J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/10/27/2020043799/justel

Titel
27 OKTOBER 2020. - Wet tot wijziging van de artikelen 5 § 2 en 6 van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Bron :
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
Publicatie : 30-11-2020 nummer :   2020043799 bladzijde : 83950       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-10-27/05
Inwerkingtreding : 10-12-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2020030927       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden de woorden "28 februari 2021" vervangen door de woorden "28 februari 2022".

  Art. 3. In artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden de woorden "31 december 2020" vervangen door de woorden "31 december 2021".

  Art. 4. De Koning kan de bij artikelen 2 en 3 gewijzigde bepaling opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, op 27 oktober 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Maatschappelijke integratie
K. LALIEUX
Met 's Lands zegel gezegeld:
De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken - 55K1528 Integraal Verslag : 8 oktobre 2020.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie