J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/17/2020044581/justel

Titel
17 DECEMBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 29-12-2020 nummer :   2020044581 bladzijde : 95939       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-12-17/20
Inwerkingtreding : 29-12-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2020043383       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het tweede lid wordt de tweede zin vervangen door de zin "Onverminderd het vijfde lid, indien de enkele aanvraag niet alle bewijsontvangsten van de periodieke btw-aangiftes of het getuigschrift van de boekhouder bevat, komt de begunstigde niet in aanmerking voor de verhoogde premie bepaald in artikel 4, § 2.";
  2° in het tweede lid wordt de zin "De aanvraag kan na de indiening ervan niet aangevuld worden wat betreft deze documenten." opgeheven;
  3° in het vijfde lid worden de woorden ", tot en met 31 maart 2021," ingevoegd tussen de woorden "kan" en "per" van de eerste zin;
  4° in het vijfde lid wordt de laatste zin aangevuld met de woorden "of de premie niet verhoogd, naar gelang het geval".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Het is van toepassing op de aanvragen ingediend voor deze datum.

  Art. 3. De minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 17 december 2020.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President,
R. VERVOORT
De Minister van Economie,
A. MARON

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, artikel 30, § 4;
   Gelet op het besluit van de Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
   Gelet op artikel 2, § 3, 5°, van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 november 2020;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 16 december 2020;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 11 december 2020;
   Gelet op de spoedeisendheid, gemotiveerd door het feit dat de Covid-19 gezondheidscrisis aanzienlijke economische gevolgen heeft voor veel ondernemingen;
   Dat de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sectoren nog steeds onderworpen zijn aan bijzondere maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad die hun activiteiten verbieden of substantieel beperken;
   Dat de activiteiten van de reis- en personenvervoersector sterk worden aangetast door de wereldwijde restricties op het vlak van reizen in het buitenland;
   Dat er dringend behoefte is aan steun voor de ondernemingen in deze sectoren om hun inkomensverlies te vergoeden en hun vaste uitbatingskosten te dekken;
   Dat de steun waarin het besluit dat dit besluit wijzigt, voorziet met name bedoeld is om een golf van faillissementen te voorkomen onder de ondernemingen die hun activiteiten nog altijd niet hebben kunnen hernemen;
   Dat betalingsverzuim als gevolg van liquiditeitsproblemen kan leiden tot een domino-effect op de economie, wat moet worden vermeden;
   Dat de steun zo snel mogelijk uitgekeerd moet kunnen worden; dat de gerichte wijziging dat dit besluit aanbrengt het mogelijk moet maken om de laatste premies snel toe te kennen; dat de spoedeisendheid dan ook gerechtvaardigd is;
   Gelet op advies 68.414/1 van de Raad van State, gegeven op 10 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voorstel van de Minister van Economie,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie