J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2018/06/11/2018031548/justel

Titel
11 JUNI 2018. - Wet tot invoering van de GecoŲrdineerde Universele Tijd (UTC) als basis voor de wettelijke tijd in BelgiŽ

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 10-09-2018 nummer :   2018031548 bladzijde : 69325       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-06-11/08
Inwerkingtreding : 20-09-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. De meeteenheid van de wettelijke tijd in BelgiŽ is de seconde zoals bepaald in artikel VIII.35, ß 1, van het Wetboek van economisch recht.

  Art. 3. De wettelijke tijd in BelgiŽ is gelijk aan de GecoŲrdineerde Universele Tijd (UTC) vermeerderd met zestig minuten tijdens een periode van wintertijd en met honderdtwintig minuten tijdens een periode van zomertijd.
  De periodes waarin wintertijd en zomertijd van toepassing zijn, worden bepaald door de Koning.
  UTC (Universal Time Coordinated) is de internationale tijdnorm zoals berekend door het "Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)".

  Art. 4. De Koning kan de regels bepalen voor de bekendmaking van de wettelijke tijd in BelgiŽ.

  Art. 5. De Koning brengt aan de wettelijke tijd de wijzigingen aan die nodig zijn ten gevolge van inzonderheid de internationale afspraken van de UTC.

  Art. 6. Worden opgeheven:
  1į de wet van 29 april 1892 houdende eenmaking van het uur in BelgiŽ;
  2į de wet van 7 februari 1920 houdende de wijziging der wet van 29 april 1892 tot vaststelling van het wettelijk uur in BelgiŽ.

  Art. 7. Deze wet mag worden geciteerd als " Wet universele tijd ".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 11 juni 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid,
Z. DEMIR
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-2280. Integraal verslag : 3 mei 2018.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie