J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2019/05/02/2019030680/justel

Titel
2 MEI 2019. - Wet betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/ weduwe" in de administratieve akten

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 11-07-2019 nummer :   2019030680 bladzijde : 70007       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-05-02/51
Inwerkingtreding : 21-07-2019

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene bepaling
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. § 1. De Koning bepaalt de lijst met de documenten waarvoor de mededeling van de burgerlijke staat van een burger noodzakelijk is. In die lijst wordt een onderscheid gemaakt tussen de documenten waarvoor het behoud van de termen "uit de echt gescheiden" of "weduwnaar/weduwe" strikt noodzakelijk is en de documenten waarvoor zulks niet het geval is.
  § 2. De diensten die toegang hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen of tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid maken op de documenten die zij voorleggen geen melding van de burgerlijke staat van de betrokken personen, behalve op de documenten die zijn opgenomen in de in paragraaf 1 bedoelde lijst.
  § 3. Bij de mededeling van de burgerlijke staat op de in paragraaf 1 bedoelde documenten waarvoor het behoud van de termen "uit de echt gescheiden" of "weduwnaar/weduwe" niet strikt noodzakelijk is, wordt de staat "uit de echt gescheiden" of "weduwnaar/weduwe" op verzoek van de betrokkene aangegeven door de vermelding "ongehuwd".
  De Koning bepaalt de nadere regels voor dit verzoek.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 2 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
P. DE CREM
De Minister van Sociale Zaken,
M. DE BLOCK
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Parlementair bescheiden : Doc 54-2873 Integraal verslag : 04.04.2019

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie