J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2017/11/21/2017014256/justel

Titel
21 NOVEMBER 2017. - Wet betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 15-12-2017 en tekstbijwerking tot 07-05-2019)

Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
Publicatie : 15-12-2017 nummer :   2017014256 bladzijde : 112418       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-11-21/11
Inwerkingtreding : 15-12-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1-3
HOOFDSTUK 2. - Compensatie aan bedrijven getroffen door de fipronilcrisis
Art. 4-7
HOOFDSTUK 3. - Financiering
Art. 8-9
HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen
Art. 10-11

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. Deze wet is van toepassing op de door de bedrijven geleden schade met het oog op het beveiligen van de veiligheid van de voedselketen.

  Art. 3. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
  1° "fipronilcrisis" : het geheel van buitengewone gebeurtenissen verbonden met de infiltratie van fipronil in de pluimveeketen, in Belgiė vastgesteld in 2017, en de maatregelen die de overheid ingevolge deze vaststelling heeft genomen om te beletten dat potentieel gecontamineerde, voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde producten van dierlijke oorsprong in de handel komen of blijven of om in het belang van de volksgezondheid te zorgen voor de vernietiging van dieren of producten die werden geblokkeerd;
  2° "bedrijf" : operator bedoeld in artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, die activiteiten uitoefenen die verband houden met de stadia van productie, verwerking en distributie van pluimvee, eieren, eiproducten en hun afgeleiden;
  3° "Verdrag" : het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  4° "Commissie" : de Europese Commissie;

  HOOFDSTUK 2. - Compensatie aan bedrijven getroffen door de fipronilcrisis

  Art. 4. Binnen de grenzen toegestaan door de Commissie krachtens artikel 107, lid 2, b), van het Verdrag kan de Staat een compensatie toekennen aan bedrijven ten einde de materiėle schade te dekken die deze bedrijven hebben geleden ten gevolge van de fipronilcrisis en de door de federale overheid genomen maatregelen teneinde het beveiligen van veiligheid van de voedselketen. De schade zal geheel dan wel gedeeltelijk worden gecompenseerd op grond van de door de Koning bepaalde criteria.

  Art. 5. § 1. Een bedrijf komt enkel in aanmerking voor een compensatie met toepassing van artikel 4 voor zover het :
  1° het bewijs levert van de geleden schade en van een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen deze schade en de fipronilcrisis;
  2° aantoont dat de gevraagde compensatie de geleden schade niet overtreft, rekening houdend, in voorkomend geval, met alle andere federale en regionale overheidscompensaties die het bedrijf reeds heeft bekomen omwille van de fipronilcrisis, en met de vergoedingen die het heeft verkregen of waarop het recht heeft krachtens verzekeringspolissen of bij wege van schadevergoeding ingevolge contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van derden;
  3° geen onregelmatigheden heeft begaan ten aanzien van de maatregelen genomen door de overheid in het kader van de fipronilcrisis;
  4° geen onjuiste gegevens of informatie heeft geleverd of bepaalde inlichtingen niet heeft nagelaten te verklaren, met het oog op het bekomen van de compensatie;
  5° de gepaste maatregelen heeft genomen met het oog op het beperken van zijn schade;
  6° geen met de interne markt onverenigbare steun heeft gekregen die moet worden terugbetaald, in zoverre de betaling nog niet werd gedaan of het terug te betalen bedrag niet op een geblokkeerde rekening werd gezet (met de verschuldigde interesten in de twee gevallen).
  § 2. In afwijking op artikel 6, § 6, van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, worden de kosten bedoeld in bovenvermeld artikel 6, § 6, niet ten laste genomen door de bedrijven die op een compensatie recht hebben conform de bepalingen van deze wet.

  Art. 6. Na overleg met de sectoren en bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepaalt de Koning :
  1° de procedure voor de aanvraag van de compensatie bedoeld in artikel 4 en voor het onderzoek van de betreffende aanvragen;
  2° de nadere regels volgens welke de bedrijven de elementen aangegeven in artikel 5, § 1, 1° en 2°, moeten aantonen;
  3° de nadere regels voor de berekening van de verschillende vormen van overheidscompensaties toegekend omwille van de fipronilcrisis en van de schade die de bedrijven ten gevolge daarvan hebben geleden zoals bedoeld in artikel 9;
  4° de nadere regels voor de controle op de uitvoering van onderhavige wet;
  5° de nadere regels voor de terugvordering door de openbare schatkist van het mogelijke overschot van overheidscompensaties die een bedrijf heeft ontvangen ten gevolge van de fipronilcrisis;
  6° de basiselementen van de geleden materiėle schade.

  Art. 7.[1 Een compensatie met toepassing van artikel 4 kan niet worden uitgekeerd vooraleer een begunstigde of zijn rechtsopvolger schriftelijk, zonder voorbehoud en onherroepelijk, heeft verzaakt aan elk recht en elke vordering tegen de andere partijen in de voedselketen, de Staat en/of het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen omwille van schade geleden ten gevolge van de fipronilcrisis, met inbegrip van schade te wijten aan het niet naleven van contracten ten gevolge van de fipronilcrisis, noch, zo de begunstigde of zijn rechtsopvolger hiervoor reeds tegen andere partijen in de voedselketen, de Staat en/of het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen een vordering tot schadevergoeding bij de rechtbanken had ingesteld, vooraleer de begunstigde of zijn rechtsopvolger afstand van rechtsvordering heeft betekend bij deze rechtbanken.
   Deze eventuele verzaking gebeurt op het ogenblik dat de begunstigde of zijn rechtsopvolger volledig inzicht heeft in het bedrag van de compensatie.]1
  ----------
  (1)<W 2019-04-13/21, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 17-05-2019>

  HOOFDSTUK 3. - Financiering

  Art. 8. De compensaties worden gefinancierd door de reserves van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen volgens de nadere regels vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

  Art. 9. Het totaalbedrag van de federale overheidscompensaties die een bedrijf ontvangt omwille van de fipronilcrisis, ongeacht of deze ook compensaties omvat toegekend met toepassing van deze wet, mag de schade niet overtreffen die het bedrijf heeft geleden ten gevolge van de fipronilcrisis, rekening houdend, in voorkomend geval, met alle gewestelijke overheidscompensaties die het bedrijf omwille daarvan bekomt, en met alle vergoedingen die het ontvangt krachtens verzekeringspolissen of bij wege van schadevergoeding ingevolge contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van derden.

  HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

  Art. 10. § 1. De overtredingen van de bepalingen van deze wet of van haar uitvoeringsbesluiten worden gestraft met een geldboete van vijftig tot tienduizend euro.
  § 2. De bepalingen van het Eerste Boek van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de inbreuken bedoeld in § 1.

  Art. 11. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 21 november 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME
Met `s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 13-04-2019 GEPUBL. OP 07-05-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 7)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 2693 Integraal Verslag : 9 november 2017

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie