J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/05/26/2016011198/justel

Titel
26 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van toezicht op de naleving van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 31-05-2016 nummer :   2016011198 bladzijde : 33682       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-05-26/05
Inwerkingtreding : 01-06-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° de wet : de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman;
  2° het inlichtingenformulier : het formulier bedoeld in artikel 8 van de wet dat een aanvrager indient met het oog op het bekomen van de hoedanigheid van ambachtsman of met het oog op de verlenging van die hoedanigheid;
  3° de FOD Economie : de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

  Art. 2. De Commissie "Ambachtslieden" onderzoekt het opgestuurde inlichtingenformulier en de documenten met het oog op de toekenning of de verlenging van de hoedanigheid van ambachtsman.
  Wanneer de Commissie "Ambachtslieden" van oordeel is dat het dossier ingediend in het kader van een vraag om toekenning of verlenging van de hoedanigheid van ambachtsman, niet toelaat om te oordelen of voldaan is aan de voorwaarden van de wet, kan de voorzitter van de Commissie vragen aan de ambtenaren bedoeld in artikel 6 om een onderzoek ter plaatse in te stellen en aan één van haar leden om er aan deel te nemen.

  Art. 3. Iedere belanghebbende kan bij de Commissie "Ambachtslieden" een klacht indienen wegens het niet naleven door een zelfstandige of een onderneming van de bepalingen van de wet.
  De informatie over het indienen van een klacht is terug te vinden op de website van de FOD Economie.

  Art. 4. § 1. Wanneer de Commissie "Ambachtslieden" op basis van een klacht of informatie waarover zij beschikt, vaststelt dat een zelfstandige of een onderneming het logo of de hoedanigheid van ambachtsman gebruikt zonder die hoedanigheid te hebben, brengt zij onmiddellijk de Algemene Directie van de Economische Inspectie van de FOD Economie op de hoogte om te laten onderzoeken of deze praktijk een oneerlijke handelspraktijk vormt of in strijd is met de eerlijke marktpraktijken in de zin van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht. In voorkomend geval brengt ze er de klager onmiddellijk van op de hoogte.
  § 2. Op basis van een klacht of informatie waarover de Commissie "Ambachtslieden" beschikt, kan zij aan een ambachtsman of een ambachtsonderneming die de hoedanigheid van ambachtsman bezit, elk nuttig document of elke nuttige inlichting vragen om na te gaan of de ambachtsman of de ambachtsonderneming de voorwaarden van de wet nog naleeft.
  De voorzitter van deze Commissie kan aan de ambtenaren bedoeld in artikel 6 ook vragen een onderzoek ter plaatse in te stellen en aan één van haar leden om eraan deel te nemen.
  Als de Commissie "Ambachtslieden' vaststelt dat de ambachtsman of de ambachtsonderneming de wet niet meer respecteert, gaat zij over tot de intrekking van de hoedanigheid van ambachtsman volgens de bepalingen van artikel 10 en 13 van de wet.

  Art. 5. De voorzitter van de Raad "Ambachtslieden" kan, alvorens uitspraak te doen over een beroep, aan de ambtenaren bedoeld in artikel 6 vragen een onderzoek ter plaatse in te stellen.

  Art. 6. De minister bevoegd voor Middenstand duidt de ambtenaren van de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie aan die belast worden met de onderzoeken bedoeld in de artikelen 2, 4 en 5.
  In het kader van hun onderzoek mogen deze ambtenaren alle documenten controleren die in aanmerking komen om vast te stellen of voldaan is aan de voorwaarden van de wet en in het bijzonder aan de voorwaarden bepaald in artikel 2 van de wet. De ambtenaren hebben in voorkomend geval ook toegang tot de productieplaatsen om het in essentie handmatig karakter van de activiteit en de kennis van de ambachtsman vast te stellen.

  Art. 7. De wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman treedt in werking op 1 juni 2016.
  Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2016.

  Art. 8. De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 26 mei 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's,
W. BORSUS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, artikelen 6, eerste lid, en 28;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2016;
   Gelet op advies 58.912/1 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie