J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/10/13/2016003369/justel

Titel
13 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, deposito's en borgtochten

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 26-10-2016 nummer :   2016003369 bladzijde : 71831       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-10-13/06
Inwerkingtreding : 01-10-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2014003115       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Alle categorieŽn van consignaties, deposito's en borgtochten, met inbegrip van bewaargevingen in euro zoals bedoeld in artikel 28, lid 1, van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) die aan de Deposito- en Consignatiekas worden toevertrouwd, genieten een rentevoet die gelijk is aan het rendement van de Belgische Staatsleningen (OLO) op de secundaire markt met een residuele looptijd van ťťn jaar zoals dagelijks gepubliceerd door de Nationale Bank van BelgiŽ.

  Art. 2. De rentevoet zoals bedoeld in artikel 1 wordt als volgt berekend:
  - de berekening heeft elke maand plaats op de vijfde laatste bankwerkdag van de betreffende maand en op basis van het rendement van een lineaire obligatie met vaste looptijd;
  - een gemiddelde rente wordt iedere maand berekend op basis van de dagelijks op bankwerkdagen gepubliceerde rendementen, waarvan de eerste deze van de vijfde laatste bankwerkdag is van de vorige maand en de laatste deze van de zesde laatste bankwerkdag van de lopende maand;
  - een nieuwe intrestvoet wordt iedere maand bepaald. De nieuwe intrestvoet is gelijk aan de gemiddelde rente afgerond op 0,10 %;
  - in afwijking van de hierboven vermelde berekeningswijze is de nieuwe intrestvoet gelijk aan 0 % wanneer het rendement van de OLO negatief is.

  Art. 3. Indien bij de toepassing van het vorige artikel een nieuwe rentevoet moet worden aangenomen, wordt de rentevoet van kracht op de eerst volgende maand na deze berekening.

  Art. 4. De sommen die aan de Deposito- en Consignatiekas worden toevertrouwd bij toepassing van artikel 28, lid 1, van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) en die uitgedrukt zijn in een andere munt dan de euro genieten van een rentevoet die gelijk is aan de gemiddelde maandelijkse rentevoet die de beheerder van de deviezen aan de Deposito- en Consignatiekas uitkeert voor deze sommen, verminderd met 0,50 % maar zonder dat de toegekende intrestvoet evenwel lager mag zijn dan 0 %.

  Art. 5. Het ministerieel besluit van 6 maart 2014 tot vaststelling van de rentevoet van de vanaf mei 2012 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten wordt opgeheven.

  Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2016.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 13 oktober 2016.
Johan VAN OVERTVELDT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van FinanciŽn,
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, artikel 17, gewijzigd bij de programmawet van 22 juni 2012;
   Gelet op het ministerieel besluit van 6 maart 2014 tot vaststelling van de rentevoet van de vanaf mei 2012 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven op 28 juni 2016;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 28 juli 2016;
   Gelet op advies 60.033/2 van de Raad van State, gegeven op 14 september 2016, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie