J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2018/11/30/2018015281/justel

Titel
30 NOVEMBER 2018. - Decreet betreffende de gebouwenpas

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 17-12-2018 nummer :   2018015281 bladzijde : 99088       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-11-30/08
Inwerkingtreding : 27-12-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

  Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:
  1° gebouwenpas: een instrument om gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie uit te wisselen en mogelijk digitaal op te slaan;
  2° houder van een zakelijk recht: een persoon met een recht van eigendom of een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik met betrekking tot een gebouw of een grond, zoals geregistreerd door het federale bestuur bevoegd voor de patrimoniumdocumentatie.

  Art. 3. De diensten van de Vlaamse overheid voorzien in de uitbouw van een gebouwenpas.
  De woningpas is de gebouwenpas voor woningen.
  De gebouwenpas is gericht op het realiseren van een duurzaam, kwalitatief en energiezuinig gebouwenpark door:
  1° het informeren van de burger. Hiertoe deelt de overheid informatie via dienstenintegratie op maat van de burger;
  2° het faciliteren van de communicatie tussen de burger, de onderneming en de overheid.

  Art. 4. De gebouwenpas omvat gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie, zoals attesten, keuringen, vergunningen, technische gegevens, open data, die beschikbaar zijn in verschillende databanken van de Vlaamse overheid.
  In dit artikel wordt verstaan onder `open data': geografische gegevensbronnen en geografische diensten die het voorwerp zijn van publieke toegang met toepassing van hoofdstuk VII, afdeling III, van het GDI-decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
  De gebouwenpas kan worden aangevuld met informatie die ter beschikking wordt gesteld door andere overheden of instanties.
  De Vlaamse Regering kan de verdere inhoud van de gebouwenpas bepalen.

  Art. 5. Elke houder van een zakelijk recht heeft toegang tot de gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie die over zijn gebouw of grond, en zijn omgeving in de gebouwenpas wordt weergegeven.
  Elke houder van een zakelijk recht kan een derde machtigen om de gegevens in de gebouwenpas te raadplegen.

  Art. 6. Elke houder van een zakelijk recht of de door hem gemachtigde derde kan, binnen de grenzen van de technische en inhoudelijke mogelijkheden die de Vlaamse Regering daarvoor biedt, gegevens in de gebouwenpas aanvullen en de door hem aangevulde gegevens verwijderen.
  Iedere aanvulling van gegevens wordt in de gebouwenpas voorafgegaan door informatie over de finaliteit van de gegevens.

  Art. 7. De diensten van de Vlaamse overheid mogen de aangevulde gegevens bijhouden en kunnen deze mits toestemming van de houder van een zakelijk recht raadplegen.
  De diensten van de Vlaamse overheid kunnen alle gegevens in de gebouwenpas geanonimiseerd verwerken voor monitoring, evaluatie en onderzoek.
  De Vlaamse Regering kan de gevallen bepalen waarin het mogelijk is om deze gegevens geanonimiseerd ter beschikking te stellen van derden en bepaalt onder welke voorwaarden deze gegevens mogen worden gebruikt.

  Art. 8. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels voor de werking van de gebouwenpas, zoals:
  1° regels over de verantwoordelijkheid om gegevens bij te houden en te verwerken;
  2° regels over de termijn gedurende welke gegevens worden bijgehouden;
  3° regels over de toegang tot de gebouwenpas en de identificatie daarvoor.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 30 november 2018.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Begroting, Financiėn en Energie,
B. TOMMELEIN
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
L. HOMANS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
   Decreet betreffende de gebouwenpas

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2018-2019 Stukken: - Ontwerp van decreet : 1703 - Nr. 1. - Verslag : 1703 - Nr. 2. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1703 - Nr. 3. Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 21 november 2018.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie