J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/10/16/2020015777/justel

Titel
16 OKTOBER 2020. - Decreet tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, wat de invoering van een minnelijke onderhandelingstermijn betreft

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 20-10-2020 nummer :   2020015777 bladzijde : 75534       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-10-16/01
Inwerkingtreding : 01-12-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2017040219       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

  Art. 2. Aan artikel 2 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "8° minnelijke onderhandelingstermijn: de door de onteigenende instantie geraamde termijn van maximaal één jaar waarbinnen de onderhandelingsplicht, vermeld in titel 3, hoofdstuk 2, van toepassing is.".

  Art. 3. Aan artikel 10, § 1, van hetzelfde decreet wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "6° de minnelijke onderhandelingstermijn.".

  Art. 4. Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
  "Art. 15. De onteigenende instantie brengt wie zij wenst te onteigenen met een beveiligde zending op de hoogte van de minnelijke onderhandelingstermijn, die aanvangt op de derde dag na de postdatum van de zending.
  De onteigenende instantie onderneemt binnen de minnelijke onderhandelingstermijn een aantoonbare poging om via onderhandelingen het te onteigenen onroerend goed of zakelijk recht minnelijk te verwerven. Deze onderhandelingsplicht van de onteigenende instantie vervalt bij het verstrijken van de minnelijke onderhandelingstermijn of als diegene die zij wenst te onteigenen uitdrukkelijk het aanvatten of verder voeren van onderhandelingen heeft afgewezen. De Vlaamse Regering kan de omstandigheden waaruit die afwijzing van het aanvatten of verder voeren van onderhandelingen blijkt, nader bepalen.
  Na het verval van de in het tweede lid bedoelde onderhandelingsplicht en na het verstrijken van de in artikel 16, eerste lid, bedoelde termijn kan de onteigenende instantie de dagvaarding bij de vrederechter, zoals omschreven in artikel 46, betekenen.".

  Art. 5. Dit decreet treedt in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad en is van toepassing op onteigeningen waarvoor het voorlopig onteigeningsbesluit wordt opgemaakt op of na de dag van inwerkingtreding.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 16 oktober 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen,
B. SOMERS
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,
M. DIEPENDAELE
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
L. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
   DECREET tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, wat de invoering van een minnelijke onderhandelingstermijn betreft

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2019-2020 Stukken: - Voorstel van decreet : 401 - Nr. 1 - Advies van de Raad van State : 401 - Nr. 2 - Amendementen : 401 - Nr. 3 - Verslag : 401 - Nr. 4 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 401 - Nr. 5 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 14 oktober 2020.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie