J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 36 uitvoeringbesluiten 17 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/10/28/2020010455/justel

Titel
28 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-10-2020 en tekstbijwerking tot 28-04-2021) Zie wijziging(en)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 28-10-2020 nummer :   2020010455 bladzijde : 78132       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-10-28/01
Inwerkingtreding : 29-10-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2020031557       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Definities
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Organisatie van de arbeid
Art. 2-3, 3bis, 4
HOOFDSTUK 3. - Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten
Art. 5-7, 7bis, 8, 8bis, 9-11
HOOFDSTUK 4. - Markten en organisatie van de openbare ruimte rond de winkelstraten en -centra
Art. 12-13
HOOFDSTUK 5. - Verplaatsingen en samenscholingen
Art. 14-15, 15bis, 16-18, 18bis
HOOFDSTUK 6. - Openbaar vervoer
Art. 19, 19bis
HOOFDSTUK 7. - Onderwijs
Art. 20
HOOFDSTUK 8. - Grenzen
Art. 21-22
HOOFDSTUK 9. - Individuele verantwoordelijkheden
Art. 23-25
HOOFDSTUK 10. - Sancties
Art. 26
HOOFDSTUK 11. - Slot- en opheffingsbepalingen
Art. 27-29, 29bis, 30-31
BIJLAGE.
Art. N, N2
Art. N2 TOEKOMSTIG RECHT
Art. N3

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Definities

  Artikel 1.[1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
   1° "onderneming": elke natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft;
   2° "consument": elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of activiteit van een vrij beroep vallen;
   3° "protocol": het document bepaald door de bevoegde minister in overleg met de betrokken sector dat de regels bevat die de ondernemingen en verenigingen van de bedoelde sector dienen toe te passen bij de uitoefening van hun activiteiten;
   4° [3 "vervoerder", bedoeld in artikel 21 :
   -de openbare of private luchtvervoerder;
   - de openbare of private zeevervoerder;
   - de binnenvaartvervoerder;
   - de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt]3;
   5° "gouverneur": de provinciegouverneur of de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie;
   6° "huishouden": personen die onder hetzelfde dak wonen;
   7° "gebruiker": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon bij wie of voor wie door personen bedoeld in artikel 3 rechtstreeks of in onderaanneming werkzaamheden worden verricht;
   8° "grensarbeider": een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een Lidstaat maar in een andere Lidstaat zijn woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert;
   9° "personeelslid": elke persoon die werkt in of voor een onderneming, vereniging of dienst;
   10° [5 ...]5
   11° [5 ...]5
   12° [5 ...]5]1
  [2 13° "museum":
   - een structuur erkend als museum of kunsthal door ten minste één van deze entiteiten: de federale regering of een deelstaat;
   - een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen;]2
  [4 14° "derde land": een land dat niet behoort tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone;]4
  [5 15° "een (mond)masker of elk ander alternatief in stof": een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen.]5
  ----------
  (1)<MB 2020-11-01/01, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 02-11-2020>
  (2)<MB 2020-11-28/01, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>
  (3)<MB 2021-01-14/01, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 15-01-2021>
  (4)<MB 2021-01-26/01, art. 1, 011; Inwerkingtreding : 27-01-2021>
  (5)<MB 2021-02-06/01, art. 1, 013; Inwerkingtreding : 13-02-2021>

  HOOFDSTUK 2. - Organisatie van de arbeid

  Art. 2.[1 § 1. Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
   Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de maatregelen bedoeld in paragraaf 2 om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Ze bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.
   De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking bedoeld in de [2 bijlage 1]2 van dit besluit, alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten, nemen de maatregelen bedoeld in paragraaf 2 om de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke toe te passen.
  [3 De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.]3
   § 2. De ondernemingen, verenigingen en diensten nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.
   Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan", die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.
   Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken personeelsleden, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.
   De ondernemingen, verenigingen en diensten informeren de personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
   Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.
   § 3. De sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg zijn belast met het informeren en begeleiden van werkgevers en werknemers van de ondernemingen en verenigingen, en overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek met het toezien op de naleving van de verplichtingen die gelden in deze ondernemingen, verenigingen en diensten overeenkomstig paragrafen 1 en 2.]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-01/01, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 02-11-2020>
  (2)<MB 2021-01-26/01, art. 2, 011; Inwerkingtreding : 27-01-2021>
  (3)<MB 2021-03-26/01, art. 1, 016; Inwerkingtreding : 27-03-2021>

  Art. 3.§ 1. Iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België [3 ...]3, met uitzondering van de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, is verplicht om, vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, een geactualiseerd register bij te houden met volgende gegevens :
  1° volgende identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige :
  * de naam en voornamen;
  * de geboortedatum;
  * het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
  2° de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
  3° het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
  4° in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.
  De verplichting tot registratie bedoeld in deze paragraaf is niet van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders en geldt evenmin wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt.
  De gegevens bedoeld in het eerste lid mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres.
  De gegevens bedoeld in het eerste lid worden vernietigd na 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.
  Het register bedoeld in het eerste lid wordt ter beschikking gehouden van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
  § 2. Indien de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige ertoe gehouden is het Passagier Lokalisatie Formulier bedoeld in artikel 21 in te vullen, dan dient de werkgever of gebruiker die tijdelijk op hem een beroep doet voor de uitvoering van werkzaamheden [3 ...]3 in België, met uitzondering van de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, vóór de aanvang van de werkzaamheden na te gaan of het Passagier Lokalisatie Formulier effectief werd ingevuld.
  Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld, dient de werkgever of gebruiker erover te waken dat het Passagier Lokalisatie Formulier ingevuld is uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat.
  [1 § 3. [3 De in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige die door een werkgever of een gebruiker tijdelijk wordt ingezet om werkzaamheden in België uit te voeren, is ertoe gehouden het bewijs te leveren van een negatief resultaat van een test die werd afgenomen ten vroegste 72 uur voor de aanvang van zijn werkzaamheden of activiteit in België, wanneer hij langer dan 48 uur op het Belgisch grondgebied blijft. Dit negatief resultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseurs-arbeidsartsen en door alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.]3]1
  ----------
  (1)<MB 2020-12-19/01, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 21-12-2020>
  (2)<MB 2020-12-24/02, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 25-12-2020>
  (3)<MB 2021-01-12/01, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 12-01-2021>

  Art. 3bis.[1 Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.
   Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden. [2 Voormelde diensten en instellingen kunnen op de arbeidsplaatsen onder meer vragen het bewijs te leveren dat om louter professionele redenen, zoals vermeld in bijlage 2 van dit besluit, werd gereisd.]2
   Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder "arbeidsplaatsen": de arbeidsplaatsen zoals gedefinieerd in artikel 16, 10° van het Sociaal Strafwetboek.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij MB 2021-01-12/01, art. 2, 009; Inwerkingtreding : 12-01-2021>
  (2)<MB 2021-01-26/01, art. 3, 011; Inwerkingtreding : 27-01-2021>

  Art. 4. In het kader van de toepassing van de maatregelen voorgeschreven door dit besluit en voor zover de operationele behoeften het vereisen, worden de afwijkingen van de bepalingen betreffende de organisatie van de arbeids- en rusttijden voorgeschreven door Deel VI, Titel I van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten toegelaten voor de geldigheidsperiode van dit besluit.

  HOOFDSTUK 3. - Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

  Art. 5.[1 [4 Onverminderd artikel 8]4, oefenen de ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten hun activiteiten uit overeenkomstig het protocol of de daartoe op de website van de bevoegde overheidsdienst bekendgemaakte minimale algemene regels.
   In elk geval dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:
   1° de onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
   2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
   3° de consumenten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of vereniging uitsluitend op afspraak werkt;
   4° één consument per 10 m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte wordt toegelaten;
   5° indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
   6° indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m2 bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien;
   7° het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen ;
   8° de activiteit moet, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
   9° de onderneming of vereniging stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de consumenten;
   10° de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   11° de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
   12° een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
   13° terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
   14° [4 een consument mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact bedoeld in artikel 15bis. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene.]4]1
  [2 In afwijking van het tweede lid, 4°, mogen fotografen in hun lokalen meer personen tegelijkertijd ontvangen, voor wat betreft personen van hetzelfde huishouden onderling, personen die een duurzaam contact onderhouden zoals bepaald in artikel 15bis of kinderen onderling tot en met 12 jaar.]2
  [4 ...]4
  ----------
  (1)<MB 2020-11-28/01, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>
  (2)<MB 2021-03-06/01, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 08-03-2021>
  (3)<MB 2021-03-26/01, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 27-03-2021>
  (4)<MB 2021-04-24/01, art. 1, 017; Inwerkingtreding : 26-04-2021>

  Art. 6.[1 § 1. De inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur.
   In afwijking van het eerste lid mogen de volgende inrichtingen openblijven:
   1° alle logiesvormen [2 met inbegrip van hun gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen]2, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten;
   2° de grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen;
   3° de collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen;
   4° de eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens;
   5° de sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen.
  [2 ...]2
   § 2. Voor de horeca-activiteiten die door dit besluit worden toegelaten, gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten, onverminderd artikel 5:
   1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
   2° een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan;
   3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
   4° elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
   5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het personeel;
   6° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
   7° de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.
   In afwijking van het eerste lid, 2°, mag een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-01/01, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 02-11-2020>
  (2)<MB 2021-02-06/01, art. 2, 013; Inwerkingtreding : 08-02-2021>

  Art. 7.[1 § 1. Het individueel en collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.
   § 2. [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-28/01, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>
  (2)<MB 2021-01-12/01, art. 4, 009; Inwerkingtreding : 12-01-2021>

  Art. 7bis.[1 § 1. Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden.
  [2 In afwijking van het eerste lid worden de activiteiten van ambulante handel in voedingswaren toegelaten.]2
   § 2. Teambuildings met fysieke aanwezigheid zijn verboden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij MB 2020-11-01/01, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 02-11-2020>
  (2)<MB 2021-03-06/01, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 08-03-2021>

  Art. 8.[1 § 1. De inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector worden gesloten voor het publiek, met inbegrip van onder meer:
   1° de casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren;
   2° de wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna's, [6 onbemande]6 zonnebanken, jacuzzi's, stoomcabines en hammams;
   3° de discotheken en dancings;
   4° de feest- en receptiezalen;
   5° de pretparken;
   6° de binnenspeeltuinen;
   7° [6 ...]6
   8° de bowlingzalen;
   9° de kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
   10° de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
   11° de bioscopen;
   12° de fitnesscentra;
  [2 13° de skipistes, langlaufpistes en skicentra.]2
   In afwijking van het eerste lid, mogen geopend blijven:
   1° de buitenspeeltuinen;
   2° de musea;
   3° de buitengedeelten van natuurparken, [6 dierentuinen en dierenparken]6 met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
   4° de zwembaden, met uitsluiting van de recreatieve onderdelen en van de subtropische zwembaden;
   5° de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
   6° de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
   7° de buitengedeelten van sportinfrastructuren;
   8° de overdekte paardenpistes in manèges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;
   9° de niet in dit lid bedoelde culturele plaatsen, maar enkel voor:
   - groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
   - stages en activiteiten voor [5 personen tot en met 18 jaar, met naleving van de regels voorzien in artikel 18]5;
   10° de niet in dit lid bedoelde sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor:
   - groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
   - sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor [5 personen tot en met 18 jaar, met naleving van de regels voorzien in artikel 18]5;
   - trainingen van professionele sporters;
   - professionele wedstrijden;
   - andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van dit besluit en de toepasselijke protocollen;
  [8 11° de privésauna's, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die een duurzaam contact onderhouden zoals bepaald in artikel 15bis.]8
   In de inrichtingen bedoeld in het tweede lid dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:
   1° de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
   2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
   3° het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting, en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit, onverminderd artikel 25;
   4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
   5° de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
   6° de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   7° de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.
   § 2. Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden.
   Het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis is toegelaten.
   § 3. [7 ...]7
   § 4. [10 Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd is verboden, behalve voor wat betreft:
   1° de dienstverlening door de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking bedoeld in de bijlage 1 van dit besluit;
   2° de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het onderhoud, het voleindigen en het vernieuwen van kwalificaties en licenties, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
   3° de dienstverlening door de fotografen, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
   4° de dienstverlening door de schoonheidssalons, de bemande zonnebanken, de bemande zonnecentra, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken, de barbiers en de tatoeage- en piercingsalons, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.
   Dienstverlening aan en in huis is verboden, behalve voor wat betreft:
   1° de dienstverlening door de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking bedoeld in de bijlage 1 van dit besluit;
   2° de dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
   3° de diensten voor haarverzorging.]10]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-28/01, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>
  (2)<MB 2020-12-19/01, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 21-12-2020>
  (3)<MB 2021-01-12/01, art. 5, 009; Inwerkingtreding : 12-01-2021>
  (4)<MB 2021-01-26/01, art. 4, 011; Inwerkingtreding : 27-01-2021>
  (5)<MB 2021-01-29/03, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 01-02-2021>
  (6)<MB 2021-02-06/01, art. 3, 013; Inwerkingtreding : 13-02-2021>
  (7)<MB 2021-02-06/01, art. 3,5°, 013; Inwerkingtreding : 01-03-2021>
  (8)<MB 2021-03-06/01, art. 3, 014; Inwerkingtreding : 08-03-2021>
  (9)<MB 2021-03-26/01, art. 3, 016; Inwerkingtreding : 27-03-2021>
  (10)<MB 2021-04-24/01, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 26-04-2021>

  Art. 8bis.
  <Opgeheven bij MB 2021-04-24/01, art. 3, 017; Inwerkingtreding : 26-04-2021>

  Art. 9.[1 In de winkelcentra gelden bij het ontvangen van bezoekers minstens de volgende specifieke modaliteiten:
   1° de minimale regels bedoeld in artikel 5, tweede lid;
   2° één bezoeker per 10 m2 wordt toegelaten;
   3° het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;
   4° het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;
   5° [2 een bezoeker mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact bedoeld in artikel 15bis. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene;]2
   6° er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien.]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-28/01, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>
  (2)<MB 2021-04-24/01, art. 4, 017; Inwerkingtreding : 26-04-2021>

  Art. 10. Winkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren, behoudens andersluidende bepalingen.
  Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22.00 uur.

  Art. 11. De verkoop van alcoholische dranken is in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, verboden vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur `s morgens.

  HOOFDSTUK 4. - Markten en organisatie van de openbare ruimte rond de winkelstraten en -centra

  Art. 12.[1 Onverminderd de artikelen 5 en 9 en onverminderd de opdrachten van de hulp- en interventiediensten, wordt de toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings door de bevoegde lokale overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
   De bevoegde lokale overheid die oordeelt dat niet kan worden voldaan aan de vereisten van het eerste lid is gehouden om de heropening of opening van de niet-essentiële ondernemingen en verenigingen op diens gehele of gedeeltelijke grondgebied te verdagen of te schorsen.]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-28/01, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>

  Art. 13.[1 De bevoegde gemeentelijke overheid kan markten, met uitzondering van de jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen, toelaten onder de volgende modaliteiten:
   1° het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
   2° de marktkramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm;
   3° de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt;
   4° de marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
   5° de marktkramers mogen geen voeding of dranken aanbieden voor consumptie ter plaatse;
   6° bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen;
   7° er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
   8° er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
   [2 De bezoekers worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten.]2
   [2 Een bezoeker mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact bedoeld in artikel 15bis. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene.]2
   Onverminderd artikel 5 en onverminderd de opdrachten van de hulp- en interventiediensten, wordt de toegang tot de markten door de bevoegde lokale overheid op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de "Gids voor de opening van de handel".]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-28/01, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>
  (2)<MB 2021-04-24/01, art. 5, 017; Inwerkingtreding : 26-04-2021>

  HOOFDSTUK 5. - Verplaatsingen en samenscholingen

  Art. 14. Het is verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur 's morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer :
  * om toegang te hebben tot medische zorgen;
  * om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
  * het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.
  Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag van de politiediensten.

  Art. 15.[1 § 1. [7 Behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit, zijn samenscholingen van meer dan [10 tien personen]10, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, niet toegelaten.]7
   § 2. De leden van eenzelfde huishouden mogen zich samen verplaatsen.
   § 3. [2 Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag [4 tegelijkertijd]4 aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn [4 , onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen een gebouw]4 :
   1° de burgerlijke huwelijken;
   2° [7 ...]7
   3° de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  [4 4° de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;]4
  [4 5° het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.]4
  [6 Een maximum van [7 50 personen]7, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn [7 bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en]7 op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.]6 [7 De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.]7
   Tijdens de activiteiten bedoeld in het eerste [6 en tweede]6 lid dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd :
   1° de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
   2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
   3° het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
   4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
   5° de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
   6° de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   7° de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
   8° fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
   9° fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.]2
   § 4. [3 ...]3
   § 5. [5 Een maximum van 10 personen tot en met 18 jaar, de begeleiders niet meegeteld, mag activiteiten in georganiseerd verband bijwonen, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter en met naleving van de regels voorzien in artikel 18.
  [8 ...]8]5
   § 6. Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek.
   § 7. [8 ...]8
   § 8. Wanneer een wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid overeenkomstig artikel 16 vereist.
   § 9. Een maximum van [9 50 deelnemers]9 mag statische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 16.]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-28/01, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>
  (2)<MB 2020-12-11/04, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 12-12-2020>
  (3)<MB 2020-12-11/04, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 12-12-2020>
  (4)<MB 2021-01-26/01, art. 5, 011; Inwerkingtreding : 27-01-2021>
  (5)<MB 2021-01-29/03, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 01-02-2021>
  (6)<MB 2021-02-06/01, art. 4, 013; Inwerkingtreding : 13-02-2021>
  (7)<MB 2021-03-06/01, art. 4, 014; Inwerkingtreding : 08-03-2021>
  (8)<MB 2021-03-20/01, art. 1, 015; Inwerkingtreding : 22-03-2021>
  (9)<MB 2021-03-26/01, art. 5, 016; Inwerkingtreding : 27-03-2021>
  (10)<MB 2021-04-24/01, art. 6, 017; Inwerkingtreding : 26-04-2021>

  Art. 15bis.[1 Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen, onverminderd artikel 23.
   Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact bedoeld in het eerste lid één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment.
  [2 ...]2]1
  [3 In afwijking van het eerste lid, kan één persoon tegelijk het huis of een toeristische logies occasioneel en kortstondig betreden. Deze persoon wordt niet beschouwd als een duurzaam onderhouden nauw contact.]3
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij MB 2020-11-28/01, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>
  (2)<MB 2021-01-12/01, art. 6, 009; Inwerkingtreding : 12-01-2021>
  (3)<MB 2021-03-06/01, art. 5, 014; Inwerkingtreding : 08-03-2021>

  Art. 16.[1 De bevoegde lokale overheid gebruikt de matrix bedoeld door de Nationale Veiligheidsraad tijdens diens vergadering van 24 juni 2020, die haar daartoe ter beschikking wordt gesteld, wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met betrekking tot de organisatie van de door artikel 15 toegelaten activiteiten.]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-01/01, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 02-11-2020>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij MB 2020-12-11/04, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 12-12-2020>

  Art. 18.[1 Voor de activiteiten in georganiseerd verband, bedoeld in artikel 15, § 5, zijn de volgende regels van toepassing, onverminderd de toepasselijke protocollen:
   1° de activiteiten mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van het maximum aantal personen zoals bepaald in artikel 15, § 5;
   2° de personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
   3° de activiteiten worden verplicht buiten of in een zwembad georganiseerd, met uitzondering van de activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd;
   4° de activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder overnachting;
   5° de begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en de begeleiders zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof;
   6° de activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.]1
  ----------
  (1)<MB 2021-03-20/01, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 22-03-2021>

  Art. 18bis. [1 De bevoegde lokale overheid kan toestemming verlenen voor het laten plaatsvinden van kiesverrichtingen die een buitenlandse Natie voor diens stemgerechtigden wil organiseren in België in bepaalde inrichtingen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij MB 2020-11-28/01, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>
  

  HOOFDSTUK 6. - Openbaar vervoer

  Art. 19. Het openbaar vervoer blijft behouden.
  Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker of van een alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
  In afwijking van het tweede lid is het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.

  Art. 19bis.[1 De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen neemt de nodige maatregelen om samenscholingen te vermijden en een maximale naleving van de preventiemaatregelen te garanderen in het station, op het perron of een halte, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door haar wordt georganiseerd, in samenwerking met de betrokken lokale overheid en de politie.
  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij MB 2021-03-26/01, art. 6, 016; Inwerkingtreding : 27-03-2021>
  (2)<MB 2021-04-24/01, art. 7, 017; Inwerkingtreding : 26-04-2021>

  HOOFDSTUK 7. - Onderwijs

  Art. 20.De instellingen van hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs mogen hun lessen en activiteiten voortzetten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Enkel indien de configuratie van de infrastructuur het toelaat, kunnen de Gemeenschappen beslissen om het deeltijds kunstonderwijs te laten plaatsvinden eventueel met beperkingen in het kader van de veiligheid.
  In het kader van het leerplichtonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs worden de specifieke voorwaarden voor de organisatie van lessen en scholen door de Ministers van Onderwijs vastgesteld op basis van het advies van experten, rekening houdend met de gezondheidscontext en de mogelijke ontwikkelingen daarvan. Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op het aantal dagen aanwezigheid op school, de normen die moeten worden nageleefd met betrekking tot het dragen van een mondmasker of andere veiligheidsuitrustingen binnen de inrichtingen, het gebruik van infrastructuren, de aanwezigheid van derden en de extramurale activiteiten. Indien er op lokaal niveau bijzondere maatregelen worden genomen, stellen de Ministers van Onderwijs een procedure vast, waarbij het advies van de experten wordt gevraagd en waarbij de bevoegde gemeentelijke overheid en de desbetreffende actoren worden betrokken.
  [1 Ook buiten de lesuren kunnen scholen of derden initiatieven nemen ter bestrijding van de leerachterstand of schooluitval volgens de protocollen die worden opgesteld door de bevoegde ministers van de Gemeenschappen.]1
  ----------
  (1)<MB 2021-01-26/01, art. 6, 011; Inwerkingtreding : 27-01-2021>

  HOOFDSTUK 8. - Grenzen

  Art. 21. § 1. [13 Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.
   Reizen zoals bedoeld in bijlage 3 van dit besluit worden beschouwd als essentieel en zijn dus toegelaten.
   Voor de overeenkomstig het tweede lid toegelaten reizen is de reiziger ertoe gehouden in het bezit te zijn van een attest van essentiële reis. Dit attest wordt uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.
   Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers bedoeld in het derde lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.
   In afwijking van het derde lid, is een attest niet vereist indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger.
   Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
   Voor de toepassing van dit besluit worden Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad beschouwd als landen van de Europese Unie.]13
  § 2. [15 Onverminderd paragraaf 1 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:
   1° de professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
   2° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.
   Bij gebrek aan dit attest of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.]15
  § 2bis. [7 ...]7
  § 3. Voor de[13 ...]13 reizen naar België vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de Schengenzone is de reiziger er toe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken, in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.
  Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, is hij ertoe gehouden het papieren Passagier Lokalisatie Formulier bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken in te vullen en te ondertekenen.
  De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan de boarding, een Passagier Lokalisatie Formulier hebben ingevuld. Bij gebrek aan dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. [3 De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat het Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld.]3
  Bij gebrek aan deze verklaring of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in deze verklaring kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  § 4. In geval van een reis naar België vanuit een gebied in de Schengenzone is de reiziger ertoe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken, in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.
  Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, is hij ertoe gehouden het papieren Passagier Lokalisatie Formulier bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken in te vullen, te ondertekenen en te bezorgen aan de vervoerder. De vervoerder is ertoe gehouden deze verklaring onverwijld te bezorgen aan Saniport.
  De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan de boarding, een Passagier Lokalisatie Formulier hebben ingevuld. Bij gebrek van dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. [3 De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat het Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld.]3
  § 5. In geval van een reis bedoeld in de paragrafen 3 en 4 waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is de reiziger, van wie het verblijf in België meer dan 48 uur duurt, en het voorafgaand verblijf buiten België meer dan 48 uur duurde, er persoonlijk toe gehouden om, voorafgaand aan de reis, het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken, in te vullen en te ondertekenen.
  Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, is hij ertoe gehouden om, voorafgaand aan de reis, het papieren Passagier Lokalisatie Formulier bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken in te vullen, te ondertekenen en te bezorgen aan Saniport.
  [3 § 5bis. In aanvulling op de paragrafen 3, 4 en 5 is de reiziger ertoe gehouden om het bewijs van indiening van het overeenkomstig de paragrafen 3, 4 en 5 ingevulde Passagier Lokalisatie Formulier bij zich te dragen gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur. Indien het onmogelijk is dergelijk bewijs te bekomen, draagt de reiziger een kopie bij zich van het overeenkomstig de paragrafen 3, 4 en 5 ingevulde Passagier Lokalisatie Formulier gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur.]3
  § 6. De persoonsgegevens ingezameld via het Passagier Lokalisatie Formulier in uitvoering van paragrafen 3, 4 en 5 kunnen worden opgeslagen in de Gegevensbank I bedoeld in artikel 1, § 1, 6° van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat,de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, en worden verwerkt en uitgewisseld voor de verwerkingsdoeleinden bepaald in artikel 3 van dat samenwerkingsakkoord.
  [2 § 7. In geval van een reis bedoeld in de paragrafen 3, 4 en 5 dient eenieder, [11 vanaf de leeftijd van 6 jaar]11, die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit een grondgebied dat op de [9 "website "info-coronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu]9 als rode zone is aangemerkt, en die geen hoofdverblijfplaats heeft in België, te beschikken over een negatief testresultaat van een test die ten vroegste [6 72 uur voor het vertrek naar]6 Belgisch grondgebied werd afgenomen. Desgevallend is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.]2
  [12 ...]12
  [12 § 8. De verplichtingen voorzien in de paragrafen 5 en 7 zijn niet van toepassing op de reizen van de volgende categorieën van personen:
   1° voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
   - de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
   - [14 de zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;]14
   - de "Border Force Officers" van het Verenigd -Koninkrijk;
   - de grensarbeiders;
   2° de grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
   3° de personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.]12
  ----------
  (1)<MB 2020-12-20/01, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 20-12-2020>
  (2)<MB 2020-12-19/01, art. 3,5°, 006; Inwerkingtreding : 25-12-2020>
  (3)<MB 2020-12-19/01, art. 3,2°,3°,4°, 006; Inwerkingtreding : 21-12-2020>
  (4)<MB 2020-12-19/01, art. 3,1°, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
  (5)<MB 2020-12-21/01, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 21-12-2020>
  (6)<MB 2020-12-24/02, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 25-12-2020>
  (7)<MB 2021-01-12/01, art. 7, 009; Inwerkingtreding : 12-01-2021>
  (8)<MB 2021-01-26/01, art. 7, 1°, 2°, 011; Inwerkingtreding : 27-01-2021>
  (9)<MB 2021-01-26/01, art. 7,3°, 011; Inwerkingtreding : 01-02-2021>
  (10)<MB 2021-01-29/03, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 29-01-2021>
  (11)<MB 2021-02-06/01, art. 5, 013; Inwerkingtreding : 13-02-2021>
  (12)<MB 2021-03-06/01, art. 7, 014; Inwerkingtreding : 08-03-2021>
  (13)<MB 2021-03-20/01, art. 3, 015; Inwerkingtreding : 19-04-2021>
  (14)<MB 2021-03-26/01, art. 7, 016; Inwerkingtreding : 27-03-2021>
  (15)<MB 2021-04-27/01, art. 1, 018; Inwerkingtreding : 28-04-2021>

  Art. 22.[2 In het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19, kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid van verwerker ten behoeve van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gezondheidsgegevens inzake het coronavirus COVID-19, contact-, identificatie-, tewerkstellings- en verblijfsgegevens met betrekking tot werknemers en zelfstandigen, verzamelen, samenvoegen en verwerken, met inbegrip van datamining en datamatching, met het oog op het ondersteunen van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten.]2
  De persoonsgegevens die voortkomen uit de verwerkingen bedoeld in het eerste lid worden bewaard met respect voor de bescherming van persoonsgegevens en niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en worden vernietigd uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van het ministerieel besluit dat het einde van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 aankondigt.
  ----------
  (1)<MB 2020-12-19/01, art. 4, 006; Inwerkingtreding : 21-12-2020>
  (2)<MB 2021-01-12/01, art. 8, 009; Inwerkingtreding : 12-01-2021>

  HOOFDSTUK 9. - Individuele verantwoordelijkheden

  Art. 23. § 1. Onverminderd andersluidende bepaling voorzien door een protocol of door dit besluit, neemt eenieder de nodige maatregelen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
  § 2. De regels van social distancing zijn niet van toepassing :
  - op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  - op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
  - op personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact;
  - tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.
  § 3. In afwijking van de eerste paragraaf moeten de gebruikers van het openbaar vervoer de onderlinge afstand van 1,5m respecteren in de mate van het mogelijke.

  Art. 24. Het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof om de mond en neus te bedekken, is toegestaan voor gezondheidsdoeleinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

  Art. 25.[1 Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 23, § 2.
   Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is in elk geval verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen:
   1° de winkels en de winkelcentra;
   2° de conferentiezalen;
   3° de auditoria;
   4° de gebouwen der eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
   5° de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
   6° de winkelstraten, de markten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
   7° de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
   8° bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
  [2 9° De plaats bedoeld in artikel 15bis, derde lid.]2
   Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
   De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien.]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-01/01, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 02-11-2020>
  (2)<MB 2021-03-06/01, art. 8, 014; Inwerkingtreding : 08-03-2021>

  HOOFDSTUK 10. - Sancties

  Art. 26.[1 Inbreuken op de bepalingen van de volgende artikelen worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid:
   - artikelen 5 tot en met 11, met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op de relatie tussen de werkgever en de werknemer;
   - artikel 13, met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op de relatie tussen de werkgever en de werknemer, en op de verplichtingen van de bevoegde gemeentelijke overheid;
   - artikelen 14, 15, 15bis, 19, 21 en 25.]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-28/01, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>

  HOOFDSTUK 11. - Slot- en opheffingsbepalingen

  Art. 27.§ 1. De lokale overheden en de overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.
  De bevoegde lokale overheden kunnen, in overleg met de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten, aanvullende preventieve maatregelen nemen ten opzichte van deze voorzien in dit besluit. De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur.
  Wanneer de burgemeester of de gouverneur door het gezondheidsorganisme van de betrokken gefedereerde entiteit wordt ingelicht over een plaatselijke toename van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit vaststelt, moet de burgemeester of de gouverneur bijkomende maatregelen nemen vereist door de situatie. De burgemeester informeert de gouverneur en de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten onmiddellijk over de aanvullende maatregelen, genomen op gemeentelijk niveau. Indien de beoogde maatregelen evenwel een impact hebben op de federale middelen of een impact hebben op naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.
  De burgemeester is verantwoordelijk voor de organisatie van de mondelinge en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn gemeente.
  De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.
  § 2. De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van dit besluit, zo nodig door het uitoefenen van dwang en geweld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van de wet op het politieambt.
  § 3. Naast de politiediensten vermeld in paragraaf 2 van dit artikel, hebben de statutaire en contractuele inspecteurs en controleurs van de dienst Inspectie van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als opdracht toe te zien op de naleving van de verplichtingen vermeld in de artikelen 5 tot en met 11 van dit besluit, en dit overeenkomstig de artikelen 11, 11bis, 16 en 19 van wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.
  [1 § 4. Naast de politiediensten bedoeld in paragraaf 2, hebben de ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie als opdracht toe te zien op de naleving van de artikelen [2 5, 7bis, § 1 en 8]2.
   Dit toezicht, met inbegrip van de opsporing en vaststelling van de inbreuken op de artikelen [2 5, 7bis, § 1 en 8]2 bedoeld in artikel 26, gebeurt overeenkomstig de bepalingen van boek XV, titel 1, hoofdstuk 1, van het Wetboek van economisch recht, waarbij toepassing kan worden gemaakt van de procedures bedoeld in de artikelen XV.31 en XV.61 van hetzelfde Wetboek.
   Indien toepassing wordt gemaakt van de procedure bedoeld in artikel XV.61 van hetzelfde Wetboek, zijn het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de transactie bij inbreuken op de bepalingen van het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluiten van toepassing.]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-28/01, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>
  (2)<MB 2021-04-24/01, art. 8, 017; Inwerkingtreding : 26-04-2021>

  Art. 28.[1 De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met 31 mei 2021.]1
  ----------
  (1)<MB 2021-04-24/01, art. 9, 017; Inwerkingtreding : 26-04-2021>

  Art. 29. Bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van dit besluit worden buiten toepassing gelaten, onverminderd de toepassing van artikel 23, § 1.

  Art. 29bis. [1 De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde ministers, de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van dit besluit gedurende proef- en pilootprojecten.
   De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale Minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij MB 2021-04-24/01, art. 10, 017; Inwerkingtreding : 26-04-2021>
  

  Art. 30.[1 Het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt opgeheven, met uitzondering van artikel 32.
   Tot hun eventuele wijziging moeten de verwijzingen naar het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, begrepen worden als verwijzingen naar dit besluit.]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-01/01, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 02-11-2020>

  Art. 31. Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 2020.

  BIJLAGE.

  Art. N. [1 [2 Bijlage 1. Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking]2
  Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking
   De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende:
   - De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;
   - De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;
   - De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld;
   - De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;
   - De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer;
   - De integratie en inburgeringsdiensten;
   - De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur;
   - De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;
   - De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;
   - De hulpverleningszones;
   - De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden;
   - De diensten van private en bijzondere veiligheid;
   - De politiediensten;
   - De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening;
   - Defensie en de veiligheids- en defensie-industrie;
   - De Civiele Bescherming;
   - De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD;
   - De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten, met inbegrip van de psycho-medische-sociale centra voor het herstel in het recht tot sturen, en de diensten voor slachtofferonthaal;
   - De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;
   - Het Grondwettelijk Hof;
   - De internationale instellingen en diplomatieke posten;
   - De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid;
   - De Algemene Administratie van douane en accijnzen;
   - De omgevingen van kinderopvang en scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen;
   - De universiteiten en hogescholen;
   - De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.
   - De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;
   - De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de agro-voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en andere essentiële grondstoffen voor de agro-voedingsindustrie en visserij;
   - Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;
   - Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren;
   - Dierenvervoer;
   - De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;
   - De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;
   - De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;
   - De apotheken en farmaceutische industrie;
   - De hotels;
   - De pech-, herstellings-, onderhouds- en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens en het vervangen van banden;
   - De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;
   - De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;
   - De postdiensten;
   - De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;
   - De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;
   - De waterhuishouding;
   - De inspectie- en controlediensten;
   - De sociale secretariaten;
   - De noodcentrales en ASTRID;
   - De meteo- en weerdiensten;
   - De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;
   - De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;
   - De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen;
   - De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;
   - De productie van medische instrumenten;
   - De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken, de diensten verricht door accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende boekhouder-fiscalisten;
   - De verzekeringssector;
   - De grondstations van ruimtevaartsystemen;
   - De productie van radio-isotopen;
   - Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;
   - Het nationaal, internationaal transport en logistiek;
   - Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;
   - De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;
   - De nucleaire en radiologische sector;
   - De cementindustrie ;
   - De notariaten ;
   - De technische keuring van de voertuigen;
   - De syndici ;
   - De juridische diensten van de representatieve werknemersorganisaties.
   - Dienstverlening betreffende haarwerken en -implantaten noodzakelijk voor personen met een medische aandoening.
  

  
Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst samen gelezen met onderstaande lijst van paritaire comités en beperkingen. Beperkingen Pour le secteur privé, la liste précitée est lue conjointement avec la liste suivante des commissions paritaires et limitations. Limitations
102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens  102.9 Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de calcaire non taillés et des fours à chaux  
104 Paritair comité voor de ijzernijverheid Volcontinu bedrijven. 104 Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Les entreprises fonctionnant en continu.
105 Paritair comité voor non-ferro metalen Volcontinu bedrijven. 105 Commission paritaire des métaux non-ferreux Les entreprises fonctionnant en continu.
106 Paritair comité voor het cementbedrijf Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking). 106 Commission paritaire des industries du ciment Limité à la chaîne de production des fours à haute température (important pour le traitement des déchets).
109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf Beperkt tot:
   - de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
   - de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
   de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.
109 Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Limité à :
   - la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;
   - l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et
   - l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques.
110 Paritair comité voor textielverzorging  110 Commission paritaire pour l'entretien du textile  
111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Beperkt tot :
   1° productie, toelevering, onderhoud en herstelling van landbouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten;
   2° de veiligheids- en defensie-industrie en
   de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.
111 Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Limité à : - la production, la livraison, l'entretien, la réparation des machines agricoles et des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ; - l'industrie de sécurité et de défense et
   la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique.
112 Paritair comité voor het garagebedrijf Beperkt tot pech-, herstellings-, onderhouds-, naverkoop- en takeldiensten en bandenwissel. 112 Commission paritaire des entreprises de garage Limités aux services de dépannage, de réparation et d'entretien, les service après-vente et les changements de pneus.
113 Paritair comité voor het ceramiekbedrijf Beperkt tot continue ovens. 113 Commission paritaire de l'industrie céramique Limité aux fours à feu continu.
113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen Beperkt tot continue ovens. 113.04 Sous-commission paritaire des tuileries Limité aux fours à feu continu.
114 Paritair comité voor de steenbakkerij Beperkt tot continue ovens. 114 Commission paritaire de l'industrie des briques Limité aux fours à feu continu.
115 Paritair comité voor het glasbedrijf Beperkt tot continue vuurovens. 115 Commission paritaire de l'industrie verrière Limité aux fours à feu continu.
116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid Alles behalve NACE Codes : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520. 116 Commission paritaire de l'industrie chimique Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520.
117 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel  117 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole  
118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid  118 Commission paritaire de l'industrie alimentaire  
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren  119 Commission paritaire du commerce alimentaire  
120 Paritair comité voor de textielnijverheid Beperkt tot:
   1° de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten;
   2° de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
   3° de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
   de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.
120 Commission paritaire de l'industrie textile Limité :
   - au secteur des produits d'hygiène personnelle, dont les produits d'incontinence, les couches bébés et les produits d'hygiène féminine ;
   - à la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;
   - à l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et
   à l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques.
121 Paritair comité voor de schoonmaak  121 Commission paritaire pour le nettoyage  
124 Paritair comité voor het bouwbedrijf  124 Commission paritaire de la construction  
125 Paritair comité voor de houtnijverheid  125 Commission paritaire de l'industrie du bois  
126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking  126 Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois  
127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen  127 Commission paritaire pour le commerce de combustibles  
129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp. 129 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et carton Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.
130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Beperkt tot:
   - drukken van dag- en weekblad en
   drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie.
130 Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Limité à l'impression de journaux quotidiens et hebdomadaires et l'impression d'applications (étiquettes, labels) nécessaires pour l'industrie agro-alimentaire et pour l'impression des notices et emballages pour l'industrie pharmaceutique.
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken  132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles  
136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten. 136 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal.
139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart  139 Commission paritaire de la batellerie  
140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek Subcomités: 140.01,140.03, 140.04 Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens. 140 Commission paritaire du transport
   Sous-commissions : 140.01,140.03, 140.04
Limité au transport de personnes, au transport routier, au transport ferroviaire, logistique et assistance en escale pour aéroport.
140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing  140.05 Sous-commission paritaire pour le déménagement  
142 Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
   Subcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04
Beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking. 142 Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération
   Sous-commissions : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04
Limité à la collecte et/ou au traitement des déchets.
143 Paritair comité voor de zeevisserij  143 Commission paritaire de la pêche maritime  
144 Paritair comité voor de landbouw  144 Commission paritaire de l'agriculture  
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf  145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles  
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie  149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution  
149.02 Paritair subcomité voor het koetswerk  149.02 Sous-commission paritaire pour la carrosserie  
149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen. 149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Limité à l'entretien des machines et aux réparations.
149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel Beperkt tot onderhoud en herstelling. 149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Limité à l'entretien et aux réparations.
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
   Subcomités: 152.01, 152.02
 152 Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre
   Sous-commissions : 152.01, 152.02
 
200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden Beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten. 200 Commission paritaire auxiliaire pour employés Limité aux employés nécessaires pour la production, la livraison, l'entretien, la réparation au sein des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels.
201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel  201 Commission paritaire du commerce de détail indépendant  
202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren  202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire  
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven  202.01 Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation  
207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Alles behalve NACE Codes : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520. 207 Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520.
209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Beperkt tot:
   - productie, toelevering, onderhoud en herstelling van installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten;
   - de veiligheids- en defensie-industrie en de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.
209 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Limité :
   - à la production, la livraison, l'entretien et la réparation des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ;
   - à l'industrie de sécurité et de défense et à la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique.
210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid  210 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie  
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel  211 Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole  
216 Paritair comité voor de notarisbedienden  216 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires  
220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid  220 Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire  
221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. 221 Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.
222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. 222 Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal, ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.
224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Volcontinu bedrijven. 224 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Les entreprises fonctionnant en continu.
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Subcomités: 225.01, 225.02  225 Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné
   Sous-commissions : 225.01, 225.02
 
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek  226 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes  
227 Paritair comité voor de audiovisuele sector Beperkt tot radio en televisie. 227 Commission paritaire pour le secteur audiovisuel Limité à la radio et télévision.
301 Paritair comité voor het havenbedrijf  301 Commission paritaire des ports  
302 Paritair comité voor het hotelbedrijf Beperkt tot de hotels. 302 Commission paritaire de l'industrie hôtelière Limité aux hôtels.
304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven Beperkt tot radio en televisie. 304 Commission paritaire du spectacle Limité à la radio et à la télévision.
309 Paritair comité voor de beursvennootschappen  309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse  
310 Paritair comité voor de banken  310 Commission paritaire pour les banques  
311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken  311 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail  
312 Paritair comité voor de warenhuizen  312 Commission paritaire des grands magasins  
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten  313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification  
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités)  315 Commission paritaire de l'aviation commerciale  
316 Paritair comité voor koopvaardij  316 Commission paritaire pour la marine marchande  
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten  317 Commission paritaire pour les services de garde  
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)  318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et sous-commissions  
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)  319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et sous-commissions  
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen  320 Commission paritaire des pompes funèbres  
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen  321 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments  
322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren Beperkt tot de dienstverlening aan de bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten voor wat betreft de uitzendarbeid, en beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en tot de huishoudens overeenkomstig het protocol, voor wat betreft de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité Limité aux prestations de service aux entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels en ce qui concerne le travail intérimaire, et limité aux soins et à l'assistance sociale aux publics vulnérables et aux ménages conformément au protocole, en ce qui concerne les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité.
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf  326 Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité  
327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven Beperkt tot toelevering van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten. 327 Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les '' maatwerkbedrijven '' Limité à la livraison aux entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels.
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer  328 Commission paritaire du transport urbain et régional  
329 Paritair comité voor de socioculturele sector Beperkt tot:
   - zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling;
   - de monumentenwacht en
   niet-commerciële radio en televisie.
329 Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Limité :
   - aux soins, au bien-être (y compris les assistants sociaux, et les travailleurs de l'aide à la jeunesse) et à la distribution alimentaire ;
   - à la surveillance des monuments et
   à la radio et télévision non commerciale.
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten  330 Commission paritaire des établissements et des services de santé  
331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector  331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé  
332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector  332 Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé  
335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen Beperkt tot de sociale secretariaten en de sociale verzekeringsfondsen, de kinderbijslagkassen en de ondernemingsloketten. 335 Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Limité aux secrétariats sociaux, les fonds d'assurance sociale, les caisses d'allocations familiales et les guichets d'entreprises.
336 Paritair comité voor de vrije beroepen  336 Commission paritaire pour les professions libérales  
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector Beperkt tot:
   - zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen;
   - het Instituut voor Tropische Geneeskunde en
   de mutualiteiten.
337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Limité :
   - aux services de soins et d'assistance sociale aux publics vulnérables ;
   - à l'Institut de Médecine Tropicale et
   aux mutualités.
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités)  339 Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées (et sous-commissions)  
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën 340 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques

]1
  ----------
  (1)<MB 2020-11-28/01, art. 14, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2020>
  (2)<MB 2021-01-26/01, art. 8, 011; Inwerkingtreding : 27-01-2021>
  

  Art. N2. [1 Bijlage 2. Lijst van essentiële reizen toepasselijk op personen met de nationaliteit van of de hoofdverblijfplaats in een land van de EU of de Schengenzone, alsook voor de personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land opgenomen in bijlage I van de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking
   Voor de toepassing van artikel 21, § 1 van dit besluit worden de volgende reizen als essentieel beschouwd:
   1° de reizen om louter professionele redenen, met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut, professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;
   2° de reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders; de reizen van het personeel van internationale organisaties en instellingen, en van personen uitgenodigd door deze internationale organisaties en instellingen waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen; de reizen van het personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze posten waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze posten; de reizen van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies;
   3° de reizen omwille van dwingende gezinsredenen, met name:
   - reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging, in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
   - bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
   - reizen in het kader van co-ouderschap;
   - reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten of van aanverwanten in eerste en tweede graad, of van naasten voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie met deze naaste;
   - de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten of aanverwanten in eerste en tweede graad ;
   4° de reizen omwille van humanitaire redenen, in het bijzonder:
   - reizen om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling;
   - reizen om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
   - bezoeken in het kader van palliatieve zorgen;
   5° de reizen die studiegerelateerd zijn, in het bijzonder de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
   6° de reizen naar het aangrenzende land door inwoners van grensgemeenten en hun directe buurgemeenten als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn; reizen naar het aangrenzende land door inwoners van grensregio's als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden;
   7° de reizen om zorg te dragen voor dieren;
   8° de reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;
   9° de reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
   10° de reizen in het kader van een verhuizing;
   11° de doorreizen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij MB 2021-01-26/01, art. 9, 011; Inwerkingtreding : 27-01-2021>
  
  

  Art. N2 TOEKOMSTIG RECHT.

[1 ...]1

----------
  (1)<MB 2021-03-20/01, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 19-04-2021>
  

  Art. N3.[1 Bijlage 3. Lijst van essentiële reizen vanuit een derde land naar België toepasselijk op reizigers die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking
   Voor de toepassing van artikel 21, § 2 van dit besluit worden de volgende reizen als essentieel beschouwd:
   1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
   2° de professionele reizen van grensarbeiders;
   3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
   4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;
   5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
   6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
   7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
   - de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
   - de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
   - de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
   - de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
   - de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;
   8° de professionele reizen van zeevarenden;
   9° de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
   10° de reizen die studiegerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
   11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.
   De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).
   De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij MB 2021-01-26/01, art. 10, 011; Inwerkingtreding : 27-01-2021>
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 28 oktober 2020.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. VERLINDEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Binnenlandse Zaken,
   Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, artikel 4;
   Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikelen 11 en 42;
   Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 181, 182 en 187;
   Gelet op het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
   Gelet op artikel 8, § 2, 1° en 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 oktober 2020;
   Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor begroting, gegeven op 28 oktober 2020;
   Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 28 oktober 2020;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn van vijf dagen, onder meer omwille van de noodzaak om maatregelen te overwegen die gegrond zijn op epidemiologische resultaten die van dag op dag evolueren en waarvan de laatste de maatregelen hebben gerechtvaardigd die worden beslist; dat het zodoende dringend is om bepaalde maatregelen te nemen;
   Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad, die is bijeengekomen op 10, 12, 17 en 27 maart 2020, op 15 en 24 april 2020, op 6, 13, 20 en 29 mei 2020, op 3, 24 en 30 juni 2020, op 10, 15, 23 en 27 juli 2020, op 20 augustus 2020, alsook op 23 september 2020;
   Overwegende de adviezen van de GEES en van CELEVAL;
   Overwegende het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 9 juli 2020;
   Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen verankert; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
   Overwegende artikel 6, 1. c) van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
   Overwegende de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten;
   Overwegende de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en de uitvoeringsbesluiten;
   Overwegende het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano;
   Overwegende de wet van 9 oktober 2020 houdende instemming met het voormelde samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020;
   Overwegende het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;
   Overwegende het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
   Overwegende de "Gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", ter beschikking gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Economie;
   Overwegende de "Gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan", ter beschikking gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
   Overwegende de "Gids betreffende de opening van de horeca om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", ter beschikking gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Economie;
   Overwegende de protocollen bepaald door de bevoegde ministers in overleg met de betrokken sectoren;
   Overwegende de Aanbeveling (EU) van 7 augustus 2020 van de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de aanbeveling 2020/912 over de geleidelijke opheffing van de tijdelijke beperkingen van niet-essentiële reizen naar de EU;
   Overwegende de Aanbeveling (EU) van 2020/1475 van de Raad van 13 oktober 2020 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie;
   Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico;
   Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
   Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande de coronavirus COVID-19 die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;
   Overwegende de inleidende toespraak van de directeur-generaal van de WHO van 12 oktober 2020 die aangaf dat het virus zich voornamelijk verspreidt tussen nauwe contacten en aanleiding geeft tot opflakkeringen van de epidemie die onder controle zouden kunnen worden gehouden door middel van gerichte maatregelen;
   Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 15 oktober 2020, die aangeeft dat de situatie in Europa zeer onrustwekkend is en dat de overdracht en besmettingsbronnen plaatsvinden in de huizen, binnen in publieke plaatsen en bij de personen die de zelfbeschermingsmaatregelen niet correct naleven;
   Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO van 26 oktober 2020, die aangeeft dat het hoogste aantal gevallen van COVID-19 werd gemeld in de week van 19 oktober 2020 en dat alles in het werk moet worden gesteld om de medewerkers van de zorgsector te beschermen; dat scholen en bedrijven kunnen openblijven maar daarvoor compromissen moeten worden gesloten; dat de directeur-generaal bevestigt dat het virus kan worden onderdrukt door snel en bewust in te grijpen;
   Overwegende dat de WHO heeft vastgesteld dat tal van landen een grootschalige besmetting konden verhinderen dankzij bewezen preventie- en bestrijdingsmaatregelen, en dat die maatregelen nog steeds het beste verdedigingsmiddel tegen COVID-19 zijn;
   Overwegende dat ons land sinds 13 oktober 2020 op nationaal niveau in alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid) zit;
   Overwegende dat het daggemiddelde van de nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID-19 in België over de voorbije zeven dagen gestegen is tot 13.858 bevestigde positieve gevallen op 28 oktober 2020;
   Overwegende dat deze nieuwe exponentiële evolutie tot gevolg heeft dat de bezettingsgraad van de ziekenhuizen, in het bijzonder van de diensten van de intensieve zorg, opnieuw kritiek wordt; dat op 28 oktober 2020 in totaal 5554 patiënten werden opgenomen in de Belgische ziekenhuizen; dat op diezelfde datum in totaal 911 patiënten werden opgenomen op de diensten van de intensieve zorg; dat de druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19-zorg toeneemt en dat dit een aanzienlijk effect kan hebben op de volksgezondheid; dat sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval wegens ziekte en dat dit kan leiden tot een tekort aan personeel in de zorgsector; dat de opvang van patiënten op het grondgebied meer en meer onder druk komt te staan;
   Overwegende het aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd en het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan in België sinds 13 maart 2020; dat het aantal overlijdens in België momenteel gemiddeld 59 per dag bedraagt; dat één op vijf overlijdens in Europa vandaag veroorzaakt wordt door COVID-19;
   Overwegende dat ook andere lidstaten van de Europese Unie geconfronteerd worden met een verhoging van het aantal bevestigde besmettingen en maatregelen nemen om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen door onderlinge contacten tussen personen te verminderen;
   Overwegende dat de epidemiologische situatie blijft verslechteren; dat een ongecontroleerde en exponentiële groei van de epidemie moet worden vermeden; dat dus wordt besloten om sommige maatregelen te behouden, andere te verstrengen en nieuwe te nemen;
   Overwegende dat het gevaar zich opnieuw uitstrekt over het gehele nationale grondgebied; dat het van belang is dat er een maximale coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren; dat de lokale overheden evenwel de mogelijkheid hebben om in geval van een toename van de epidemie op hun grondgebied strengere maatregelen te nemen;
   Overwegende dat de burgemeester, wanneer hij vaststelt dat er activiteiten worden uitgeoefend in strijd met dit ministerieel besluit of met toepasselijke protocollen, een bestuurlijke sluiting van de betrokken inrichting kan bevelen in het belang van de openbare gezondheid;
   Overwegende dat het noodzakelijk is dat het zorgsysteem de mogelijkheid behoudt om niet COVID-19 patiënten te verzorgen en alle patiënten in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen, dat de scholen maximaal openblijven, dat de economie maximaal blijft functioneren, en dat mensen niet vereenzamen;
   Overwegende dat de huidige epidemiologische situatie nog steeds een drastische beperking van de sociale contacten en van de toegelaten activiteiten vereist;
   Overwegende dat de experten van CELEVAL aanbevelen om het aantal personen waarmee nauwe contacten worden onderhouden te beperken tot één per maand, wat betekent dat de regels van de social distancing gedurende een bepaalde tijdsduur niet worden toegepast met deze persoon;
   Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische bevolking;
   Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de longen en luchtwegen treft;
   Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt over te dragen van mens op mens; dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;
   Overwegende dat dragen van mondmaskers is verplicht in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke situaties, alsook in elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het alleen voor de strikt noodzakelijke tijd mag worden afgezet, met name om te drinken en te eten, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en slechthorenden; dat het louter gebruik van een mondmasker echter niet volstaat en dat het steeds gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de social distancing de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;
   Overwegende dat de burgers duidelijk geïnformeerd moeten worden over de plaatsen en het tijdstip waarop het mondmasker verplicht moet worden gedragen; dat er dan ook een aanplakking met vermelding van de uren wanneer deze maatregel van kracht is, moet worden geplaatst; dat de aangeduide periode effectief moet overeenkomen met de uren van verwachte volkstoeloop of van hoog transmissierisico;
   Overwegende dat het noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe contacten tussen individuen impliceren en/of een groot aantal personen samenbrengen;
   Overwegende dat het zich daartoe opdringt om het gebruik van de openbare ruimte tussen middernacht en 5 uur 's morgens tijdelijk te beperken om de besmettingsgraad en de overdracht van het virus te beperken;
   Overwegende dat dergelijke beperking op de fundamentele vrijheden proportioneel en in de tijd beperkt moet zijn; dat ze echter noodzakelijk is om het fundamentele recht op leven en op gezondheid van de bevolking te vrijwaren;
   Overwegende dat een gerichte en tijdelijke beperking van het gebruik van de openbare ruimte tussen middernacht en 5 uur 's morgens moet bijdragen tot het verminderen van feestelijkheden,
   samenkomsten en alcoholgebruik in omstandigheden waarbij de maatregelen van social distancing of het dragen van een mondmasker niet toegepast worden en aldus het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken;
   Overwegende dat dergelijke beperking niet van toepassing is op essentiële niet-uitstelbare verplaatsingen;
   Overwegende dat in de provincies Antwerpen en Luxemburg uit de feiten is gebleken dat een beperking op het gebruik van de openbare ruimte gedurende de nacht aanzienlijk heeft bijgedragen tot een sterke daling van het aantal feesten en samenscholingen; dat om ongewenst verplaatsingsgedrag te vermijden aldus een beperking op het gebruik van de openbare ruimte noodzakelijk is, om het sociaal leven zo te reorganiseren dat het risico op besmetting tot een minimum wordt beperkt op een zo kort mogelijke termijn; dat de beperking van het gebruik van de openbare ruimte in de nachtelijke uren er voor zorgt dat in het bijzonder jonge mensen geen feestjes of bijeenkomsten kunnen organiseren op een moment dat ze doorgaans vrij uitgelaten na het nuttigen van drank, de alertheid verliezen om de noodzakelijke fysieke afstand van minstens 1,5 meter in acht te nemen;
   Overwegende dat deze tijdelijke maatregel zich opdringt op het hele grondgebied van het Rijk, gelet op de meest recente epidemiologische gegevens, de zware druk op het zorgsysteem en om een verergering van de situatie in de thans minder zwaar getroffen provincies te voorkomen; dat een verbod op nationale schaal voor een beperkte duurtijd eveneens gerechtvaardigd is om de nefaste gevolgen te voorkomen die een kleinschaliger verbod zou kunnen genereren in termen van het verplaatsen van activiteiten of het omleiden van routes, tot op het ogenblik dat dit anderszins zou blijken;
   Overwegende dat bepaalde activiteiten het risico op besmetting kunnen verhogen, onder meer voor zover ze niet kunnen worden uitgeoefend met een masker op of voor zover ze eerder zullen leiden tot het aannemen van gedrag dat niet in overeenstemming is met de gouden regels, waaronder deze van de social distancing (eten in een restaurant, drinken in een bar, deelnemen aan familie-, studenten- of andere feesten, ...); dat dit de reden is waarom de meeste inrichtingen waar dit soort activiteiten plaatsvinden, gesloten moeten worden;
   Overwegende dat bovendien daartoe het aantal personen aanwezig in een winkel moet worden beperkt; dat contacten op bepaalde plaatsen, met name in de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector moeten worden vermeden; dat de betrokken inrichtingen bijgevolg moeten worden gesloten; dat contacten tijdens sportwedstrijden en jeugdactiviteiten met personen die ouder zijn dan twaalf jaar en het aantal personen dat samenkomt bij bepaalde gelegenheden, zoals huwelijken of begrafenissen, moet worden beperkt; dat deze maatregelen gezien de huidige epidemiologische situatie proportioneel zijn;
   Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, bepaalde bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, nog steeds een specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid;
   Overwegende dat een politiemaatregel houdende een beperking en omkadering van samenscholingen van meer dan vier personen bijgevolg onontbeerlijk en proportioneel is;
   Overwegende dat deze situatie ook nog steeds een beperking noodzakelijk maakt van het maximaal aantal personen dat mag deelnemen aan bepaalde toegelaten samenscholingen;
   Overwegende dat telethuiswerk de regel blijft voor alle functies die zich ertoe lenen en in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat; dat deze maatregel onder meer toelaat om het aantal personen in het openbaar vervoer tijdens de spitsuren te verminderen en om op die manier te vermijden dat ze niet in de mogelijkheid zijn om de regels van de social distancing na te leven; dat het evenwel belangrijk is dat personeelsleden een band behouden met zowel hun collega's als de onderneming, vereniging of dienst waarin of waarvoor zij werken; dat de werkgever goed georganiseerde en beperkte terugkeermomenten kan inplannen voor de telethuiswerkers, met respect voor de sanitaire voorschriften; dat een overleg wordt opgezet met de werkgeversfederaties teneinde een responsabiliserende monitoring te bewerkstelligen, zodat de regel van telewerk toegepast zou worden waar dit moet;
   Overwegende dat, in het kader van de strijd tegen COVID?19 in België, een accurate opvolging nodig is van de gezondheidstoestand van personen die terugkeren uit steden, gemeenten, arrondissementen, regio's of landen, ook binnen het Schengengebied, de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, waarvoor door CELEVAL op basis van objectieve epidemiologische criteria een hoog gezondheidsrisico werd vastgesteld;
   Overwegende dat het arsenaal aan maatregelen in dit ministerieel besluit de registratie van bepaalde persoonsgegevens omvat, teneinde de opvolging van contacten en de opsporing van bepaalde besmettingshaarden te vergemakkelijken; dat het derhalve de taak is van de personen die deze gegevens verwerken om ze te beschermen door alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, met name om ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te voorkomen; dat zij daartoe onder meer rekening kunnen houden met de aanbevelingen die de Gegevensbeschermingsautoriteit op haar website heeft gepubliceerd;
   Overwegende dat nog steeds een beroep wordt gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om de social distancing na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen toe te passen;
   Overwegende dat de hygiënemaatregelen essentieel blijven;
   Overwegende dat buitenactiviteiten waar mogelijk de voorkeur krijgen; dat, indien dit niet mogelijk is, de ruimtes voldoende moeten worden verlucht;
   Overwegende dat het nodig is dat bijkomende voorzorgsmaatregelen worden genomen voor wat betreft mensen die tot een risicogroep behoren;
   Overwegende dat de gezondheidssituatie op regelmatige basis wordt geëvalueerd; dat dit betekent dat striktere maatregelen nooit zijn uitgesloten;
   Overwegende dat de voorziene maatregelen van dien aard zijn om, enerzijds, het aantal acute besmettingen te verminderen en er bijgevolg voor te zorgen dat de diensten van de intensieve zorg de zwaarst getroffen patiënten in de beste omstandigheden kunnen ontvangen, en om, anderzijds, meer tijd te geven aan de wetenschappers om efficiënte behandelingen en vaccins te ontwikkelen; dat deze maatregelen eveneens de contact tracing kunnen vergemakkelijken;
   Overwegende de dringende noodzakelijkheid,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 07-05-2021 GEPUBL. OP 07-05-2021
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3bis; 5; 6; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 15bis; 16; 18; 23; 25; 28)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 27-04-2021 GEPUBL. OP 28-04-2021
  (GEWIJZIGD ART. : 21)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 24-04-2021 GEPUBL. OP 25-04-2021
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 8; 8bis; 9; 13; 15; 19bis; 27; 28; 29bis)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 26-03-2021 GEPUBL. OP 26-03-2021
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 5; 8; 8bis; 15; 19bis; 21; 28)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 20-03-2021 GEPUBL. OP 21-03-2021
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 18; 21; 28; N2)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 06-03-2021 GEPUBL. OP 07-03-2021
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 7bis; 8; 15; 15bis; 18; 21; 25)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 06-02-2021 GEPUBL. OP 07-02-2021
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 6; 8; 15; 21; 28)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 29-01-2021 GEPUBL. OP 29-01-2021
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 15; 18; 21)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 26-01-2021 GEPUBL. OP 26-01-2021
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3bis; 8; 15; 20; 21; N1; N2; N3)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 14-01-2021 GEPUBL. OP 15-01-2021
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 12-01-2021 GEPUBL. OP 12-01-2021
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 3bis; F5; 7; 8; 15bis; 21; 22; 28)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 24-12-2020 GEPUBL. OP 24-12-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 21)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21-12-2020 GEPUBL. OP 21-12-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 21)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 20-12-2020 GEPUBL. OP 20-12-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 21)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 19-12-2020 GEPUBL. OP 20-12-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 8; 21; 22)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 11-12-2020 GEPUBL. OP 11-12-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 17)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 28-11-2020 GEPUBL. OP 29-11-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 5; 7; 8; 9; 12; 13; 15; 15bis; 18bis; 26; 27; 28; N)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 01-11-2020 GEPUBL. OP 01-11-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 5; 6; 7bis; 8; 13; 15; 16; 17; 25; 28; 30; N)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 36 uitvoeringbesluiten 17 gearchiveerde versies
  Franstalige versie