J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2017/05/11/2017020365/justel

Titel
11 MEI 2017. - Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 30-05-2017 nummer :   2017020365 bladzijde : 60199       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-05-11/08
Inwerkingtreding : 09-06-2017

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1986016195       

Inhoudstafel Tekst Begin
Hoofdstuk I. - Algemene bepaling
Art. 1
Hoofdstuk II. - Wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
Art. 2-28

Tekst Inhoudstafel Begin
Hoofdstuk I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Hoofdstuk II. - Wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

  Art. 2. Artikel 3 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, wordt aangevuld met een punt 23 en een punt 24 die luiden als volgt :
  " 23. Wetboek van inspectie : Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid ;
  24. Instituut : het Brussels Instituut voor Milieubeheer, opgericht bij koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. ".

  Art. 3. In artikel 4, § 5 van dezelfde wet worden de woorden " in artikel 33 bedoelde overheidspersonen " vervangen door de woorden " in artikel 34 bedoelde personeelsleden ".

  Art. 4. Aan artikel 5 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 3, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in het eerste lid worden de woorden " De Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, al dan niet door deskundigen bijgestaan, of naar gelang van het geval, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, " vervangen door de woorden " het Instituut ";
  b) in het tweede lid worden de woorden " De Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu " vervangen door de woorden " Het Instituut " en worden de woorden " , al dan niet bijgestaan door deskundigen, of naar gelang van het geval, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, " geschrapt;
  2° in § 4 worden de woorden " artikel 42 " vervangen door de woorden " artikel 34quater ";
  3° in § 4 worden de woorden " de Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu " telkens vervangen door de woorden " het Instituut ".

  Art. 5. In artikel 6, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, worden de woorden " door Hem aangewezen overheidspersonen " vervangen door de woorden " in artikel 34 bedoelde personeelsleden ".

  Art. 6. In artikel 9, § 4, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, worden de woorden " van de Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu " vervangen door de woorden " van het Instituut ".

  Art. 7. In hoofdstuk II van dezelfde wet, wordt een artikel 9bis ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 9bis. Het houden van dieren uitsluitend of voornamelijk voor de productie van pels is verboden. ".

  Art. 8. Het opschrift van hoofdstuk XI van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Hoofdstuk XI. Bepalingen betreffende inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van misdrijven ".

  Art. 9. In hoofdstuk XI van dezelfde wet wordt een afdeling 1 ingevoegd met als opschrift " Bevoegde overheden ".

  Art. 10. Aan artikel 34 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in het eerste lid, worden de tweede, de derde en de vierde streepjes vervangen als volgt :
  " - de met het toezicht belaste personeelsleden van het Instituut bedoeld in artikel 5, § 1 van het Wetboek van inspectie ; en
  - de met het toezicht belaste personeelsleden van de gemeente bedoeld in artikel 5, § 4 van het Wetboek van inspectie, binnen de grenzen van het grondgebied van de gemeente waartoe zij behoren. " ;
  b) het tweede en het derde lid worden vervangen als volgt :
  " Evenwel zijn alleen de met het toezicht belaste personeelsleden van het Instituut die dierenarts zijn bevoegd om de misdrijven gepleegd in de laboratoria op te sporen en vast te stellen. ";
  2° § 2 wordt gewijzigd als volgt :
  a) het eerste lid wordt opgeheven;
  b) in het tweede lid, in de eerste zin, wordt het woord " ze " vervangen door de woorden " de in paragraaf 1 bedoelde personeelsleden " en in de tweede zin worden tussen de woorden " 9 uur 's avonds " en de woorden " en met verlof " de woorden " , in afwijking van artikel 10 van het Wetboek van inspectie, " ingevoegd;
  c) het derde en het vierde lid worden opgeheven;
  3° de §§ 3 tot en met 6 worden opgeheven.

  Art. 11. In hoofdstuk XI van dezelfde wet wordt, na artikel 34, een afdeling 2 ingevoegd met als opschrift " Inspectie ".

  Art. 12. In dezelfde wet, in afdeling 2, wordt een artikel 34bis ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 34bis. De in artikel 34 bedoelde personeelsleden beschikken over de ambtsbevoegdheden voorzien bij de artikelen 6, 7, 11 tot en met 19 van het Wetboek van inspectie, met inachtneming van de voorwaarden die zij voorzien, om de naleving van deze wet, haar uitvoeringsbesluiten en de Europese verordeningen en beschikkingen of besluiten ter zake waarvan zij de schendingen strafbaar stelt te controleren.
  In het kader van deze controles is artikel 9 van het Wetboek van inspectie van toepassing en dient voor de toepassing van de artikelen 11 tot en met 15 van het Wetboek van inspectie onder " verontreiniging " of " vervuiling " ieder element te worden begrepen dat op nadelige wijze het welzijn van dieren beïnvloedt of kan beïnvloeden. ".

  Art. 13. In hoofdstuk XI van dezelfde wet wordt, na artikel 34bis, een afdeling 3 ingevoegd met als opschrift " Preventie en vaststelling van misdrijven ".

  Art. 14. In deze wet, wordt onder afdeling 3 een artikel 34ter ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 34ter. § 1. De in artikel 34 bedoelde personeelsleden kunnen maatregelen nemen of opleggen, voorzien in artikel 21, § 1 van het Wetboek van inspectie met inachtneming van de procedurele voorwaarden die hierin worden bepaald. Voor de toepassing van dit artikel, moet artikel 21, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden gelezen als volgt : " De met het toezicht belaste personeelsleden kunnen te allen tijde preventieve maatregelen treffen of opleggen, zelfs mondeling, ten aanzien van eender welke persoon, die nodig zijn om elke vorm van gevaar of hinder voor het dierenwelzijn te voorkomen, te verminderen of te verhelpen en hen verplichten informatie te verstrekken.
  In de uitoefening van hun opdracht, voorzien in deze wet, kunnen zij alle maatregelen nemen of opleggen voorzien in artikel 21, §§ 2 tot 4, van het Wetboek van inspectie, met inachtneming van de voorwaarden die zij voorzien.
  Voor zover de voorwaarden die artikel 22 van het Wetboek van inspectie voorziet, voldaan zijn - met inbegrip van het soort beslissing dat het onderwerp mag uitmaken van het beroep - is dit artikel van toepassing op de maatregelen voorzien in huidig artikel.
  § 2. De in artikel 34 bedoelde personeelsleden stellen de in deze wet bepaalde misdrijven vast in overeenstemming met artikel 23 van het Wetboek van inspectie. ".

  Art. 15. In hoofdstuk XI van dezelfde wet wordt na het artikel 34ter een afdeling 4 ingevoegd, met als opschrift " Bestraffing van misdrijven ".

  Art. 16. In artikel 35 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden " met gevangenisstraf van één maand tot drie maanden en met een geldboete van 52 euro tot 2.000 euro of met een van die straffen alleen " vervangen door de woorden " met de straf bepaald in artikel 31, § 1, van het Wetboek van inspectie " ;
  2° Na punt 9° worden de volgende punten toegevoegd :
  " 10° zich onttrekt aan of die op welkdanige manier de uitvoering verhindert van de inspectieopdracht waarmee de in artikel 34 bedoelde personeelsleden gemachtigd zijn krachtens deze wet ;
  11° verzuimt de informatie die hem gevraagd wordt krachtens artikel 34ter, § 1, mee te delen ;
  12° de maatregelen die hem zijn opgelegd krachtens artikel 34ter, § 1, niet of niet volgens de instructies uitvoert. " ;
  3° in het tweede lid worden de woorden " met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van 52 euro tot 2.000 euro of met een van die straffen alleen " vervangen door de woorden " met de straf bepaald in artikel 31, § 1 van het Wetboek van inspectie ".

  Art. 17. In artikel 36 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de inleidende zin worden de woorden " met een boete van 52 euro tot 2.000 euro " vervangen door de woorden " met de straf bepaald in artikel 31, § 1 van het Wetboek van inspectie " ;
  2° in punt 4° wordt het woord " overheidspersonen " vervangen door het woord " personeelsleden ".

  Art. 18. In de inleidende zin van artikel 36bis van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de woorden " met een boete van 52 euro tot 2.000 euro " vervangen door de woorden " met de straf bepaald in artikel 31, § 1 van het Wetboek van inspectie ".

  Art. 19. In dezelfde wet wordt een artikel 36ter ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 36ter. § 1. Wordt gestraft met de straf bepaald in artikel 32 van het Wetboek van inspectie, diegene die een misdrijf pleegt zoals bepaald in deze wet, waardoor de dood van of ernstige letsels aan personen dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of planten of aanzienlijke schade aan een habitat binnen een Natura 2000-gebied wordt veroorzaakt.
  § 2. Diegene die, binnen een termijn van drie jaar na een veroordeling voor een misdrijf bepaald in deze wet of voor elk andere misdrijf bedoeld in artikel 31 van het Wetboek van inspectie, een nieuw misdrijf begaat, bepaald in deze wet of elk ander misdrijf bedoeld in artikel 31 van het Wetboek van inspectie, kan gestraft worden met een gevangenisstraf en een boete gelijk aan het dubbel van het maximum dat bepaald is voor het laatst begane misdrijf, of met een van die straffen alleen, zonder dat deze straf lager mag zijn dan 200 euro of vijftien dagen gevangenisstraf.
  § 3. In het veroordelend vonnis voor een misdrijf bepaald in deze wet :
  1° onverminderd de toepassing van de artikelen 42 tot en met 43bis van het Strafwetboek, kan de verbeurdverklaring van de roerende goederen die een gevaar betekenen voor het dierenwelzijn worden uitgesproken ;
  2° in geval van gevaar voor het dierenwelzijn, kan de rechter diegene die het misdrijf heeft begaan, veroordelen tot het betalen aan het Fonds voor de bescherming van het milieu bedoeld in artikel 2, 9°, van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen van een geldbedrag gelijk aan de kosten gemaakt door de gemeente of het Instituut voor het voorkomen, beperken, beëindigen of verhelpen van het risico van de aantasting of van de aantasting van het dierenwelzijn veroorzaakt door het misdrijf ;
  3° op verzoek van het Instituut of van de burgemeester van de betreffende gemeente, kan de rechter maatregelen opleggen bepaald in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van inspectie, met inbegrip dat de plaats in zo'n staat wordt gebracht dat er geen gevaar of hinder meer is voor het dierenwelzijn. In het kader van deze maatregelen kan hij de bevoegdheden bepaald in artikel 37, tweede lid, van het Wetboek van inspectie aan deze autoriteiten toevertrouwen. Artikel 37, derde lid, van het Wetboek van inspectie is van toepassing ;
  4° de rechter kan bovendien maatregelen opleggen, bepaald in de artikelen 38 tot 41 van het Wetboek van inspectie, met inachtneming van de voorwaarden voorzien in deze bepalingen.
  § 4. De artikelen 42 tot 54 van het Wetboek van inspectie zijn van toepassing op de misdrijven bepaald in deze wet. ".

  Art. 20. Artikel 37 van dezelfde wet wordt opgeheven.

  Art. 21. Artikel 38 van dezelfde wet wordt opgeheven.

  Art. 22. Artikel 39 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2012, wordt opgeheven.

  Art. 23. In artikel 41 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2012 worden de woorden " met een geldboete van 52 euro tot 500 euro " vervangen door de woorden " met de straf bepaald in artikel 31, § 1, van het Wetboek van inspectie ".

  Art. 24. Artikel 41bis van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, wordt opgeheven.

  Art. 25. Aan artikel 42 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° artikel 42 wordt hernummerd tot artikel 34 quater en wordt tussen artikel 34ter en het opschrift van afdeling 4 verplaatst;
  2° in § 1 worden de woorden " in artikel 34 bedoelde overheidspersonen " vervangen door de woorden " in artikel 34 bedoelde personeelsleden ";
  3° in § 1/1 :
  a) worden de woorden " 34, § 3 " vervangen door de woorden " 23 van het Wetboek van inspectie ";
  b) worden de woorden " aan de Federale Overheids-dienst bevoegd voor dierenwelzijn " vervangen door de woorden " aan het Instituut ";
  4° in § 2 worden de woorden " De Federale Overheidsdienst bevoegd voor Dierenwelzijn " vervangen door de woorden " Het Instituut ";
  5° in § 4 worden de woorden " in artikel 34 bedoelde overheidspersonen " vervangen door de woorden " in artikel 34 bedoelde personeelsleden ";
  6° in § 5 worden de woorden " de Federale Overheidsdienst bevoegd voor Dierenwelzijn " vervangen door de woorden " het Instituut ";
  7° in § 6 worden de woorden " van de federale overheidsdienst bevoegd voor dierenwelzijn " telkens vervangen door de woorden " van het Instituut ";
  8° § 7 wordt opgeheven.

  Art. 26. In artikel 43 van dezelfde wet worden de woorden " artikel 42 " telkens vervangen door de woorden " artikel 34quater ".

  Art. 27. In hoofdstuk XI van dezelfde wet wordt na artikel 43 een nieuwe afdeling 5 ingevoegd, met als opschrift " Berekening van de termijnen ".

  Art. 28. In deze wet, wordt onder afdeling 5 een artikel 43bis ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 43bis. Artikel 58 van het Wetboek van inspectie is van toepassing op dit hoofdstuk. ".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 11 mei 2017.
R. VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid
G. VANHENGEL,
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking
D. GOSUIN,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
P. SMET,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken
C. FREMAULT,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2016-2017 A-481/1 Ontwerp van ordonnantie A-481/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 21 april 2017 .

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie