J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/08/16/2016204157/justel

Titel
16 AUGUSTUS 2016. - Wet met betrekking tot de fusie van het fonds voor arbeidsongevallen en het fonds voor de beroepsziekten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-09-2016 en tekstbijwerking tot 29-12-2016)

Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 05-09-2016 nummer :   2016204157 bladzijde : 59480       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-08-16/04
Inwerkingtreding : 05-09-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1993000447       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Definities
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Oprichting van de instelling Fedris
Art. 3
HOOFDSTUK 4. - Opdrachten van de instelling Fedris
Art. 4
HOOFDSTUK 5. - Beheer van de instelling Fedris
Afdeling 1. - Paritair beheer
Art. 5-7
Afdeling 2. - Dagelijks beheer
Art. 8
HOOFDSTUK 6. - Human resources
Art. 9-11
HOOFDSTUK 7. - Materiële en financiële middelen
Art. 12-15
HOOFDSTUK 8. - Diverse bepalingen
Art. 16-19
HOOFDSTUK 9. - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding
Art. 20-22

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Definities

  Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
  1° "Instelling" : de openbare instelling van sociale zekerheid als bedoeld in artikel 3;
  2° "Beheerscomité" : een beheerscomité als bedoeld in artikel 2 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.

  HOOFDSTUK 3. - Oprichting van de instelling Fedris

  Art. 3. Het Fonds voor arbeidsongevallen, opgericht door het koninklijk besluit nr. 66 van 10 november 1967 tot verruiming van de bevoegdheden van de Steun- en Voorzorgskas ten behoeve van door arbeidsongevallen getroffenen en tot wijziging van haar benaming in "Fonds voor arbeidsongevallen", wordt op 1 januari 2017 het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, afgekort "Fedris".
  De Instelling heeft haar zetel in een van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij kan haar bevoegdheden op een gedecentraliseerde manier uitoefenen.

  HOOFDSTUK 4. - Opdrachten van de instelling Fedris

  Art. 4. De Instelling is bevoegd voor de opdrachten bepaald in de artikelen 58 en 58bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
  Vanaf 1 januari 2017 worden de opdrachten waarmee het Fonds voor de beroepsziekten belast werd bepaald in artikel 6 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, overgedragen naar de Instelling.

  HOOFDSTUK 5. - Beheer van de instelling Fedris

  Afdeling 1. - Paritair beheer

  Art. 5.§ 1. De Instelling wordt beheerd door de volgende beheerscomités :
  1° het algemeen beheerscomité;
  2° het beheerscomité voor de arbeidsongevallen;
  3° het beheerscomité voor de beroepsziekten.
  § 2. Elk beheerscomité is samengesteld uit :
  1° een voorzitter;
  2° zeven leden aangewezen door de representatieve werkgeversorganisaties en zeven leden aangewezen door de representatieve werknemersorganisaties.
  Alleen de leden zijn stemgerechtigd.
  [1 ...]1
  § 3. De Koning benoemt de voorzitter, die dezelfde is voor elk beheerscomité, en de leden van de beheerscomités overeenkomstig de bepalingen van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.
  De persoon aangesteld door de Koning als voorzitter van het algemeen beheerscomité bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, wordt ambtshalve aangesteld als voorzitter van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen en het beheerscomité voor de beroepsziekten bedoeld in artikel 5, § 1, 2° en 3°.
  § 4. Het beheerscomité voor de arbeidsongevallen bedoeld in § 1, 2°, telt bovendien een vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België en een vertegenwoordiger van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort FSMA), die deelnemen aan zijn werkzaamheden met raadgevende stem.
  [2 § 5. Voor ieder beheerscomité bedoeld in § 1, 2° en 3°, wordt op voordracht van de voogdijminister een regeringscommissaris door de Koning benoemd.
   Een van de regeringscommissarissen bedoeld in het vorige lid oefent ook de functie uit van regeringscommissaris bij het algemeen beheerscomité bedoeld in § 1, 1°.
   § 6. Voor het algemeen beheerscomité bedoeld in § 1, 1°, wordt op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort, een regeringscommissaris van Begroting benoemd door de Koning.
   § 7. De regeringscommissarissen van het beheerscomité bedoeld in § 1, 1° zijn bevoegd voor het opmaken en het opvolgen van de begroting en de bestuursovereenkomst. Ze overleggen met de regeringscommissarissen van de andere beheercomités over de problemen die deze comités betreffen.]2
  ----------
  (1)<W 2016-12-25/48, art. 39, 002; Inwerkingtreding : 05-09-2016>
  (2)<W 2016-12-25/48, art. 40, 002; Inwerkingtreding : 05-09-2016>

  Art. 6. § 1. Het algemeen beheerscomité beschikt over alle bevoegdheden die niet aan het beheerscomité voor de arbeidsongevallen of aan het beheerscomité voor de beroepsziekten uitdrukkelijk worden toegewezen.
  Het is het enige dat bevoegd is om de bestuursovereenkomst van de Instelling af te sluiten, na advies van beide beheerscomités bedoeld in artikel 5, § 1, 2° en 3° over de materies die tot hun bevoegdheid behoren overeenkomstig §§ 2 en 3.
  § 2. Het beheerscomité voor de arbeidsongevallen is bevoegd voor de opdrachten bedoeld in artikel 4, eerste lid.
  § 3. Het beheerscomité voor de beroepsziekten is bevoegd voor de opdrachten bedoeld in artikel 4, tweede lid.

  Art. 7. § 1. Elk beheerscomité bedoeld in artikel 5 stelt zijn huishoudelijk reglement op, waarvan de inhoud is bepaald overeenkomstig de bepalingen van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.
  § 2. In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de leden op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het lid dat op afstand deelneemt aan de vergadering wordt geacht aanwezig te zijn.
  § 3. Het algemeen beheerscomité, bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, wijst onder de leden van het personeel de personen aan die belast zijn met het secretariaat van de beheerscomités.

  Afdeling 2. - Dagelijks beheer

  Art. 8. De houder van een managementfunctie die belast wordt met het dagelijks beheer en zijn adjunct worden aangesteld en beheren de Instelling overeenkomstig de bepalingen van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, en van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.
  Zij oefenen dit dagelijks beheer uit onder het gezag van de drie beheerscomités.

  HOOFDSTUK 6. - Human resources

  Art. 9. Met uitzondering van de houders van de managementfuncties wordt het personeel door het algemeen beheerscomité benoemd, bevorderd en afgezet, overeenkomstig de regelen van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid.

  Art. 10. § 1. Alle personen die, op 31 december 2016, hun werkzaamheden uitoefenen binnen het Fonds voor de beroepsziekten worden met ingang van 1 januari 2017 ambtshalve overgedragen aan de Instelling.
  Hetzelfde geldt voor de personeelsleden van het Fonds voor de beroepsziekten die op 31 december 2016 tijdelijk afwezig zijn alsook voor wie vóór die laatste datum aangeworven werd met het oog op een indiensttreding na die datum.
  § 2. De Koning stelt een nominatieve lijst op van de statutaire personeelsleden die met toepassing van de vorige paragraaf aan de Instelling worden overgedragen. Die lijst wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
  De in deze paragraaf bedoelde overdrachten vormen geen nieuwe benoemingen.
  § 3. De personeelsleden die met een arbeidsovereenkomst zijn aangeworven en die met toepassing van paragraaf 1 worden overgedragen aan de Instelling, genieten, door enkel de ondertekening van een bijlage bij hun arbeidsovereenkomst, van dezelfde arbeidsovereenkomst die geldt op de dag vóór hun overdracht.
  § 4. De overgedragen personeelsleden behouden de hoedanigheid van stagedoend personeelslid, vast benoemd personeelslid of contractueel personeelslid en de graad of de klasse die zij hadden de dag vóór hun overdracht.
  Het stagedoend personeelslid wordt geacht titularis te zijn van de graad of de klasse waarvoor hij zich kandidaat gesteld heeft.
  § 5. De overgedragen personeelsleden behouden hun niveau-, graad-, dienst-, klasse- en schaalanciënniteit.
  § 6. De overgedragen personeelsleden behouden de evaluaties die hun werden toegekend binnen het Fonds voor de beroepsziekten. Die evaluaties blijven geldig tot aan de toekenning van een nieuwe evaluatie binnen de Instelling.
  § 7. De personeelsleden die geslaagd zijn voor een examen of een vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau of voor een examen of een selectie voor verhoging in graad of voor een gedeelte van die examens of selecties, georganiseerd binnen het Fonds voor de beroepsziekten, behouden de voordelen verbonden aan dat slagen.
  § 8. Tot op het ogenblik waarop in de Instelling nieuwe bepalingen van kracht worden, blijven de personeelsleden van het Fonds voor de beroepsziekten onderworpen aan de bepalingen die op hen van toepassing waren inzake toelagen, premies, vergoedingen en andere voordelen binnen het Fonds voor de beroepsziekten. Zij behouden die voordelen slechts voor zover ze regelmatig werden toegekend en de voorwaarden waaronder ze werden toegekend in hoofde van de begunstigden blijven bestaan.
  § 9. Alle personeelsleden van het Fonds voor de beroepsziekten worden overgedragen met behoud van de weddeschaal en de geldelijke anciënniteit die zij de dag vóór hun overdracht verworven hadden krachtens de wettelijke en reglementaire bepalingen die op die datum op hen toepasselijk waren. In elk geval genieten zij dezelfde bezoldiging die zij zouden genoten hebben indien zij hun loopbaan hadden kunnen voortzetten bij het Fonds voor de beroepsziekten.

  Art. 11. De taalkaders van het Fonds voor de beroepsziekten en van het Fonds voor arbeidsongevallen worden opgeheven en vervangen door taalkaders van de Instelling.

  HOOFDSTUK 7. - Materiële en financiële middelen

  Art. 12. Alle goederen, rechten en wettelijke en contractuele plichten van het Fonds voor de beroepsziekten worden op 1 januari 2017 overgedragen naar de Instelling.

  Art. 13. De begroting van de Instelling bestaat, overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid en met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, uit twee aparte delen :
  1° de opdrachtenbegroting, die de ontvangsten en uitgaven omvat die betrekking hebben op de verschillende opdrachten van de Instelling;
  2° de beheersbegroting, die de ontvangsten en uitgaven omvat die betrekking hebben op het beheer van de Instelling.

  Art. 14. Elk beheerscomité bedoeld in artikel 5, § 1, 2° en 3° stelt een begrotingsvoorstel op met betrekking tot de opdrachten die betrekking hebben op de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen.
  Die begrotingsvoorstellen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen beheerscomité in het kader van de algemene begroting van de Instelling.

  Art. 15. De beheersbegroting en de verantwoording van de rekeningen van de Instelling vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het algemeen beheerscomité.

  HOOFDSTUK 8. - Diverse bepalingen

  Art. 16. De Koning kan de geldende wetgevende bepalingen opheffen, wijzigen, aanvullen of vervangen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet.

  Art. 17. Telkens wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling het Fonds voor arbeidsongevallen of het Fonds voor de beroepsziekten vermeldt of bedoelt, moet die bepaling worden gelezen alsof zij de Instelling vermeldt of bedoelt.

  Art. 18. Het Fonds voor de beroepsziekten, opgericht bij de wet van 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten, wordt ontbonden op 1 januari 2017.

  Art. 19. In artikel 1, 3°, van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" weggelaten en worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "het Federaal agentschap voor beroepsrisico's".

  HOOFDSTUK 9. - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding

  Art. 20. § 1. De persoon die op 31 december 2016 aangesteld is voor het uitoefenen van de functie van adjunct-administrateur-generaal van het Fonds voor arbeidsongevallen wordt ambtshalve ad interim aangesteld, vanaf 1 januari 2017 tot het verstrijken van zijn lopende mandaat, voor de uitoefening van de functie van administrateur-generaal van de Instelling in de weddeklasse zoals die werd vastgesteld bij de aanvang van zijn mandaat.
  Hij behoudt de evaluaties die hem toegekend werden met toepassing van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.
  § 2. De persoon die op 31 december 2016 aangesteld is voor het uitoefenen van de functie van adjunct-administrateur-generaal van het Fonds voor de beroepsziekten, wordt ambtshalve aangesteld, vanaf de ontbinding van deze Instelling tot het verstrijken van haar lopende mandaat, voor de uitoefening van de functie van adjunct-administrateur-generaal van de Instelling in de weddeklasse zoals die werd vastgesteld bij de aanvang van zijn mandaat.
  Hij behoudt de evaluaties die hem toegekend werden met toepassing van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.

  Art. 21.§ 1. De personen die, op 31 december 2016, aangesteld zijn als leden van het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen worden ambtshalve aangesteld, vanaf 1 januari 2017 en tot het verstrijken van hun lopende mandaat, als leden van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen bedoeld in artikel 5, § 1, 2°.
  De personen die, op 31 december 2016, aangesteld zijn als leden van het beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten worden ambtshalve aangesteld, vanaf 1 januari 2017 en tot het verstrijken van hun lopende mandaat, als leden van het beheerscomité voor de beroepsziekten bedoeld in artikel 5, § 1, 3°.
  § 2. De persoon die op 31 december 2016 aangesteld is als voorzitter van het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen, wordt ambtshalve ad interim aangesteld, vanaf 1 januari 2017 tot uiterlijk het verstrijken van zijn lopend mandaat, als voorzitter van de drie beheerscomités, bedoeld in artikel 5.
  [1 § 3. De personen die op 31 december 2016 aangesteld zijn voor het uitoefenen van de functie van regeringscommissaris bij het beheerscomité van het fonds voor arbeidsongevallen en bij het beheerscomité van het fonds voor de beroepsziekten blijven hun functie vanaf 1 januari 2017, respectievelijk bij het beheerscomité voor arbeidsongevallen en bij het beheerscomité voor de beroepsziekten van de Instelling, uitoefenen tot de aanstelling van de nieuwe regeringscommissarissen door de Koning.
   De persoon aangesteld als regeringscommissaris bij het beheerscomité van het fonds voor arbeidsongevallen oefent de functie van regeringscommissaris bij het algemeen beheerscomité uit.
   § 4. De persoon die op 31 december 2016 aangesteld is voor het uitoefenen van de functie van regeringscommissaris van Begroting bij het beheerscomité van het fonds voor de beroepsziekten blijft zijn functie vanaf 1 januari 2017, bij het algemeen beheerscomité bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, uitoefenen, tot de aanstelling van een nieuwe regeringscommissaris door de Koning.]1
  ----------
  (1)<W 2016-12-25/48, art. 41, 002; Inwerkingtreding : 05-09-2016>

  Art. 22. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Hyčres, 16 augustus 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
M. DE BLOCK
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 29-12-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 21)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-1958 Integraal verslag : 20 juli 2016.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie