J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/07/31/2020042848/justel

Titel
31 JULI 2020. - Wet over de luchtwaardigheid van de militaire luchtvaartuigen

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER.LANDSVERDEDIGING
Publicatie : 10-09-2020 nummer :   2020042848 bladzijde : 65976       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-07-31/27
Inwerkingtreding :
01-09-2021
onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
  1° "luchtvaartuig": elk toestel dat in de dampkring kan worden gehouden als gevolg van de krachten die de lucht erop uitoefent;
  2° "militair luchtvaartuig": elk luchtvaartuig dat is ingeschreven in het militaire luchtvaartregister;
  3° "luchtwaardigheid": toestand van een luchtvaartuig waarin het luchtwaardig is met inachtneming van de vastgestelde veiligheids-doelstellingen ten aanzien van de personen aan boord en derden;
  4° "luchtwaardigheidseisen": alle technische voorwaarden waaraan de militaire luchtvaartuigen, de organisaties en de personeelsleden met betrekking tot de luchtwaardigheid moeten voldoen, teneinde voor de veiligheid van de personen aan boord of van derden te zorgen;
  5° "product": een militair luchtvaartuig dan wel een motor of propeller waarmee een militair luchtvaartuig wordt uitgerust;
  6° "onderdelen en uitrustingsstukken": elk instrument, apparaat, mechanisme, onderdeel, toestel, accessoire of toebehoren, met inbegrip van communicatieapparatuur, dat wordt gebruikt of bedoeld is voor gebruik bij de vluchtuitvoering met of bij de controle tijdens de vlucht van een luchtvaartuig en dat is geļnstalleerd in of bevestigd aan het luchtvaartuig; de componenten van de structuur, van de luchtvaartelektronica, van de motor en van de propellers vallen eveneens onder deze definitie;
  7° "certificering": elke vorm van erkenning dat een product, onderdeel of uitrustingsstuk, organisatie of persoon voldoet aan de eisen van toepassing, alsmede de afgifte van het bijbehorende certificaat waaruit blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan;
  8° "certificaat": elke goedkeuring, elk bewijs van bevoegdheid of elk ander document dat bij certificering wordt afgegeven;
  9° "gekwalificeerde instantie": een orgaan waaraan het verrichten van een specifieke certificeringstaak kan worden toevertrouwd;
  10° "initiėle luchtwaardigheid": alle taken die tot de afgifte van een certificaat hebben geleid;
  11° "luchtwaardigheidscontrole": alle uit te voeren taken om te waarborgen dat de condities op grond waarvan een certificaat is afgegeven op peil blijven gedurende de hele levensduur van het product;
  12° "permanente luchtwaardigheid": alle processen die erop gericht zijn dat het luchtvaartuig op elk ogenblik van zijn operationele levensduur beantwoordt aan de vigerende luchtwaardigheidseisen en dat het veilig kan worden gebruikt;
  13° "Belgian Military Airworthiness Authority": de certificerings- en controleautoriteit inzake de luchtwaardigheid van de militaire luchtvaartuigen, afgekort BMAA;
  14° "typecertificaat": certificaat waaruit blijkt dat een product voldoet aan de luchtwaardigheidsspecificaties;
  15° "luchtwaardigheidsspecificaties": gedetailleerde technische beschrijving van de luchtwaardigheidseisen naargelang van de ver-schillende productsoorten (lijnvliegtuig, helikopter, luchtballon, enzovoort).

  Art. 3. Worden als luchtwaardig beschouwd, de militaire luchtvaartuigen die voldoen aan de luchtwaardigheidsspecificaties.

  Art. 4. De certificering van militaire luchtvaartuigen wordt vastgesteld door de Koning. Hij bepaalt in het bijzonder het volgende:
  1° de luchtwaardigheidsspecificaties waaraan de militaire luchtvaartuigen moeten voldoen;
  2° de voorwaarden voor het afleveren, het behouden, het wijzigen, het opschorten en het intrekken van de certificaten;
  3° de taken van de gekwalificeerde instanties.

  Art. 5. Er wordt een certificerings- en controleautoriteit voor de luchtwaardigheid van de militaire luchtvaartuigen opgericht, hierna Belgian Military Airworthiness Authority (BMAA) genoemd.
  Tot de bevoegdheden van de BMAA behoren meer bepaald de activiteiten die verband houden met:
  1° de initiėle luchtwaardigheid zoals de typecertificering en de luchtwaardigheidscontrole van de producten, de onderdelen en de uitrustingsstukken en op de ontwerp- en productieorganisaties;
  2° de permanente luchtwaardigheid van de producten, de onderdelen en de uitrustingsstukken, alsook met de certificering van de gekwalificeerde instanties en van het personeel dat bij die taken betrokken is.
  De Koning bepaalt de nadere regels met betrekking tot de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de BMAA.
  De Koning kan de BMAA belasten met bijkomende missies die verband houden met de luchtwaardigheid van de militaire luchtvaartuigen.

  Art. 6. Voor de certificaten of voor enig ander gelijkwaardig document die door de Belgische burgerluchtvaartautoriteiten, door een buitenlandse autoriteit of door een publiekrechtelijke instelling worden afgeleverd of die door een door die autoriteiten of die instelling erkende technische dienst worden opgesteld, kan de Koning de voorwaarden en de nadere regels vaststellen op grond waarvan die documenten gelijkwaardig worden geacht met die welke overeenkomstig artikel 5 worden afgeleverd.

  Art. 7. De dienstverrichtingen met het oog op het afleveren van certificaten door de BMAA worden tegen betaling uitgevoerd. De Koning kan uitzonderingen op de retributiebeginselen vaststellen.
  De Koning bepaalt de tarieven, de toepassingsvoorwaarden en de betalingsregeling.

  Art. 8. Deze wet treedt in werking op de door de Koning bepaalde datum, uiterlijk op de eerste dag van de twaalfde maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands Zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 31 juli 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Mobiliteit, belast met skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen,
Fr. BELLOT
De Minister van Defensie,
Ph. GOFFIN
Met `s Lands zegel gezegeld,
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2019-2020 Kamer van Volksvertegenwoordigers Parlementaire bescheiden: Doc. Kamer nr. 55-1339 001: Wetsvoorstel. 002: Verslag 003: Tekst aangenomen door de Commissie voor mobiliteit, overheidsbedrijven en federale instellingen 004: Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd Zie ook: Integraal verslag: 15 en 16 juli 2020

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie