werknemers vanaf 30 december 2020 niet meer gelijkgesteld zullen worden met de doelgroepwerknemers bedoeld in artikel 2.5 ° van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen;
   Dat de economische en sociale crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie de invoering van maatregelen vereist om de gevolgen ervan te beperken;
   Dat de structuren uit de sociale economie worden getroffen door de verslechtering van de economische situatie. en dat deze sociale ondernemingen het risico lopen een welbepaald publiek dat betrokken is bij de valorisatie van hun inschakelingsprogramma niet langer te ontvangen;
   Dat alle prognoses die zijn opgesteld door de in de materie gespecialiseerde instanties berusten op een aanzienlijke toename van het aantal werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Dat de categorie van personen waarop dit besluit betrekking heeft, werkloze werkzoekenden betreft en dat het derhalve aangewezen is om bepaalde maatregelen ten gunste van een deel van dit publiek te behouden;
   Gelet op het advies nr. 68.422/1 van de Raad van State, gegeven op 11 december 2020, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Werk;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie