J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2014/05/08/2014031471/justel

Titel
8 MEI 2014. - Ordonnantie betreffende het toeristische logies
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-06-2014 en tekstbijwerking tot 19-12-2017) Zie wijziging(en)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 17-06-2014 nummer :   2014031471 bladzijde : 45695       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-05-08/50
Inwerkingtreding : onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen en toepassingsgebied
Art. 1-4
HOOFDSTUK 2. - Exploitatievoorwaarden vaneen toeristische logies
Afdeling 1. - Algemene voorwaarden
Art. 5, 5/1
Afdeling 2. - Specifieke voorwaarden
Onderafdeling 1. - Specifieke voorwaarden voor hotels
Art. 6
Onderafdeling 2. - Specifieke voorwaarden voor de aparthotels
Art. 7
Onderafdeling 3. - Specifieke voorwaarden voor de toerismeverblijven
Art. 8-9
Onderafdeling 4. - Specifieke voorwaarden voor de logies bij de bewoner
Art. 10-11
Onderafdeling 5. - Specifieke voorwaarden voor de verblijfscentra van sociaal toerisme
Art. 12
Onderafdeling 6. - Specifieke voorwaarden voor de kampeerterreinen
Art. 13
HOOFDSTUK 3. - Voorafgaande aangifte - registratie, opschorting en intrekking van de registratie
Art. 14-15
Afdeling 1. - Procedure van voorafgaande aangifte van het toeristische logies en registratie
Art. 16-18
Afdeling 2. - Weigering van registratie, schorsing en intrekking van het registratienummer dat het recht toekent om een toeristisch logies uit te baten
Art. 19-20
Afdeling 3. - Beroepsprocedure
Art. 21
Afdeling 4. - Procedure tot wijziging van de registratie
Art. 22
HOOFDSTUK 4. - Controle en sancties
Afdeling 1. - Administratieve boete
Art. 23
Afdeling 2. - Controlebevoegdheid
Art. 24-25
Afdeling 3. - Onmiddellijke stopzetting vande exploitatie-activiteit van een toeristische logies
Art. 26
HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding en overgangsbepalingen
Art. 27-28

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen en toepassingsgebied

  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. Deze ordonnantie zet gedeeltelijk de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt om.

  Art. 3. Voor de toepassing van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten, wordt verstaan onder :
  1° toerist : elke persoon die in het kader van zijn privé- of beroepsactiviteiten minstens één nacht verblijft in een andere dan zijn gebruikelijke omgeving zonder er zijn woonplaats te vestigen, voor een duur van maximum 90 dagen;
  2° toeristische logies : elk op regelmatige basis of occasioneel tegen betaling aan toeristen aangeboden logies voor een of meer nachten;
  3° hoteldiensten : alle diensten aangeboden of voorgesteld door een toeristische logies zoals inzonderheid het aanbieden van ontbijt, de vervanging van het beddengoed, de schoonmaak van de kamers, portiersdiensten of de receptie;
  4° hotel : eender welke inrichting die over minstens zes kamers of suites beschikt en een toeristische logies inclusief hoteldiensten aanbiedt;
  5° aparthotel : elke inrichting die beschikt over minstens zes appartementen, studio's, flats en dergelijke, die gemeubeld zijn en uitgerust met het noodzakelijke meubilair om te koken, en die toeristische logies met hoteldiensten aanbieden;
  6° toerismeverblijven : elke villa, studio of kamer, elk huis of appartement, die of dat uitsluitend voorbehouden zijn aan huurders, en uitgerust met het noodzakelijke meubilair om te logeren en te koken, in voorkomend geval en mits betaling van een prijssupplement, met inbegrip van hoteldiensten;
  7° logies bij de bewoner : elke inrichting die uit een of meer kamers of afgescheiden ruimten bestaat en die daartoe zijn ingericht, die behoren tot de persoonlijke en gebruikelijke woning van de exploitant of haar aangrenzende bijgebouwen;
  8° verblijfscentrum voor sociaal toerisme : elke inrichting zonder winstoogmerk die een verblijf in kamers of slaapruimten aanbiedt, met, naast hoteldiensten, een aanbod van vormingswerk en educatieve programma's om de contacten tussen toeristen uit verschillende landen en met verschillende achtergronden in het kader van het sociaal en solidair toerisme te ontwikkelen;
  9° kampeerterrein : elke afgebakende ruimte in open lucht om kampeerders te onthalen;
  10° exploitant : elke natuurlijke of rechtspersoon die een toeristische logies uitbaat zoals bedoeld in 2° of voor rekening van wie een toeristisch logies wordt uitgebaat;
  11° regering : de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Art. 4. Elke exploitatie van een toeristische logies is afhankelijk van een voorafgaande aangifte en de registratie in het kader van een van de categorieën omschreven in artikel 3, 4° tot 9°, of in het kader van een door de regering bepaalde bijkomende categorie of subcategorie, alsook van de naleving van de voorwaarden vastgelegd door of krachtens deze ordonnantie.

  HOOFDSTUK 2. - Exploitatievoorwaarden vaneen toeristische logies

  Afdeling 1. - Algemene voorwaarden

  Art. 5.Onverminderd artikel 4 beantwoordt de exploitatie van een toeristische logies aan de volgende voorwaarden :
  1° voorwaarden te vervullen door de exploitant of de persoon belast met het dagelijks beheer van de exploiterende rechtspersoon :
  a) de exploitant is een natuurlijk persoon of is regelmatig opgericht in de vorm van een rechtspersoon, ofwel krachtens het Belgische recht ofwel krachtens het recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of hierdoor geregeld, ofwel krachtens het recht van een andere Staat op voorwaarde dat de oprichting van de rechtspersoon overeenstemt met de eisen van het Belgisch recht of van het recht van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, ongeacht de rechtsvorm, en waarvan het toeristische logies het voornaamste of een bijkomende maatschappelijke doelstelling vormt;
  b) de exploitant, of de persoon belast met het dagelijkse beheer indien de exploitant een rechtspersoon is, mag in België niet veroordeeld zijn bij een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing voor een misdrijf als bedoeld in boek II, titel VII, hoofdstukken V, VI en VII, titel VIII, hoofdstukken I, IV en VI, en titel IX, hoofdstukken I en II van het Strafwetboek, noch in het buitenland veroordeeld zijn voor een feit dat overeenstemt met een van deze misdrijfomschrijvingen, behalve indien hij uitstel van straf heeft gekregen en de veroordeelde het voordeel van het uitstel niet heeft verloren, of behalve indien de betrokkene genade heeft gekregen of een gelijkwaardige maatregel genoten heeft krachtens het recht van een andere Staat dan de Belgische of van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of hierdoor geregeld, op voorwaarde dat de regels betreffende de misdrijfomschrijving, het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf en de genade overeenstemmen met de door het Belgisch recht of het recht van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte bepaalde voorwaarden;
  c) de exploitant beschikt over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor schade veroorzaakt door hemzelf of zijn aangestelden;
  d) de exploitant aan wie een administratieve boete zoals bedoeld in hoofdstuk 4 werd opgelegd, blijft niet in gebreke voor de betaling ervan;
  e) de exploitant leeft de arbeidswetgeving, wetten op de sociale zekerheid en de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten die van kracht zijn na.
  De regering mag per categorie bijkomende voorwaarden vastleggen, inzonderheid inzake opleiding;
  2° voorwaarden in verband met toeristische logies :
  a) [1 het toeristisch logies beschikt over een attest van brandveiligheid dat aangeeft dat het logies beantwoordt aan de specifieke veiligheidsnormen inzake brandbescherming voor de logies die van toepassing zijn op het desbetreffende gebouw of deel van het gebouw. Het attest van brandveiligheid wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar het toeristisch logies ligt op advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening en verstrekt door Brussel - Preventie en Veiligheid of door de regering in geval van beroep.
   Voor de toeristische logies bedoeld in artikel 3, 6° en 7° en onder door de regering bepaalde voorwaarden, kan het vereenvoudigdecontroleattest dat aantoont dat het logies voldoet aan de veiligheidsnormen betreffende de elektriciteitsinstallatie, de verwarming en het gas het attest van brandveiligheid vervangen. Het vereenvoudigdecontroleattest wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar het logies ligt, op grond van conformiteitsattesten verstrekt door een erkende instantie of door de regering in geval van beroep.
   De regering bepaalt het model, de wijze van afgifte en de geldigheidsduur van het attest en van het vereenvoudigdecontroleattest, alsook de beroepsmogelijkheid tegen een beslissing tot weigering of intrekking van een brandveiligheidsattest of tegen het uitblijven van een dergelijke beslissing.]1
  b) het toeristische logies is opgericht met naleving van de reglementering inzake ruimtelijke ordening en de geldende stedenbouwkundige regels. De naleving van de normen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde wordt vastgesteld door een attest van de gemeente waar het betreffende toeristische logies gevestigd is;
  c) het toeristische logies moet zich permanent in een goede staat van hygiëne bevinden en goed onderhouden zijn. De regering legt de vereisten hieromtrent vast;
  d) het toeristische logies moet tot een van de categorieën of bijkomende subcategorieën van toeristische logies behoren als vastgelegd door of krachtens deze ordonnantie.
  ----------
  (1)<ORD 2015-05-28/06, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  Art. 5/1. [1 De specifieke veiligheidsnormen inzake brandbescherming voor de logies bedoeld in artikel 5, 2°, a) worden door de regering bepaald per categorie logies en, in voorkomend geval, per subcategorie, rekening houdend met de maximale logiescapaciteit, het soort aangeboden dienst en de ouderdom van het gebouw.
   Een afwijking van de specifieke veiligheidsnormen inzake brandbescherming voor de logies kan worden toegestaan door de regering, voor zover het brandveiligheidsniveau voldoening blijft schenken. Daartoe kan de regering compenserende maatregelen opleggen. De procedure om een afwijking aan te vragen wordt door de regering vastgesteld.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2015-05-28/06, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  Afdeling 2. - Specifieke voorwaarden

  Onderafdeling 1. - Specifieke voorwaarden voor hotels

  Art. 6.§ 1. Onverminderd artikel 5 en de voorafgaande aangifte als bedoeld in artikel 14, beantwoordt de exploitatie van een hotel aan de volgende specifieke voorwaarden :
  1° Het hotel wordt minstens 9 maanden uitgebaat;
  2° Het hotel is duidelijk herkenbaar aan de buitenkant,
  3° Het hotel is permanent voor de toeristen toegankelijk,
  4° Er is permanent een receptie toegankelijk,
  5° De gemeenschappelijke ruimten toegankelijk voor toeristen zijn voldoende verlicht en kunnen verlucht worden;
  6° Het gebouw moet zowel binnen als buiten in goede staat van onderhoud verkeren. Dagelijks moeten de gemeenschappelijke ruimten en de kamers schoongemaakt worden;
  7° Het hotel beschikt over sanitaire voorzieningen gelegen op de gelijkvloerse verdieping of op een verdieping hoger of lager;
  8° Een verwarmingssysteem garandeert een minimumtemperatuur in de kamers en gemeenschappelijke ruimten;
  9° Elke kamer heeft een toegangsdeur die op slot kan worden gedaan en duidelijk herkenbaar is;
  10° Elke kamer beschikt over algemene elektrische verlichting en over daglicht, een raam met zicht naar buiten en een ventilatiesysteem indien het raam niet open kan;
  11° Elke kamer beschikt over private sanitaire voorzieningen.
  § 2. De regering stelt de bijkomende specifieke voorwaarden van het toeristische logies zoals bedoeld in dit artikel vast.
  § 3. Het gebruik van de benaming " hotel ", een andere gelijkgestelde benaming of van een andere door de ambtenaar gemachtigd door de regering gelijkwaardig geachte benaming, van een vertaling of schrijfwijze waardoor verwarring zou kunnen ontstaan met de benaming " hotel " is uitsluitend voorbehouden aan de exploitant die een voorafgaande aangifte heeft gedaan in overeenstemming met artikel 14, en die de algemene en specifieke voorwaarden vervult vastgelegd door of in uitvoering van deze ordonnantie.
  De exploitant brengt het identificatielogo van het toeristische logies uitgebaat in de categorie " hotel " aan, waarvan het model [1 , de plaats van aanbrenging en aanplakking, het reproductierecht van de houder]1 en de nadere regels tot het verkrijgen ervan door de regering worden vastgesteld.
  [1 § 4. In geval van verlies van het exploitatierecht van het toeristische logies of van stopzetting van de activiteit, wordt het logo teruggegeven aan de door de regering gemachtigde ambtenaar, overeenkomstig de voorwaarden, de procedure en binnen de termijnen bepaald door de regering.]1
  ----------
  (1)<ORD 2015-05-28/06, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  Onderafdeling 2. - Specifieke voorwaarden voor de aparthotels

  Art. 7.§ 1. Onverminderd artikel 5 en de voorafgaande aangifte als bedoeld in artikel 14, beantwoordt de exploitatie van een aparthotel aan de volgende specifieke voorwaarden :
  1° Het gebouw is duidelijk herkenbaar aan de buitenkant;
  2° De inrichting is permanent voor de toeristen toegankelijk;
  3° De inrichting beschikt over een receptie gelegen in het gebouw en die minstens overdag en van maandag tot vrijdag toegankelijk is. Buiten de openingsuren van de receptie is een aangestelde telefonisch bereikbaar;
  4° De gemeenschappelijke ruimten toegankelijk voor toeristen zijn voldoende verlicht en kunnen verlucht worden;
  5° Het aparthotel verkeert in goede staat van onderhoud en netheid, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant;
  6° Voor elk appartement dat verhuurd wordt, is de maximale capaciteit vastgelegd;
  7° Elk appartement wordt zo ingericht dat er ter plaatse gelogeerd, gekookt en gegeten kan worden. Het meubilair en de uitrusting zijn afgestemd op de onthaalcapaciteit van het appartement;
  8° Het huislinnen wordt ter beschikking van de klant gesteld;
  9° Naast de regelmatige schoonmaak van het appartement, biedt de inrichting aan de klant bepaalde hoteldiensten waarvan de lijst in de kamer van de klant beschikbaar is.
  § 2. De regering stelt de bijkomende specifieke voorwaarden van het toeristische logies zoals bedoeld in dit artikel vast.
  § 3. Het gebruik van de benaming " aparthotel ", een andere gelijkgestelde benaming of van een andere door de ambtenaar gemachtigd door de regering gelijkwaardig geachte benaming, van een vertaling of schrijfwijze waardoor verwarring zou kunnen ontstaan met de benaming " aparthotel " is uitsluitend voorbehouden aan de exploitant die een voorafgaande aangifte heeft gedaan in overeenstemming met artikel 14, en de algemene en specifieke voorwaarden vervult vastgelegd door of in uitvoering van deze ordonnantie.
  De exploitant brengt het identificatielogo van het toeristische logies uitgebaat in de categorie " aparthotel " aan, waarvan het model [, de plaats van aanbrenging en aanplakking, het reproductierecht van de houder1 ]1 en de nadere regels tot het verkrijgen ervan door de regering worden vastgesteld.
  [1 § 4. In geval van verlies van het exploitatierecht van het toeristische logies of van stopzetting van de activiteit, wordt het logo teruggegeven aan de door de regering gemachtigde ambtenaar, overeenkomstig de voorwaarden, de procedure en binnen de termijnen bepaald door de regering.]1
  ----------
  (1)<ORD 2015-05-28/06, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  Onderafdeling 3. - Specifieke voorwaarden voor de toerismeverblijven

  Art. 8.§ 1. Onverminderd artikel 5 en de voorafgaande aangifte als bedoeld in artikel 14, beantwoordt de exploitatie van een toerismeverblijf aan de volgende specifieke voorwaarden :
  1° De exploitant beschikt over een receptie die minstens overdag en van maandag tot vrijdag toegankelijk is. Buiten de openingsuren van de receptie is een aangestelde telefonisch bereikbaar;
  2° De inrichting verkeert in een goede staat van onderhoud en netheid;
  3° Voor elk logies dat verhuurd wordt, is de maximale capaciteit vastgelegd;
  4° Elke eenheid is zo ingericht dat er ter plaatse gelogeerd, gekookt en gegeten kan worden. Het meubilair en de uitrusting zijn afgestemd op de onthaalcapaciteit;
  5° De inrichting kan tegen betaling van een prijssupplement bepaalde hoteldiensten aanbieden waarvan de lijst in de kamer van de klant beschikbaar is.
  § 2. De regering stelt de bijkomende specifieke voorwaarden van het toeristische logies zoals bedoeld in dit artikel vast.
  § 3. Een huurovereenkomst wordt tussen de partijen ondertekend. Deze overeenkomst kan in de betaling van lasten voorzien waarvan het bedrag forfaitair of op basis van de reële consumptie wordt vastgesteld. Er kan een waarborg gevraagd worden.
  § 4. Het gebruik van de benaming " toerismeverblijf ", een andere gelijkgestelde benaming of van een andere door de ambtenaar gemachtigd door de regering gelijkwaardig geachte benaming, van een vertaling of schrijfwijze waardoor verwarring zou kunnen ontstaan met de benaming " toerismeverblijf " is uitsluitend voorbehouden aan de exploitant die een voorafgaande aangifte heeft gedaan in overeenstemming met artikel 14, en de algemene en specifieke voorwaarden vervult vastgelegd door of in uitvoering van deze ordonnantie.
  De exploitant brengt het identificatielogo van het toeristische logies uitgebaat in de categorie " toerismeverblijf " aan, waarvan het model [1 , de plaats van aanbrenging en aanplakking, het reproductierecht van de houder ]1 en de nadere regels tot het verkrijgen ervan door de regering worden vastgesteld.
  [1 § 5. In geval van verlies van het exploitatierecht van het toeristische logies of van stopzetting van de activiteit, wordt het logo teruggegeven aan de door de regering gemachtigde ambtenaar, overeenkomstig de voorwaarden, de procedure en binnen de termijnen bepaald door de regering.]1
  ----------
  (1)<ORD 2015-05-28/06, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  Art. 9. Onverminderd de voorwaarden als bedoeld in artikel 8, wordt het gebruik van de benaming " stadsvakantiehuisje " of van een andere door de ambtenaar gemachtigd door de regering gelijkwaardig geachte benaming, van een vertaling of schrijfwijze waardoor verwarring zou kunnen ontstaan met deze benaming, uitsluitend voorbehouden aan de exploitant van een toerismeverblijf indien het onthaal binnen het verblijf verzorgd wordt door de exploitant die zich door zijn gastvrijheid en beschikbaarheid verbindt tot het bijdragen aan een hartelijk en aangenaam verblijf en het promoten van de ontdekking van het Brussels erfgoed. Hij verstrekt informatie over Brussel en over de werking van het vakantiehuisje.

  Onderafdeling 4. - Specifieke voorwaarden voor de logies bij de bewoner

  Art. 10.§ 1. Onverminderd artikel 5 en de voorafgaande aangifte als bedoeld in artikel 14, beantwoordt de exploitatie van een logies bij de bewoner aan de volgende specifieke voorwaarden :
  1° De exploitant of de persoon belast met het dagelijks beheer van de exploiterende rechtspersoon :
  a) mag niet meer dan een logies bij de bewoner uitbaten en moet er zijn hoofdverblijfplaats vestigen;
  b) mag niet meer dan vijftien toeristen tegelijkertijd onthalen;
  c) verbindt zich tot het afsluiten van een geschreven overeenkomst voor elke bezetting van een gastenkamer. Dit contract omvat inzonderheid een forfaitaire prijs, met inbegrip van het ontbijt, zonder enige toeslag, berekend en betaald per overnachting;
  d) informeert zijn verzekeraar voor burgerlijke aansprakelijkheid over de verhuur van een logies bij de bewoner alsook over de bijkomende activiteiten die er aangeboden zouden worden;
  e) verbindt er zich toe, eventueel samen met de persoon of personen die gewoonlijk onder hetzelfde dak leven, zich in eigen persoon voor het onthaal van de gasten in te zetten, een persoonlijke kwaliteitsvolle ontvangst te bieden, alles in het werk stellen om het verblijf vlot te laten verlopen en hulp te bieden in de zoektocht naar informatie van toeristische aard;
  f) moet de prijzen die voor elke kamer gelden, zichtbaar aanduiden;
  g) moet de regelmatige schoonmaak van de kamer garanderen en het huislinnen verschaffen.
  2° De inrichting moet :
  a) in een goede staat van hygiëne, veiligheid en algemeen onderhoud verkeren;
  b) maximum één tot vijf gastenkamers hebben. Deze worden uitsluitend voorbehouden aan de gasten gedurende de hele periode als bedoeld in volgend punt;
  c) beschikbaar zijn om gedurende minstens vier maanden per jaar gasten te ontvangen;
  d) beschikken over sanitaire voorzieningen die aan de bewoners van de gastenkamers voorbehouden zijn.
  § 2. De regering stelt de bijkomende specifieke voorwaarden van het toeristische logies zoals bedoeld in dit artikel vast.
  § 3. Het gebruik van de benaming " logies bij de bewoner ", van " gastenkamer(s) ", van " inrichting van gastenkamers ", een andere gelijkgestelde benaming of van een andere door de ambtenaar gemachtigd door de regering gelijkwaardig geachte benaming, van een vertaling of schrijfwijze waardoor verwarring zou kunnen ontstaan met deze benaming is uitsluitend voorbehouden aan de exploitant die een voorafgaande aangifte heeft gedaan in overeenstemming met artikel 14, en de algemene en specifieke voorwaarden vervult vastgelegd door of in uitvoering van deze ordonnantie.
  De exploitant brengt het identificatielogo van het toeristische logies uitgebaat in de categorie " logies bij de bewoner " aan, waarvan het model [1 , de plaats van aanbrenging en aanplakking, het reproductierecht van de houder]1 en de nadere regels tot het verkrijgen ervan door de regering worden vastgesteld.
  [1 § 4. In geval van verlies van het exploitatierecht van het toeristische logies of van stopzetting van de activiteit, wordt het logo teruggegeven aan de door de regering gemachtigde ambtenaar, overeenkomstig de voorwaarden, de procedure en binnen de termijnen bepaald door de regering.]1
  ----------
  (1)<ORD 2015-05-28/06, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  Art. 11. Onverminderd de voorwaarden als bedoeld in artikel 10 wordt het gebruik van de benaming " gastenverblijf op de boerderij " of van een andere door de ambtenaar gemachtigd door de regering gelijkwaardig geachte benaming, van een vertaling of schrijfwijze waardoor verwarring zou kunnen ontstaan met deze benaming uitsluitend voorbehouden aan de exploitant van een logies bij de bewoner wanneer dit in een operationeel landbouwbedrijf is ingericht.

  Onderafdeling 5. - Specifieke voorwaarden voor de verblijfscentra van sociaal toerisme

  Art. 12.§ 1. Onverminderd artikel 5 en de voorafgaande aangifte als bedoeld in artikel 14, beantwoordt de exploitatie van een verblijfscentrum van sociaal toerisme aan de volgende specifieke voorwaarden :
  a) het beheer van het logies wordt aan een instelling zonder winstoogmerk toevertrouwd;
  b) het logies is voorbehouden aan de leden van de beherende organisatie;
  c) het logies is uitgerust met een restaurant, een bar en een gemeenschappelijke ontspanningsruimte, een kookruimte en een wasruimte, telefoon en een ruimte met internettoegang;
  d) het logies beschikt over verblijven met individuele kamers en familiekamers;
  e) een receptie is alle dagen van de week toegankelijk;
  f) de gehanteerde prijzen zijn toegankelijk en lager dan de gemiddelde prijzen in het hotelwezen voor gelijkaardige logies;
  h) de inrichting moet in goede staat van hygiëne, veiligheid en algemeen onderhoud verkeren.
  § 2. De regering stelt de specifieke voorwaarden van het toeristische logies zoals bedoeld in dit artikel vast.
  § 3. [1 De exploitant brengt het identificatielogo van het toeristische logies van de categorie " verblijfscentra van sociaal toerisme " aan; het model, de plaats van aanbrenging en aanplakking, het reproductierecht van de houder en de nadere regels tot het verkrijgen ervan worden vastgesteld door de regering.]1
  [1 § 4. In geval van verlies van het exploitatierecht van het toeristische logies of van stopzetting van de activiteit, wordt het logo teruggegeven aan de door de regering gemachtigde ambtenaar, overeenkomstig de voorwaarden, de procedure en binnen de termijnen bepaald door de regering.]1
  ----------
  (1)<ORD 2015-05-28/06, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  Onderafdeling 6. - Specifieke voorwaarden voor de kampeerterreinen

  Art. 13.§ 1. Onverminderd artikel 5 en de voorafgaande aangifte als bedoeld in artikel 14, beantwoordt de exploitatie van een kampeerterrein aan de volgende specifieke voorwaarden :
  a) uitgerust zijn met gescheiden sanitaire voorzieningen voor mannen en vrouwen waarvan er minstens een voor personen met een handicap toegankelijk is;
  b) over een bar of een restaurant beschikken die gedurende de gehele openingsduur van het kampeerterrein geopend zijn;
  c) beschikken over water- en elektriciteitsaansluitingen, ook bij elke plaats die niet aan tenten voorbehouden is;
  d) over een ruimte beschikken die uitsluitend dienst doet als ziekenboeg;
  e) over parkeerplaatsen beschikken;
  f) in goede staat van hygiëne, veiligheid en algemeen onderhoud verkeren.
  § 2. De regering stelt de aanvullende specifieke voorwaarden van het toeristische logies vast als bedoeld in dit artikel, met inbegrip van de eventuele minimale oppervlakte van de percelen en het aantal uitrustingen aangepast aan de capaciteit van de camping.
  § 3. [1 De exploitant brengt het identificatielogo van het toeristische logies van de categorie " kampeerterreinen " aan; het model, de plaats van aanbrenging en aanplakking, het reproductierecht van de houder en de nadere regels tot het verkrijgen ervan worden vastgesteld door de regering.]1
  [1 § 4. In geval van verlies van het exploitatierecht van het toeristische logies of van stopzetting van de activiteit, wordt het logo teruggegeven aan de door de regering gemachtigde ambtenaar, overeenkomstig de voorwaarden, de procedure en binnen de termijnen bepaald door de regering.]1
  ----------
  (1)<ORD 2015-05-28/06, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  HOOFDSTUK 3. - Voorafgaande aangifte - registratie, opschorting en intrekking van de registratie

  Art. 14. De voorafgaande aangifte bedoeld in artikel 4 wordt bij de door de regering gemachtigde ambtenaar uitgevoerd, overeenkomstig de voorwaarden en procedures vastgelegd door deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten.

  Art. 15. Indien binnen eenzelfde exploitatie verschillende categorieën of subcategorieën van toeristische logies door de exploitant op de toeristische markt worden aangeboden, maakt elke categorie of subcategorie het voorwerp van een afzonderlijke voorafgaande aangifte uit.

  Afdeling 1. - Procedure van voorafgaande aangifte van het toeristische logies en registratie

  Art. 16.§ 1. [1 De voorafgaande aangifte wordt bij de door de regering gemachtigde ambtenaar ingediend door middel van een formulier waarvan de vorm en de minimale vermeldingen door de regering per categorie en, in voorkomend geval, per subcategorie, worden vastgesteld.
   Een schrijven bevestigt de ontvangst van de voorafgaande aangifte en vermeldt de ontvangstdatum. Het licht de aangever in over het al dan niet volledige karakter van de aangifte en wordt aan hem gericht door de door de regering gemachtigde ambtenaar.
   Indien het dossier volledig is, geldt het schrijven als ontvangstbewijs. De termijn bedoeld in paragraaf 3 begint te lopen vanaf de verzending van dat schrijven.]1
  § 2. [1 Indien het dossier onvolledig is, wordt het schrijven vergezeld van een kennisgeving van de ontbrekende stukken waarvan de verzendingsdatum geldt als de begindatum van de termijn waarover de aangever beschikt om zijn aangifte aan te vullen.
   Na het verstrijken van die termijn, gaat de door de regering gemachtigde ambtenaar niet tot de registratie over als hij oordeelt dat hij niet over het vereiste volledig dossier beschikt.]1
  [1 § 2/1. De termijnen, de procedures en hun nadere regels die de aangever en de door de regering gemachtigde ambtenaar moeten naleven voor de verplichtingen opgenomen in de paragrafen 1 en 2, worden vastgesteld door de regering.]1
  § 3. Als de [1 aangifte]1 volledig is, krijgt de aangever binnen een door de regering vastgestelde termijn een registratienummer dat met het toeristisch logies overeenstemt. Dit registratienummer kent aan de aangever het onmiddellijke recht toe om het toeristische logies te exploiteren in de passende categorie en, in voorkomend geval, in de passende subcategorie, alsook om de door deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten vastgestelde overeenkomstige benaming te gebruiken.
  De exploitant is gehouden om voor en na de registratie de voorwaarden van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten na te leven.
  Binnen 12 maanden na uitreiking van het registratienummer bedoeld in het voorgaande lid, gaat de gemachtigde ambtenaar over tot de controle ter plaatse van de voorwaarden die door deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten worden opgelegd.
  § 4. Een kopie van het aan de exploitant toegekende registratienummer wordt binnen [1 de termijn bedoeld in § 3, eerste lid ]1 overgemaakt aan de burgemeester van de gemeente waar het toeristische logies gevestigd is.
  ----------
  (1)<ORD 2015-05-28/06, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  Art. 17. Met het oog op het toezicht op de naleving van de voorwaarden als bedoeld in hoofdstuk 2, kan de door de regering gemachtigde ambtenaar op elk moment de noodzakelijke documenten en controleattesten opvragen. Wat de naleving betreft van de voorwaarden als bedoeld in artikel 5, kan de door de regering gemachtigde ambtenaar op elk moment het advies van de instanties inwinnen die de bedoelde documenten en attesten uitreiken.

  Art. 18. § 1. De regering bepaalt de informatie die de exploitant aan de toeristen ter beschikking moet stellen, alsook de middelen voor het ter beschikking stellen van deze informatie.
  § 2. De exploitant is ertoe gehouden om aan de door de regering gemachtigde ambtenaar of aan elke instantie aangeduid door de regering alle nuttige informatie voor statistische doeleinden te verstrekken. De regering stelt de lijst op van de nuttige, mede te delen informatie en stelt de nadere regels voor de gegevensoverdracht vast.

  Afdeling 2. - Weigering van registratie, schorsing en intrekking van het registratienummer dat het recht toekent om een toeristisch logies uit te baten

  Art. 19. De door de regering gemachtigde ambtenaar kan de registratie van een toeristisch logies weigeren wanneer :
  1° de exploitant de voorwaarden van deze ordonnantie of van haar uitvoeringsbesluiten niet vervult;
  2° het toeristische logies of de exploitatie ervan niet beantwoordt aan de voorwaarden van deze ordonnantie of van haar uitvoeringsbesluiten;
  3° de exploitant een voorafgaande aangifte heeft gedaan op basis van documenten, attesten of inlichtingen die vals, onvolledig of onjuist blijken te zijn;
  4° de exploitant het krachtens deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten geregelde toezicht verhindert.
  De regering bepaalt de procedure inzake de weigering van de registratie.

  Art. 20.§ 1. Het registratienummer en het exploitatierecht van het ermee overeenstemmende toeristische logies kunnen geschorst worden voor een duur van een week tot een jaar of ingetrokken door de door de regering gemachtigde ambtenaar wanneer :
  1° de exploitant de voorwaarden van deze ordonnantie of van haar uitvoeringsbesluiten niet meer vervult;
  2° het toeristische logies of de exploitatie ervan niet of niet meer beantwoordt aan de voorwaarden van deze ordonnantie of van haar uitvoeringsbesluiten;
  3° de exploitant geregistreerd werd op basis van documenten, attesten of inlichtingen die vals, onvolledig of onjuist blijken te zijn;
  4° de exploitant het krachtens deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten geregelde toezicht verhindert;
  5° de exploitant de door de regering gemachtigde ambtenaar niet heeft ingelicht over een wijziging van de registratie in overeenstemming met artikel 22;
  6° de exploitatie van het toeristische logies tijdelijk of definitief stopgezet wordt :
  a) gelet op de betekening van de tijdelijke of definitieve stopzetting van de exploitatie door de exploitant van het toeristische logies binnen de termijn als bedoeld in artikel 22, § 4;
  b) gelet op gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens die de stopzetting van de exploitatie vaststellen.
  In deze gevallen deelt de door de regering gemachtigde ambtenaar de intrekking van het registratienummer schriftelijk mee :
  1° aan de exploitant;
  2° aan de burgemeester van de gemeente waar het toeristische logies gevestigd is.
  § 2. De beslissing tot schorsing of intrekking van het registratienummer wordt voorafgegaan door een ingebrekestelling van de exploitant bij een ter post aangetekend schrijven van de door de regering gemachtigde ambtenaar, waarin de grondslag en de redenen voor de overwogen schorsing of intrekking worden meegedeeld.
  § 3. Vanaf de verzendingsdatum van de ingebrekestelling bij een ter post aangetekend schrijven als bedoeld in paragraaf 2 beschikt de exploitant over een termijn van 15 kalenderdagen om aan de door de regering gemachtigde ambtenaar zijn opmerkingen over te maken bij een ter post aangetekend schrijven. De exploitant, of, in voorkomend geval, zijn afgevaardigde voor het dagelijks bestuur kunnen, binnen dezelfde termijn en in dezelfde vorm, vragen om door de door de regering gemachtigde ambtenaar gehoord te worden. De exploitant wordt minstens 15 kalenderdagen voor de hoorzitting bij een ter post aangetekend schrijven van de datum van de hoorzitting op de hoogte gebracht. Er wordt een verslag van de hoorzitting opgesteld. De exploitant kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen.
  § 4. De beslissing van de door de regering gemachtigde ambtenaar die tot de schorsing of intrekking van het registratienummer overgaat wordt aan de exploitant betekend, bij een ter post aangetekend schrijven, maximaal binnen de zestig kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst van zijn opmerkingen bij een ter post aangetekend schrijven of, in voorkomend geval, volgend op zijn hoorzitting. Indien de kennisgeving niet binnen deze termijn volgt, wordt de door de regering gemachtigde ambtenaar geacht af te zien van de schorsing of intrekking van [1 het registratienummer ]1.
  Behalve in geval van met bijzondere redenen omklede omstandigheden, zijn de schorsing en de intrekking van [1 het registratienummer ]1 slechts effectief vanaf de vijftiende dag na de kennisgeving van de beslissing.
  ----------
  (1)<ORD 2015-05-28/06, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  Afdeling 3. - Beroepsprocedure

  Art. 21.De exploitant aan wie een weigering van toekenning van een registratienummer, een beslissing tot schorsing of intrekking van zijn registratienummer werd betekend, kan hiertegen bij de bevoegde minister een beroep instellen binnen 30 kalenderdagen vanaf de betekening van de beslissing.
  De bevoegde minister beschikt over een termijn van 90 kalenderdagen om zich uit te spreken. Bij ontstentenis wordt de beslissing van de gemachtigde ambtenaar bevestigd.
  Het beroep tegen de beslissing van schorsing of intrekking van [1 het registratienummer]1 is opschortend, tenzij de beslissing gegrond is op artikel 5, 1°, b), of 2°.
  De procedure die de rechten van de verdediging waarborgt, wordt door de regering vastgelegd.
  ----------
  (1)<ORD 2015-05-28/06, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  Afdeling 4. - Procedure tot wijziging van de registratie

  Art. 22.§ 1. [1 De regering bepaalt elk element dat een wijziging van de registratie noodzaakt en het daarvoor te gebruiken formulier. De exploitant deelt de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de wijziging mee binnen dertig dagen nadat zij zich heeft voorgedaan.
   Binnen de termijn en overeenkomstig de nadere regels bepaald door de regering, stelt de door de regering gemachtigde ambtenaar vast welke stukken de exploitant in dat verband moet indienen.]1
  Wanneer de exploitant alle gevraagde bewijsstukken aan de door de regering gemachtigde ambtenaar heeft medegedeeld, wordt de registratie gewijzigd.
  § 2. De door de regering gemachtigde ambtenaar licht de exploitant [1 , hetzij bij ter post aangetekend schrijven, hetzij per elektronisch bericht,]1 over de wijziging van de registratie in. De door de regering gemachtigde ambtenaar maakt een kopie over van de wijziging van de registratie aan de burgemeester van de gemeente waar het toeristische logies gevestigd is.
  § 3. In geval van overdracht van de exploitatie van het toeristische logies door de exploitant, is de overnemer ertoe gehouden om tot een nieuwe registratieaanvraag in overeenstemming met artikel 14 over te gaan.
  § 4. De exploitant betekent bij een ter post aangetekend schrijven iedere tijdelijke of definitieve stopzetting van de exploitatie van een toeristisch logies aan de door de regering gemachtigde ambtenaar.
  ----------
  (1)<ORD 2015-05-28/06, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  HOOFDSTUK 4. - Controle en sancties

  Afdeling 1. - Administratieve boete

  Art. 23.§ 1. Een administratieve geldboete van [1 41,6 ]1 tot [1 4.160 ]1 euro kan door de door de regering gemachtigde ambtenaar opgelegd worden :
  1° aan de exploitant wanneer deze de exploitatievoorwaarden van een toeristische logies vastgelegd door deze ordonnantie of haar uitvoeringsbesluiten niet naleeft;
  2° aan de exploitant van een toeristische logies die geen regelmatige voorafgaande aangifte overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 14 tot 16 of geen geldige betekening van de wijziging van zijn registratie overeenkomstig artikel 22 heeft verricht;
  3° aan de exploitant die een toeristische logies is blijven exploiteren ondanks de weigering van toekenning van een registratienummer, niettegenstaande een schorsing of intrekking daarvan overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 19 en 20 of na het bevel tot stopzetting als bepaald in artikel 26;
  4° aan eender wie gebruik maakt van de benaming toegekend aan een categorie of een subcategorie van het toeristische logies of een gelijkaardige benaming, of van een andere door de ambtenaar gemachtigd door de regering gelijkwaardig geachte benaming, een vertaling of een schrijfwijze die voor verwarring kan zorgen met deze benaming, zonder eerbiediging van de bepalingen vastgelegd door deze ordonnantie of haar uitvoeringsbesluiten.
  § 2.[1 De bepalingen van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de administratieve geldboeten bepaald in § 1.]1
  § 3. [1 ...]1
  § 4. [1 ...]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-12-07/10, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 29-12-2017>

  Afdeling 2. - Controlebevoegdheid

  Art. 24. § 1. Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de federale en lokale politie, worden de daartoe door de regering aangeduide ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten, alsook met het opsporen en het middels proces-verbaal vaststellen van inbreuken op voornoemde bepalingen.
  De ambtenaren als bedoeld in het vorige lid mogen bij de uitoefening van hun opdracht elk onderzoek uitvoeren en elk toezicht verrichten. Ze mogen eender wie ondervragen over alles wat nuttig is voor de uitoefening van hun toezicht- en controleopdracht. Zij kunnen, zonder zich te verplaatsen, alle inlichtingen en documenten laten voorleggen, met inbegrip van de informatiedragers die gegevens bevatten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en die zij nuttig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten nageleefd worden.
  § 2. De overeenkomstig § 1 door de regering aangeduide ambtenaren hebben de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie en leggen de eed af voor de rechtbank van eerste aanleg van hun woonplaats. De processen-verbaal die ze opstellen hebben bewijswaarde tot het bewijs van het tegendeel, in zover een kopij aan de overtreder en aan de regering wordt overgemaakt binnen vijftien kalenderdagen na vaststelling van de inbreuken.

  Art. 25. § 1. Bij de uitoefening van hun opdrachten kunnen de ambtenaren als bedoeld in artikel 24, onverminderd de mogelijkheid om de bijstand te vorderen van de lokale en federale politie :
  1° onder voorbehoud van het in 2° vermelde, vrije toegang bekomen tot elke plaats die ze controleren, zonder voorafgaande toestemming;
  2° toegang tot bewoonde lokalen bekomen mits naleving van minstens één van de volgende voorwaarden :
  a) ze hebben de voorafgaande en schriftelijke toestemming gekregen van de bewoner;
  b) ze werden er vooraf schriftelijk toe gemachtigd door de rechter in de politierechtbank. In dat geval hebben de aangeduide ambtenaren alleen toegang tussen vijf uur `s morgens en eenentwintig uur `s avonds.
  § 2. Bij de uitoefening van hun opdrachten maken de door de regering aangeduide ambtenaren zich kenbaar aan de hand van een legitimatiekaart waarvan de inhoud en de vorm door de regering wordt bepaald.
  Als de exploitant of de overtreder zich verzet tegen het toezicht en de controle als bedoeld in dit artikel, wordt een proces-verbaal opgesteld voor de verhindering van het toezicht en de controle.

  Afdeling 3. - Onmiddellijke stopzetting vande exploitatie-activiteit van een toeristische logies

  Art. 26. § 1. In geval van overtreding van deze ordonnantie of haar uitvoeringsbesluiten kunnen de ambtenaren aangeduid door de regering om de naleving van de bepalingen van deze ordonnantie na te gaan, na voorafgaande ingebrekestelling en na het recht om gehoord te worden aangeboden te hebben aan de betrokkene of, in voorkomend geval, aan zijn afgevaardigde, ter plaatse de onmiddellijke stopzetting van de exploitatie van een toeristische logies bevelen.
  Wanneer zij de onmiddellijke stopzetting van de activiteit overeenkomstig het vorige lid bevelen, stellen de ambtenaren als bedoeld in het vorige lid een proces-verbaal op dat geldt tot het bewijs van het tegendeel, en maken ze dit proces-verbaal aan de door de regering gemachtigde ambtenaar alsook aan de bevoegde minister over.
  Een kopie wordt overgemaakt aan de overtreder en de burgemeester van de gemeente waar de exploitatie van het betrokken toeristische logies is gevestigd. De door de regering aangeduide ambtenaren zijn ertoe gemachtigd om alle maatregelen te nemen, met inbegrip van verzegeling en inbeslagname van materiaal en materieel, om het bevel tot stopzetting te kunnen toepassen.
  De stopzetting wordt opgelegd door middel van een schriftelijk bevel tot onmiddellijke stopzetting van de exploitatie. Wanneer de ambtenaren aangeduid door de regering niemand ter plaatse aantreffen, brengen ze het gezegde bevel op een zichtbare plaats aan.
  § 2. Op straffe van verval, wordt het bevel tot stopzetting van de exploitatie bekrachtigd door de bevoegde minister, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het proces-verbaal en nadat de exploitant de mogelijkheid geboden werd verweermiddelen naar voren te brengen.
  In geval van betwisting, kan de opheffing van de maatregel gevraagd worden middels een procedure zoals in kort geding.

  HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

  Art. 27. De regering bepaalt de overgangsmaatregelen die de inwerkingtreding van deze ordonnantie moeten garanderen.

  Art. 28. Deze ordonnantie treedt in werking op de datum vastgelegd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 8 mei 2014.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belastmet Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,
Mevr. E. HUYTEBROECK
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 06-03-2019 GEPUBL. OP 19-03-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 25/1) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 07-12-2017 GEPUBL. OP 19-12-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 23)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 28-05-2015 GEPUBL. OP 10-06-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 5/1; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 16; 20; 21; 22)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2013/2014. A-501/1 Ontwerp van ordonnantie. A-501/2 Verslag. A-501/3 Amendement na verslag. Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 25 april 2014.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie