J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/03/23/2020030482/justel

Titel
23 MAART 2020. - Wet tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 02-04-2020 nummer :   2020030482 bladzijde : 24155       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-03-23/11
Inwerkingtreding : 01-06-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. Voor de toepassing van deze wet worden onder "inrichtingen van klasse I" verstaan: de inrichtingen bedoeld in artikel 3, 3.1, a), van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

  Art. 3. Eenieder die, behoudens toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken, de klasse I-inrichtingen niet wazig maakt op de commerciŽle weergave van satellietbeelden alsook eenieder die, behoudens toestemming van diezelfde minister, luchtfoto's van die inrichtingen maakt en deze foto's of reproducties ervan publiceert, tentoonstelt, verkoopt of verspreidt op het grondgebied van het Rijk of daarbuiten, wordt bestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot honderd euro.
  Naast de in het eerste lid bedoelde straffen beveelt de rechter de staking van de onrechtmatige daad, op straffe van een dwangsom.

  Art. 4. ß 1. Eenieder die, behoudens toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken, de inrichtingen waarvan de lijst wordt bepaald bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad niet wazig maakt op de commerciŽle weergave van satellietbeelden alsook eenieder die, behoudens toestemming van diezelfde minister, luchtfoto's van die inrichtingen maakt en deze foto's of reproducties ervan publiceert, tentoonstelt, verkoopt of verspreidt op het grondgebied van het Rijk of daarbuiten, wordt bestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot honderd euro.
  Naast de in het eerste lid bedoelde straffen beveelt de rechter de staking van de onrechtmatige daad, op straffe van een dwangsom.
  ß 2. Voor elk koninklijk besluit dat wordt uitgevaardigd krachtens paragraaf 1, eerste lid, wordt het advies ingewonnen van de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, en die besluiten worden geacht geen gevolgen te hebben gehad indien ze binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding ervan niet bij wet zijn bekrachtigd.

  Art. 5. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 23 maart 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
P. DE CREM
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Parlementair bescheiden : Doc 55 - 0412. Integraal verslag : 12 maart 2020.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie