J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/05/26/2016011197/justel

Titel
26 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens opgenomen in het register van de ambachtslieden en tot bepaling van de gebruiksvoorwaarden ervan

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 31-05-2016 nummer :   2016011197 bladzijde : 33688       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-05-26/07
Inwerkingtreding : 01-06-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° de wet : de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman;
  2° de FOD Economie : de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

  Art. 2. Het register van de ambachtslieden zoals bepaald in artikel 25 van de wet, bevat voor elke onderneming de volgende gegevens :
  1° het ondernemingsnummer;
  2° de naam, de benaming of de firmanaam van de ondeneming;
  3° het volledige adres of de maatschappelijke zetel van de onderneming;
  4° het ondernemingstype : onderneming natuurlijk persoon of rechtspersoon;
  5° de contactgegevens van de onderneming, namelijk haar telefoon- en faxnummer, haar e-mailadres en haar website;
  6° de begindatum van de hoedanigheid van ambachtsman;
  7° in voorkomend geval, de einddatum van de hoedanigheid van ambachtsman wanneer het gaat om een intrekking door de Commissie "Ambachtslieden";
  8° de economische activiteit(en) van de onderneming;
  9° een hyperlink naar de gegevens van de onderneming beschikbaar in de KBO Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
  De gegevens van de onderneming waarvan de hoedanigheid van ambachtsman werd ingetrokken door de Commissie "Ambachtslieden" worden drie jaar na de datum van intrekking geschrapt uit het register van de ambachtslieden.

  Art. 3. Het register van de ambachtslieden zoals bedoeld in artikel 2 is toegankelijk op de website van de FOD Economie, op de pagina gewijd aan de toekenning van de hoedanigheid van ambachtsman.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2016.

  Art. 5. De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 26 mei 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, en KMO's,
W. BORSUS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, artikel 25;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2016;
   Gelet op advies 58.913/1 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO's,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie