J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
22 MEI 2014. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens en tot aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 18-08-2014 nummer :   2014204146 bladzijde : 60436       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-05-22/45
Inwerkingtreding : 22-05-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Afdeling 1. - Definities
Art. 1
Afdeling 2. - Organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens
Art. 2
Afdeling 3. - Aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses
Art. 3
Afdeling 4. - Inwerkingtreding
Art. 4

Tekst Inhoudstafel Begin
Afdeling 1. - Definities

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit akkoord dient men te verstaan onder:
  1į " Algemene Gegevensbank " : de Algemene Gegevensbank opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 1 oktober 1991;
  2į "Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van FinanciŽn": de Afdeling " Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van FinanciŽn " geregeld bij artikel 49, ß 6, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, opgericht bij koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van FinanciŽn.

  Afdeling 2. - Organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens

  Art. 2. De Algemene Gegevensbank oefent de opdrachten uit die aan de Federale Staat zijn toevertrouwd voor de organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens door artikel 124/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, en door artikel 16/10, laatste lid van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.
  Deze publicatie gebeurt maandelijks voor het einde van de daaropvolgende maand voor de Federale Staat, de sociale zekerheid en de Gemeenschappen en Gewesten en driemaandelijks voor de lokale besturen voor het einde van het volgende kwartaal.
  Deze begrotingsgegevens bevatten de uitgaven en inkomsten van de instellingen die deel uitmaken van de consolidatiekring.
  Zij publiceert eveneens gedetailleerde afstemmingstabellen met de methode voor de overschakeling van gegevens op kasbasis of boekhoudkundige basis naar de op de ESR 2010-norm gebaseerde gegevens gepubliceerd.
  Elke akkoord-sluitende partij verbindt er zich toe de voor de publicatie vereiste gegevens ter beschikking te stellen van de Algemene gegevensbank.

  Afdeling 3. - Aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses

  Art. 3. De Afdeling " Financieringsbehoeften van de overheid " van de Hoge Raad van FinanciŽn wordt ermee belast de begrotingsprognoses te evalueren overeenkomstig artikel 124/4 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, en artikel 16/13 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

  Afdeling 4. - Inwerkingtreding

  Art. 4. Voorliggend samenwerkingsakkoord treedt in werking op de datum dat de laatste handtekening wordt geplaatst.
  Gedaan te Brussel, op 22 mei 2014, in een origineel in de Nederlandse, Franse en Duitse taal.
  Voor de Federale Staat :
  De Eerste Minister,
  E. DI RUPO
  De Minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken,
  K. GEENS
  De Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging,
  O. CHASTEL
  Voor de Vlaamse Gemeenschap :
  De Minister-President van de Vlaamse Regering,
  K. PEETERS
  De Minister van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
  Ph. MUYTERS
  Voor de Franse Gemeenschap :
  De Minister-President van de Franse Gemeenschapsregering,
  R. DEMOTTE
  De Vice-President en Minister van Begroting, FinanciŽn, Werk, Vorming, Sport en Luchthavenbeleid,
  A. ANTOINE
  Voor de Duitstalige Gemeenschap :
  De Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,
  K.-H. LAMBERTZ
  Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie :
  De Voorzitter van het Verenigd College,
  R. VERVOORT
  De Minister van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de FinanciŽn, de Begroting en de Externe Betrekkingen,
  G. VANHENGEL
  De Minister van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, de FinanciŽn, de Begroting en de Externe Betrekkingen,
  Mevr. E. HUYTEBROECK
  Voor het Vlaamse Gewest :
  De Minister-President van de Vlaamse Regering,
  K. PEETERS
  De Minister van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
  Ph. MUYTERS
  Voor het Waalse Gewest :
  De Minister-President van de Waalse Regering,
  R. DEMOTTE
  De Vice-President en Minister van Begroting, FinanciŽn, Werk, Vorming, Sport en Luchthavenbeleid,
  A. ANTOINE
  Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest :
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
  R. VERVOORT
  De Minister van FinanciŽn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
  G. VANHENGEL
  Voor de Franse Gemeenschapscommissie :
  De Voorzitter van het College,
  Ch. DOULKERIDIS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Grondwet;
   Gelet op artikel 92bis, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;
   Gelet op artikel 42 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;
   Gelet op de artikelen 49, ß 6, en 50, ß 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;
   Gelet op artikel 55bis van de wet van 31 december 1983 tot hervorming de instellingen van de Duitstalige Gemeenschap;
   Gelet op de artikelen 16/10 en 16/13 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;
   Gelet op de artikelen 124/1 en 124/4 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat;
   Overwegende dat artikel 16/10, laatste lid, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, bepaalt dat de organisatie van de publicatie van de begrotingsgegevens zal kunnen worden geregeld door een samenwerkingsakkoord;
   Overwegende dat artikel 124/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat bepaalt dat de organisatie van de publicatie van de begrotingsgegevens zal kunnen worden geregeld door een samenwerkingsakkoord;
   Overwegende dat artikel 16/13, laatste lid, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, bepaalt dat de onafhankelijke instelling die ermee belast is om, om de drie jaar een evaluatie te maken, op basis van objectieve criteria, van de begrotingsprognoses aangewend bij de opmaak van de begroting, zal worden aangeduid door een samenwerkingsakkoord;
   Overwegende dat artikel 124/4 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, bepaalt dat de onafhankelijke instelling die ermee belast is om de drie jaar een evaluatie te maken, op basis van objectieve criteria, van de begrotingsprognoses aangewend bij de opmaak van de begroting, zal worden aangeduid door een samenwerkingsakkoord,
   De Federale Staat, vertegenwoordigd door de Federale Regering, in de persoon van de Eerste Minister, van de Minister van FinanciŽn en van de Minister van Begroting;
   De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, en van de Minister van FinanciŽn en Begroting;
   De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, en van de Minister van FinanciŽn en Begroting;
   De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, bevoegd voor FinanciŽn en Begroting;
   De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door haar Verenigd College, in de persoon van haar Voorzitter en van de leden bevoegd voor FinanciŽn en Begroting;
   Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, en van de Minister van FinanciŽn en Begroting;
   Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, en van de Minister van FinanciŽn en Begroting;
   De Franse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door haar College, in de persoon van de Minister-President, bevoegd voor FinanciŽn en Begroting,
   Kwamen overeen wat volgt :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie