J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/09/13/2017013214/justel

Titel
13 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met het opvragen van informatie als bedoeld in artikel V.10, § 8, van het Wetboek van economisch recht

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 25-09-2017 nummer :   2017013214 bladzijde : 87834       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-09-13/04
Inwerkingtreding : 01-10-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De ambtenaren van de Prijzendienst van de Algemene Directie Economische Reglementering van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, worden aangeduid om zonder verplaatsing mededeling te krijgen door de aanvrager, als bedoeld in artikel 1, 2° van het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en (prijs)meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht van alle boeken, registers en andere boekingsstukken in het kader van de behandeling van de aanvragen en waarvan het bijhouden door of krachtens wettelijke bepalingen is voorgeschreven. De aanvrager verstuurt zijn informatie bij een aangetekende zending met bericht van ontvangst of op elektronische wijze via een platform dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld door de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2017.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 13 september 2017.
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie,
   Gelet op het artikel V.10, § 8, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 26 oktober 2015;
   Gelet op de adviezen van de leden van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten, gegeven op 28 september 2016 en 8 maart 2017;
   Gelet op de adviezen van de leden van de Commissie tot Regeling der Prijzen, gegeven op 28 september 2016 en 8 maart 2017;
   Gelet op het advies 61.741/1/V van de Raad van State, gegeven op 7 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie