J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2015/12/13/2015015193/justel

Titel
13 DECEMBER 2015. - Wet tot opheffing van de wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 06-01-2016 nummer :   2015015193 bladzijde : 253       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-12-13/03
Inwerkingtreding : 16-01-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1966071401       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid die bedoeld wordt in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. De akten en vonnissen neergelegd in uitvoering van de wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand worden overgedragen aan de stad Brussel.
  De ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel is bevoegd uittreksels uit en eensluidende afschriften van deze akten en vonnissen af te geven; de bepalingen van artikel 45 van het burgerlijk wetboek zijn van toepassing.

  Art. 3. De wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand wordt opgeheven.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekend gemaakt.
Gegeven te Brussel, 13 december 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De minister van Buitenlandse zaken en Europese zaken,
D. REYNDERS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2014-2015. Kamer van Volksvertegenwoordigers Stukken. - Wetsontwerp, 54/K/1384/1. - Verslag namens de commissie, 54/K/1384/2. - Tekst aangenomen door de commissie, 54/K/1384/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering, 54/K/1384/4. Integraal verslag. - 03/12/2015.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie