J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/02/21/2020020502/justel

Titel
21 FEBRUARI 2020. - Wet tot invoering van diverse fiscale overgangsbepalingen wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland uit de Europese Unie
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-03-2020 en tekstbijwerking tot 29-12-2020) Zie wijziging(en)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 12-03-2020 nummer :   2020020502 bladzijde : 14923       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-02-21/02
Inwerkingtreding :
22-03-2020
01-01-2021


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2019030336        2002003381       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL 1. - ALGEMENE BEPALING
Art. 1
TITEL 2. - WIJZIGINGEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Art. 2-3
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de programmawet van 2 augustus 2002
Art. 4-5
HOOFDSTUK 3.
Art. 6-11
TITEL 3. - INWERKINGTREDING
Art. 12
TITEL 4. - TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED
Art. 13

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL 1. - ALGEMENE BEPALING

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  TITEL 2. - WIJZIGINGEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN

  HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

  Art. 2. In titel X van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, wordt een artikel 544 ingevoegd, luidende:
  "Art. 544. § 1. Voor de toepassing van artikel 59, § 1, eerste lid, 1° en van de bepalingen van titel II, hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2bis, wordt het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland gelijkgesteld met een lidstaat van de Europese Unie voor overeenkomsten ten laatste afgesloten op 31 december 2020.
  § 2. Voor de toepassing van artikel 2753, § 1, derde lid, 1°, wordt het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland gelijkgesteld met een lidstaat van de Europese Unie voor samenwerkingsovereenkomsten ten laatste afgesloten op 31 december 2020 en dit tot het initieel voorziene einde van deze overeenkomsten.
  § 3. Voor de toepassing van artikel 192, § 3, wordt het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland gelijkgesteld met een lidstaat van de Europese Unie voor de tot en met 31 december 2020 verwezenlijkte meerwaarden.
  § 4. Voor de toepassing van de artikelen 184bis, § 4 en § 5, 184ter, § 2, achtste lid, 211, § 1, vierde en vijfde lid, en § 2, zesde lid, 214bis, inleidende zin, 229, § 4, derde tot tiende lid en 231, § 2, wordt het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland gelijkgesteld met een lidstaat van de Europese Unie voor verrichtingen of overbrengingen die ten laatste op 31 december 2020 zijn bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.".

  Art. 3. In titel X van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 545 ingevoegd, luidende:
  "Art. 545. Voor de toepassing van de artikelen 171, 3° quater, en 269, § 1, 3°, worden voor wat betreft de tot 31 december 2025 betaalde of toegekende inkomsten, de in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland gelegen onroerende goederen die de uitkerende vennootschap reeds op 31 december 2020 rechtstreeks of onrechtstreeks in haar bezit had en deze sindsdien ononderbroken tot en met de dag van de betaling of toekenning van de inkomsten in haar bezit heeft gehouden, als in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gelegen onroerende goederen beschouwd.".

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de programmawet van 2 augustus 2002

  Art. 4. In de programmawet van 2 augustus 2002, wordt een titel XV ingevoegd, luidende:
  "Titel XV. Overgangsbepalingen"

  Art. 5. In titel XV, van de programmawet van 2 augustus 2002, wordt een artikel 208 ingevoegd, luidende:
  "Art. 208. Voor de toepassing van de artikelen 115 tot 120 of 124, wordt het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland gelijkgesteld met een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot aan het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk dat ten laatste afsluit op 31 december 2020.
  Wanneer het belastbaar tijdperk niet overeenstemt met het kalenderjaar, in het geval de belastingplichtige ten gevolge van het verlaten van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland uit de Europese Economische Ruimte, niet langer voldoet aan de voorwaarden vermeld in punt 2.2, tweede lid of in punt 3.1, leden 8 en 9, van de Mededeling C(2004) 43 van de Commissie - Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer, is de forfaitaire belasting aan de hand van de tonnage overeenkomstig de artikelen 115 tot 120 of 124 niet van toepassing voor het volledige belastbaar tijdperk.".

  HOOFDSTUK 3.
  <Opgeheven bij W 2020-12-20/05, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij W 2020-12-20/05, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij W 2020-12-20/05, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij W 2020-12-20/05, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij W 2020-12-20/05, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij W 2020-12-20/05, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij W 2020-12-20/05, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  TITEL 3. - INWERKINGTREDING

  Art. 12. § 1. De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van titel 2.
  De artikelen 4 en 5 kunnen echter enkel in werking treden na een positieve beslissing van de Europese Commissie in gevolge de aanmelding van de in deze artikelen bedoelde wijzigingen.
  § 2. Indien het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland op een datum die plaatsvindt na 31 december 2020 de Europese Unie verlaat zonder terugtrekkingsakkoord overeenkomstig artikel 50 VEU, wijzigt de Koning door middel van een in Ministerraad overlegd besluit eveneens de data vermeld in de artikelen 2 tot 10 in functie van deze latere datum en overeenkomstig de volgende modaliteiten:
  - de datum van 31 december 2020, door de datum van 31 december van het jaar waarin de laatste dag waarop het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt van de Europese Unie, plaatsvindt;
  - de datum van 31 december 2025, door de datum van 31 december van het vijfde kalenderjaar dat volgt op het jaar van de laatste dag waarop het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt van de Europese Unie.
  Indien het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland de Europese Unie verlaat overeenkomstig artikel 50 VEU met een terugtrekkingsakkoord en de transitieperiode wordt verlengd tot na 31 december 2020, wijzigt de Koning door middel van een in Ministerraad overlegd besluit eveneens de data vermeld in de artikelen 2 tot 10 overeenkomstig de volgende modaliteiten:
  - de datum van 31 december 2020, door de datum van 31 december van het jaar waarin de transitieperiode eindigt;
  - de datum van 31 december 2025, door de datum van 31 december van het vijfde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de transitieperiode eindigt.
  § 3. De Koning zal bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, onmiddellijk indien ze in zitting is, zo niet bij de opening van de eerstvolgende zitting, een wetsontwerp indienen tot bekrachtiging van de in uitvoering van het in de tweede paragraaf genomen besluit. Dit besluit wordt geacht geen uitwerking te hebben gehad indien het niet bij wet is bekrachtigd binnen de twaalf maanden na de datum van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

  TITEL 4. - TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED

  Art. 13. Voor de toepassing van deze wet, wordt Gibraltar geacht deel uit te maken van "het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 21 februari 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiėn,
A. DE CROO
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 20-12-2020 GEPUBL. OP 29-12-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 7; 8; 9; 10; 11)
 • -------------------------------------INWERKINGTREDING DOOR-------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-12-2020 GEPUBL. OP 29-12-2020
  (BETROKKEN ART. : 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-0948. Integraal verslag: 13 februari 2020.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie