J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2018/04/20/2018011941/justel

Titel
20 APRIL 2018. - Decreet houdende de invoering van sociale-impactobligaties
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-05-2018 en tekstbijwerking tot 17-04-2019)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 08-05-2018 nummer :   2018011941 bladzijde : 38615       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2018-04-20/04
Inwerkingtreding : 18-05-2018

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2011035642       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8, 8/1, 9

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

  Art. 2. In dit voorstel van decreet wordt verstaan onder:
  1° lokale besturen: gemeenten, provincies, autonome gemeentebedrijven, autonome provinciebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en kerkbesturen;
  2° impactinvesteerder: een partij of persoon die acties financiert die gericht zijn op het bereiken van een meetbaar maatschappelijk doel;
  3° uitvoerende partij: een professionele partij die acties uitvoert die gericht zijn op het bereiken van een meetbaar maatschappelijk doel;
  4° beoordelaar: een partij die evalueert of een bepaald meetbaar maatschappelijk doel bereikt werd en zich daarbij baseert op data;
  5° sociale-impactobligatie: een schriftelijke overeenkomst tussen een of meer impactinvesteerders, een uitvoerende partij, een beoordelaar en een overheid, waarbij de impactinvesteerder de uitvoerende partij financiert met het oogmerk een vooropgesteld meetbaar maatschappelijk doel te bereiken. Daarbij betaalt de overheid de financiering hetzij niet, hetzij gedeeltelijk of geheel terug aan de impactinvesteerder, afhankelijk van het behalen van vooraf vastgelegde doelen die worden gemeten en geėvalueerd door de beoordelaar. Er kan een rentevergoeding worden toegekend;
  6° SIO-project: een maatschappelijk project dat gefinancierd wordt door een sociale-impactobligatie;
  7° intermediair: een partij die de contracterende partijen van een sociale-impact-obligatie begeleidt bij de totstandkoming of uitvoering van een sociale-impact-obligatie;
  8° Vlaams SIO-project: een SIO-project dat de Vlaamse Regering erkent als Vlaams SIO-project en waarbij de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, of de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid of de publiek- en privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap of van het Vlaamse Gewest, de deelnemende overheid zijn;
  9° lokaal SIO-project: een SIO-project waarbij een lokaal bestuur de deelnemende overheid is.

  Art. 3. De beoordelaar is neutraal bij de meting en evaluatie van het meetbaar maatschappelijk doel dat in de sociale-impactobligatie is vastgelegd. De contractueel bepaalde vergoeding van de beoordelaar kan niet rechtstreeks, en evenmin onrechtstreeks afhankelijk zijn van de uitgebrachte evaluatie over het SIO-project.
  De beoordelaar is gedurende de hele levensloop van het SIO-project niet verbonden of geassocieerd met de impactinvesteerder, en evenmin met de uitvoerende partij of met de aan die partij verbonden of geassocieerde vennootschappen, zoals is bepaald in het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999.
  Bestuurders en werknemers van de beoordelaar kunnen gedurende de hele levensloop van het SIO-project geen bestuurder of werknemer zijn bij de impactinvesteerder of bij de uitvoerende partij, en evenmin bij de vennootschappen die met de impactinvesteerder of de uitvoerende partij verbonden of geassocieerd zijn, zoals is bepaald in het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999.
  De beoordelaar heeft gedurende de hele levensloop van het SIO-project geen andere contractuele relatie met de impactinvesteerder en de uitvoerende partij, en evenmin met de vennootschappen die met de impactinvesteerder of de uitvoerende partij verbonden of geassocieerd zijn, zoals is bepaald in het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999. De beoordelaar kan een contract als beoordelaar aangaan in een ander SIO-project met dezelfde impactinvesteerder of uitvoerende partij. In dat geval staat in de eindevaluatie van het SIO-project uitleg over de onderlinge onafhankelijkheid van de metingsactiviteiten en evaluaties van beide SIO-projecten.
  De Vlaamse Regering kan de voorwaarden waaraan een beoordelaar moet voldoen, verder bepalen. Ze kan daarnaast een exhaustieve lijst opstellen van partijen die kunnen optreden als beoordelaar in een SIO-project en ze kan de werkwijze van de beoordelaars verder bepalen.

  Art. 4. Een intermediair kan de contracterende partijen begeleiden bij de totstandkoming en de uitvoering van een SIO-project. De vergoeding van de intermediair varieert niet in functie van de gemeten resultaten en de uitgebrachte evaluaties.
  De Vlaamse Regering kan de voorwaarden waaraan een intermediair moet voldoen, verder bepalen. Ze kan daarnaast een exhaustieve lijst opstellen van partijen die kunnen optreden als intermediair in een SIO-project en kan de te volgen werkwijze van intermediairs verder bepalen.

  Art. 5. De Vlaamse Regering kan voor de Vlaamse SIO-projecten de verdere voorwaarden bepalen waaraan een uitvoerende partij moet voldoen. Voor lokale SIO-projecten bepaalt de Vlaamse Regering de verdere voorwaarden waaraan een uitvoerende partij moet voldoen.

  Art. 6. De looptijd van een sociale-impactobligatie, vanaf het ogenblik dat de overeenkomst wordt gesloten tot aan de eindbeoordeling, bedraagt minimaal een jaar en maximaal vijf jaar.
  Het voorbereidend traject voor het sluiten van een SIO-project wordt in een afzonderlijke overeenkomst vastgelegd. Het voorbereidend traject kan worden gesubsidieerd.
  De Vlaamse Regering kan een bovengrens voor de rentevergoeding, vermeld in artikel 2, 5°, bepalen.
  De Vlaamse Regering kan voor de Vlaamse SIO-projecten de erkenningsvoorwaarden verder bepalen. Voor lokale SIO-projecten bepaalt de Vlaamse Regering de verdere erkenningsvoorwaarden.

  Art. 7. Als ofwel de uitvoerende partij, ofwel de impactinvesteerder, ofwel de eventuele intermediair niet langer in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen, ontstaan er geen bijkomende rechten voor de andere partijen ten opzichte van de contracterende overheid. De contracterende overheid kan evenwel de nodige schikkingen treffen om het project te vrijwaren van stopzetting, rekening houdend met de rechten van de overblijvende partijen.
  Als de beoordelaar zijn contractuele verplichtingen niet langer kan nakomen, wordt in onderlinge overeenstemming een nieuwe beoordelaar aangewezen. Bij gebrek aan overeenstemming wordt het project van rechtswege beėindigd.

  Art. 8. De beoordelaar stelt op regelmatige tijdstippen alle gemeten data, met respect voor de privacywetgeving, ter beschikking van de contracterende overheid. Het interval tussen die tijdstippen bedraagt maximaal drie maanden. De beoordelaar levert die data in een formaat dat geschikt is voor een opendatatoepassing.

  Art. 8/1. [1 De Vlaamse Regering wordt belast met de evaluatie van de Vlaamse SIO-projecten. Op basis van die evaluatie formuleert ze aanbevelingen en maakt ze die bekend met het oog op de verdere kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van Vlaamse SIO-projecten.
   De Vlaamse Regering organiseert op verzoek ook de facilitaire ondersteuning van SIO-projecten van lokale besturen of ermee verbonden rechtspersonen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2019-03-29/19, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 27-04-2019>
  

  Art. 9. In titel V, hoofdstuk 1, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt een artikel 56bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Art. 56bis. De geplande terugbetaling van een voorfinanciering, inclusief rente-vergoeding, verricht door een impactinvesteerder in het kader van een SIO-project als vermeld in het decreet van 20 april 2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties, is een bijzondere vorm van projectsubsidie.".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 20 april 2018.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Begroting, Financiėn en Energie,
B. TOMMELEIN
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
L. HOMANS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
   Decreet houdende de invoering van sociale-impactobligaties

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 29-03-2019 GEPUBL. OP 17-04-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 8/1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Zitting 2017-2018 Stukken: - Voorstel van decreet : 1426 - Nr. 1 - Verslag : 1426 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1426 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 28 maart 2018.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie