J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/02/02/2017010655/justel

Titel
2 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit betreffende de aanname van instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene beschermde gebieden

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 14-02-2017 nummer :   2017010655 bladzijde : 24177       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-02-02/07
Inwerkingtreding : 24-02-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. De instandhoudingsdoelstellingen worden vastgesteld in bijlage.

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017 tot de vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene beschermde gebieden:
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 14-02-2017, p. 24218 )
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 2 februari 2017.
Ph. DE BACKER

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De staatssecretaris voor de Noordzee,
   Gelet op de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ, artikelen 6, 7 en 9, gewijzigd bij de wet van 17 september 2005;
   Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden, artikelen 6, 7 8 en 9;
   Gelet op het wetenschappelijke rapport betreffende het bepalen van instandhoudingsdoelstellingen voor de beschermde soorten en habitats in het Belgische deel van de Noordzee, in het bijzonder in beschermde mariene gebieden van december 2010, dat de wetenschappelijke basis vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen zoals vereist volgens artikel 7, ß 1, van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat "door het lopen van een Europese ingebrekestellingsprocedure, referentie 2015/2007 C(2015) 1878 final, waarbij de Europese Commissie akkoord gegaan is met de federale planning tot omzetting van de richtlijn 92/43/EEG, eindigend met de publicatie van het voorliggende ministerieel besluit tegen eind 2016. Om de voortzetting van deze procedure te vermijden, dient dit dossier urgent behandeld te worden";
   Gelet op advies 60668/1 van de Raad van State, gegeven op 22 december 2016, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2/, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie