J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/25/2017200037/justel

Titel
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 19-01-2017 nummer :   2017200037 bladzijde : 3452       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-12-25/39
Inwerkingtreding : 29-01-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° het Agentschap :
  Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, opgericht door artikel 2 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
  2° FAVV:
  Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, opgericht bij artikel 2 van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
  3° Inrichting: de inrichtingen zoals gedefinieerd in artikel 2, 3° van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

  Art. 2. § 1. Het Agentschap en het FAVV, wisselen volgende gegevens betreffende de toepassingen van ioniserende stralingen bij de behandeling van voedingsmiddelen uit voor de uitoefening van hun respectievelijke toezichts- en controleopdrachten:
  1° gegevens met betrekking tot de vergunde inrichtingen waar levensmiddelen worden doorstraald;
  2° gegevens met betrekking tot de vergunningsvoorwaarden van de vergunde inrichtingen vermeld in 1° in toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen;
  3° gegevens met betrekking tot het doorstralen van voedingsmiddelen in het kader van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen;
  4° gegevens met betrekking tot de verplichtingen van het Agentschap en het FAVV voortvloeiend uit de Europese Richtlijnen betreffende de doorstraling van voedingsmiddelen;
  5° gegevens met betrekking tot adviezen van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de doorstraling van voedingsmiddelen;
  § 2 Het Agentschap en het FAVV, wisselen volgende gegevens ten behoeve van het toezicht op de radiologische kwaliteit van producten uit de voedselketen die in de handel zijn gebracht op het Belgisch grondgebied:
  1° gegevens met betrekking tot de resultaten bekomen door het Agentschap in het kader van haar programma voor radiologisch toezicht op het grondgebied;
  2° gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van een contaminatie alsook de kenmerken van de contaminatie;
  3° gegevens in het kader van het koninklijk besluit van 17 oktober 2003 tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied;
  § 3. Voor elk van de in paragraaf 1 en 2 opgenomen gegevens wordt de normale frequentie van uitwisseling vastgelegd in overleg tussen het Agentschap en het FAVV.

  Art. 3. § 1. De uitgewisselde gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de personeelsleden van het Agentschap en het FAVV die deze nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun opdrachten.
  § 2. Het Agentschap en het FAVV duiden elk een centraal contactpunt aan dat belast is met de coördinatie van de uitwisseling van de gegevens bedoeld in artikel 2.
  § 3. De gegevensuitwisseling gebeurt op elektronische wijze.
  In dringende omstandigheden kan de informatie ook rechtstreeks mondeling uitgewisseld worden tussen de bevoegde personen van het Agentschap en de het FAVV. In dat geval brengt elk van de betrokkenen zijn centraal contactpunt onverwijld op de hoogte van de gegevensuitwisseling

  Art. 4. De Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de Minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 25 december 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De Minister van Landbouw,
W. BORSUS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de Grondwet, artikel 108;
   Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, artikelen 3, derde lid en 10bis, § 2;
   Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikelen 4, §§ 1 tot 3 en 5, tweede lid, 5°;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juni 2016;
   Gelet op het advies van de Minister van Begroting van 11 juli 2016;
   Gelet op het advies nr. 60.394/3 van de Raad van State, gegeven op 2 december 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Gezien het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;
   Overwegende de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap en het FAVV van 6 maart 2012;
   Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Landbouw, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie