J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/12/03/2015031877/justel

Titel
3 DECEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu en het besluit van de Regering van 2 mei 2002 betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van gevels

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 15-12-2015 nummer :   2015031877 bladzijde : 73945       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-12-03/21
Inwerkingtreding : 15-12-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Vanaf de inwerkingtreding van het huidige besluit wordt de vermelding van de `directie Huisvesting' en/of van de `dienst Huisvesting' in alle bepalingen van wetten, contracten of elk ander officieel document, vervangen door 'directie Stadsvernieuwing'.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Stadsvernieuwing wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 3 december 2015.
Voor Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-Voorzitter,
R. VERVOORT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2002 betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van gevels;
   Gelet op het ministerieel besluit van 21 september 2011 houdende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu;
   Gelet op het ministerieel besluit van 19 juni 2002 betreffende de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2002 betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van gevels;
   Overwegende dat op 1 juli 2015 de cel Premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor de verfraaiing van gevels binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel overgedragen werd van de directie Huisvesting naar de directie Stadsvernieuwing;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie