J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/07/07/2020042287/justel

Titel
7 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Raad van State

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 15-07-2020 nummer :   2020042287 bladzijde : 53674       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-07-07/02
Inwerkingtreding : 15-07-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het reglement van orde, aangenomen op 18 februari 2020 door de algemene vergadering van de Raad van State, dat gevoegd is als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Binnenlandse zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.
  (NOTA : voor het reglement van orde, zie 2020-02-18/03)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 7 juli 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DE CREM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, artikel 101, eerste lid, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op het advies van de auditeur-generaal en de adjunct-auditeur-generaal, gegeven op 16 januari 2020;
   Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie